Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 281970Overige besluiten van algemene strekkingInstemmen met het besluit tot het met terugwerkende kracht (tot 1 oktober 2017) tijdelijk (tot 1 januari 2020) verlenen van 10% extra overstapkorting bij overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 18 december 2018 hebben besloten:

 • 1.

  Kennis te nemen van het feit dat de gemeenteraad in haar vergadering van 28 november 2018 geen wensen en bedenkingen heeft geuit naar aanleiding van de raadsvoordracht “Uiten van wensen en bedenkingen inzake het voorgenomen collegebesluit tot het met terugwerkende kracht, tijdelijk verlenen van 10% extra overstapkorting bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht”;

 • 2.

  In te stemmen met het voorstel tot het – met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2017 - verlenen van 10% extra overstapkorting voor woningerfpachters met een voortdurend erfpachtrecht die vóór 1 januari 2020 een aanvraag indienen voor de overstap naar de AB2016 voor eeuwigdurende erfpacht;

 • 3.

  In te stemmen met het voorstel tot het voor rekening van de gemeente laten uitvoeren van extra notariële werkzaamheden in verband het hiervoor sub2 vermelde voorgenomen collegebesluit, in die gevallen waarbij de erfpachter de overstapakte reeds heeft gepasseerd, en het niet vergoeden van rente over de terug te betalen delen van de afkoopsommen;

 • 4.

  In te stemmen met het voorstel om de wethouder Grondzaken te machtigen tot verdere besluitvorming in het kader van de uitvoering binnen het kader van het hiervoor sub 2 vermelde voorgenomen collegebesluit;

 • 5.

  In te stemmen met het voorstel om het hiervoor sub 2 vermelde voorgenomen collegebesluit niet (opnieuw) in de inspraak te brengen.

 • 6.

  In te stemmen met de wijziging van de Overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen - laatstelijk door het college vastgesteld op 19 december 2017 - door toevoeging van een nieuw artikel 11 lid 4, waardoor erfpachters die vanaf 1 oktober 2017 en uiterlijk op 31 december 2019 een overstapaanvraag doen een extra overstappremie van 10% ontvangen.