Beleidsregel Bijstand ziektekosten en zorgverzekering

 

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

 

Gelezen het beleidsplan Ondersteund in de Basis;

 

Gelet op de daarin vervatte opdracht van de Gemeenteraad om de normen voor het minimabeleid jaarlijks vast te stellen;

 

Gelezen het daartoe strekkende voorstel d.d. 15 november 2018;

 

Besluiten:

 

De beleidsregel Ziektekosten, zorgverzekering en eigen risico, vastgesteld op 12 december 2017, per 1 januari 2019 in te trekken;

 

De beleidsregel Ziektekosten en zorgverzekering vast te stellen en per 1 januari 2019 in te laten gaan.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2018.

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Naar boven