Gemeenteblad van Nieuwkoop

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopGemeenteblad 2018, 282643VerordeningenVerordening van de gemeenteraad Nieuwkoop houdende de heffing en de invordering van leges 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in volgende kalendermaand;

 • 4.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • 6.

  ‘ideële doelstelling’: de doelstelling om zonder winstoogmerk een positief maatschappelijk effect te bereiken.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  het verrichten van diensten of activiteiten als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de legesverordening voor zover de activiteit of dienst wordt verricht in opdracht van gemeentelijke ambtenaren en ten behoeve van de uitoefening van hun functie dan wel in opdracht van de gemeente als rechtspersoon zelf;

 • 3.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • 4.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de heffingsmaatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • 3.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende paragrafen of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

   

  1.

  onderdeel 1.1.6

  (akten burgerlijke stand)

  2.

  paragraaf 2

  (reisdocumenten)

  3.

  paragraaf 3

  (rijbewijzen)

  4.

  onderdeel 1.4.2.1

  (papieren verstrekking uit BRP)

  5.

  paragraaf 16

  (kansspelen)

   

 

Artikel 10 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  De 'Legesverordening 2018' van 14 december 2017’ wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van dit artikel genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  In afwijking van lid 3 en in zoverre van lid 1, geldt voor artikel 2.3.1.1.7 van de Tarieventabel Leges 2019 dat dit terugwerkt tot 1 april 2018, en dat artikel 2.3.1.1.7 van de Tarieventabel Leges 2018 van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2019’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Nieuwkoop in zijn openbare vergadering van 13 december 2018.

De griffier,

E.R. van Holthe,

Tarieventabel leges 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieventabel behorend bij de legesverordening 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeling tarieventabel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1

 

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Paragraaf 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

Paragraaf 2

Reisdocumenten

 

 

 

 

 

Paragraaf 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

 

Paragraaf 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

 

Paragraaf 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

Paragraaf 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

Paragraaf 7

Bestuursstukken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 8

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 11

Huisvestingswet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 12

Leegstandwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 13

Gemeentegarantie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 14

Marktstandplaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 15

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 16

Kansspelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 17

Kinderopvang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 18

Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 19

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 20

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

 

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Paragraaf 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 4

Vermindering en vermeerdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 5

Administratiekosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 6

Teruggaaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 7

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 8

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

Paragraaf 9

Bestemmingswijzigingen op aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 10

Sloopmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 11

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 

 

Paragraaf 12

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

 

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 1

Horeca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 2

Organiseren van evenementen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 4

Smart-, Head-, of Growshops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 5

Marktstandplaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 6

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 7

Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 8

Standplaatsen en gebruik van de (openbare) weg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 9

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 10

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1

 

Algemene Dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1

in het gemeentehuis van Nieuwveen op maandag om 08.45 en 9.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gratis

gratis

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2

in het gemeentehuis van Nieuwveen op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00u tot 11.00u (korte plechtigheid)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 152,00

€ 155,60

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.3

in vaste trouwlocaties (exclusief zaalhuur of andere gebruikskosten) op maandag van 10.00 uur tot vrijdag 16.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 405,00

€ 414,93

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4

in een andere geschikte locatie (exclusief zaalhuur of andere gebruikskosten) op maandag van 10.00 uur tot vrijdag 16.00 uur wordt het bedrag genoemd in artikel 1.1.1.3 verhoogd met

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 330,00

€ 337,13

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Op zaterdag en of door B&W vastgestelde brugdagen/gesloten dagen/vrije dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt het bedrag genoemd in artikel 1.1.1.3 en 1.1.1.4 verhoogd met

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 162,00

€ 165,41

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege, bedraagt het tarief per getuige:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 30,00

€ 30,44

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

Voor het eenmalig aanwijzen van een externe voor het voltrekken van een huwelijk is een bedrag verschuldigd van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 124,00

€ 126,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien betrokkene al als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is beëdigd geldt een tarief van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 91,00

€ 93,00

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

 

 

€ 40,50

€ 41,35

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.2

het bijschrijven van een kind, in kalligrafie, in een trouw-/partnerschapboekje per kind:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 7,90

€ 8,04

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 9,60

€ 9,87

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6

Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand geldt een tarief van:

€ 13,10

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.1

Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van een huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden geldt een tarief van:

€ 13,10

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.2

Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijke Wetboek geldt een tarief van:

€ 23,50

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.3

Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt een tarief van:

€ 13,00

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.4

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand geldt een tarief:

€ 13,00

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 2

Reisdocumenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

 

Het onder 1.3.1 vermelde tarief wordt bij vermissing of het niet compleet overleggen van het eerder verstrekte rijbewijs verhoogd met:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform wettelijk tarief

Conform wettelijk maximaal tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van deze paragraaf, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de (Gemeentelijke) Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

 

€ 9,00

€ 9,19

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de (Gemeentelijke) Basisregistratie Personen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

 

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 9,60

€ 9,87

 

 

 

 

 

 

 

1.4.6

Voor toezending van de verstrekkingen genoemd onder 1.4.2 worden portokosten in rekening gebracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7.1

het legaliseren van een handtekening:

 

 

€ 5,60

€ 5,74

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7.2

het waarmerken van documenten:

 

 

€ 6,30

€ 6,42

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7.3

het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag het tarief als bedoeld in artikel 39 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7.4

het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een bewijs van in leven zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 9,00

€ 9,19

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7.5

het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een andere verklaring omtrent een persoon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 9,00

€ 9,19

 

 

 

 

 

 

 

1.4.8

Naturalisatie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet op het Nederlanderschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 1,10

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

met een maximum per bericht van

€ 56,00

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 84,00

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 28,00

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 112,00

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 5,30

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 7

Bestuursstukken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.7.1.3

een afschrift van de belastingverordeningen

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van de actielijst van een raadsvergadering, per pagina

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina overeenkomstig de tarieven genoemd in paragraaf 20 onder 1.20.2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3.1

een afschrift van de van de Algemene Plaatselijke Verordening:

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3.2

een afschrift van de gemeentelijke bouwverordening:

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 8

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie of afschrift van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1.1

analoog in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 1,10

€ 1,15

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1.2

analoog in formaat A3

€ 1,90

€ 1,94

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1.3

digitaal in formaat A3 of kleiner, per bladzijde

€ 0,55

€ 0,57

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1.4

digitaal in formaat groter dan A3, per tekening

€ 5,80

€ 5,96

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per adres of object

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 11,20

€ 11,48

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.2

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 11,20

€ 11,48

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.3

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 11,20

€ 11,48

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2.4

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die Wet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 11,20

€ 11,48

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het digitaal verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand, per adres

€ 0,01

€ 0,01

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3.2

het relatiebestand adreskadastraal perceel, per gelegde relatie

€ 0,02

€ 0,02

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand, per adrescoördinaat

€ 0,02

€ 0,02

 

 

 

 

 

 

 

1.8.3.4

de gebouwenregistratie, per adres

 

 

€ 0,03

€ 0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 9

Overige publiekszaken (deze art. zijn opgenomen onder 1.4.7 en 1.4.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 10,40

€ 10,68

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2.1.1

analoog op A4-formaat, per bladzijde:

€ 1,10

€ 1,15

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2.1.2

analoog op A3-formaat, per bladzijde:

€ 1,90

€ 1,94

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2.1.3

analoog groter dan A3-formaat, per tekening

€ 15,10

€ 15,46

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2.1.4

digitaal in formaat A3 of kleiner, per bladzijde

€ 0,55

€ 0,57

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2.1.5

digitaal in formaat groter dan A3, per tekening

€ 5,80

€ 5,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 11

Huisvestingswet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 106,00

€ 108,50

 

 

 

 

 

 

 

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gereserveerd

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 12

Leegstandwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 106,00

€ 108,50

 

 

 

 

 

 

 

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 53,00

€ 54,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 13

Gemeentegarantie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

gereserveerd

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gereserveerd

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 14

Marktstandplaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening 2008 (individuele vergunning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 22,00

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.14.2

overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 11 van de Marktverordening 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 22,00

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.14.3

ontheffing om de standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Marktverordening 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gereserveerd

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 15

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de verordening winkeltijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 53,00

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 106,00

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 106,00

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 16

Kansspelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

Conform wettelijk tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, per kansspelautomaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 22,50

Conform wettelijk tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vermeerderd met een vast bedrag van

€ 34,00

Conform wettelijk tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.2a

Voor een periode korter of langer dan 12 maanden, maar ten hoogste 4 jaar, vindt op basis van de gevraagde aanwezigheidsduur, evenredige berekening van leges plaats op basis van de tarieven als genoemd onder 1.16.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 226,50

Conform wettelijk tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd, per kansspelautomaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 90,50

Conform wettelijk tarief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vermeerderd met een vast bedrag van

€ 136,00

Conform wettelijk tarief

 

 

 

 

 

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 0,00

€ 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 17

Kinderopvang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gereserveerd

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

1.17.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gereserveerd

gereserveerd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 18

Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.1

een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop, voor tracés tot 10 strekkende meter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 270,00

€ 276,72

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.2

een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop, voor het maken van handboringen, per boring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 12,70

€ 12,99

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.3

een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop, indien het betreft een tracé:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.3.1

tussen 10 en 500 strekkende meter

 

 

€ 610,00

€ 627,96

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.3.2

tussen de 500 en 1000 strekkende meter

 

 

€ 960,00

€ 982,43

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.3.3

meer dan 1000 strekkende meter

 

 

€ 1.405,00

€ 1.438,53

 

 

 

 

 

 

 

1.18.1.4

indien binnen de aanvraag, als bedoeld in 1.18.1.3, voor het plaatsen van een bovengrondse voorziening, handhole, ondersteuningswerk, beschermingswerk of singaalinrichting, locatiebepaling noodzakelijk is wordt het in 1.18.1.3 genoemde tarief per te bepalen locatie verhoogd met

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 59,00

€ 60,36

 

 

 

 

 

 

 

1.18.2

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de aanleg, instandhouding en opruiming van een bovengrondse voorziening, handhole, ondersteuningswerk, beschermingswerk of signaalinrichting, als bedoeld in de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen ngemeente Nieuwkoop bedraagt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 610,00

€ 627,96

 

 

 

 

 

 

 

1.18.3

indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.18.1 genoemde tarief per overleg verhoogd met

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 198,00

€ 209,20

 

 

 

 

 

 

 

1.18.4

indien een onderzoek met betrekking tot de status van een kabel of leiding moet plaatsvinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 430,00

€ 440,38

 

 

 

 

 

 

 

1.18.5

indien bij een illegale opbreking de dader getraceerd moet worden

€ 430,00

€ 622,00

 

 

 

 

 

 

 

1.18.6

onvolledige/inaccurate/vervallen/voor niets komen en/of te late melding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 99,00

€ 107,42

 

 

 

 

 

 

 

1.18.7

opbreking zonder melding (opbreek melding), als bedoeld in de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 395,00

€ 406,65

 

 

 

 

 

 

 

1.18.8

opbreking zonder vergunning of instemmingsbesluit, als bedoeld in de Verordening werkzaamheden kabels en ledingen gemeente Nieuwkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 495,00

€ 505,37

 

 

 

 

 

 

 

1.18.9

onterechte melding van een calamiteit die niet in overeenstemming is met het bepaalde in de Verordening werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 295,00

€ 304,86

 

 

 

 

 

 

 

1.18.10

 

niet werken volgens de voorwaarden zoals vergunning, instemmingsbesluit, Verordening kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop en het Handboek kabels en leidingen gemeente Nieuwkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 198,00

€ 531,97

 

 

 

 

 

 

 

1.18.11

tweede, derde etc. controle per keer inclusief reistijd

€ 99,00

€ 107,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraaf 19

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 32,00

€ 32,68

 

 

 

 

 

 

 

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 43,50

€ 44,28

 

 

 

 

 

 

 

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 33,00

€ 33,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

1.19.3.1

Bijdrage voor een keuring tot verkrijgen van een gehandicapten parkeerkaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 110,00

€ 112,05

 

 

 

 

 

 

 

1.19.3.2

Toeslag no-show bij niet tijdig (24 uur van tevoren) afmelden van afspraak met de keuringsarts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 52,00

€ 53,07

 

 

 

 

 

 

 

1.19.3.3

Toeslag no-show bij het zonder bericht niet verschijnen op het spreekuur en/of het niet thuis zijn bij huisbezoek van de keuringsarts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 52,00

€ 53,07

 

 

 

 

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vaarvergunning voor vaartuigen met:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19.4.1

verbrandingsmotoren met een motorvermogen tot en met 6 PK voor één jaar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 25,50

€ 26,12

 

 

 

 

 

 

 

1.19.4.2

verbrandingsmotoren met een motorvermogen vanaf 6,01 PK voor één jaar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 44,00

€ 45,23

 

 

 

 

 

 

 

1.19.4.3

verbrandingsmotoren, onverschillig het motorvermogen voor zeven dagen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 12,30

€ 12,57

 

 

 

 

 

 

 

1.19.4.4

verbrandingsmotoren, onverschillig het motorvermogen voor één dag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 4,25