Gemeenteblad van Noordwijkerhout

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkerhoutGemeenteblad 2018, 281784VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout houdende regels omtrent tarieven gemeentelijke leges Legesverordening Noordwijkerhout 2019

De raad van de gemeente Noordwijkerhout;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

gezien het advies van de Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen van ;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen rechten worden geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een collectevergunning indien de aanvrager een instelling betreft die geregistreerd staat bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) of een plaatselijke non-profit instelling die blijkens haar statuten de uitoefeningen ten doel stellen van maatschappelijke, sociale of culturele aard.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening, behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis – en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis – en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending:

   • 1.

    per post, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

   • 2.

    langs elektronische weg, onverwijld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening 2018” van 14 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van deheffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019 .

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Noordwijkerhout 2019’.

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van.13 december 2018

de griffier

de voorzitter

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2019

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie Personen

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 8 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 19 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

Hoofdstuk 2 Overige geluidshinder

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Standplaatsvergunning

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis, dat niet op grond van de wet kosteloos wordt voltrokken:

 

 

1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag

389,00

1.1.1.2

op zaterdag

563,00

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een budgetverbintenis als

 

 

 

bedoeld in het Reglement burgelijke stand 2015

97,00

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

1.1.3.1

in de door de raad aangewezen andere locaties dan het gemeentehuis op maandag tot en met zondag

389,00

1.1.3.2

in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk wetboek

389,00

 

 

 

 

1.1.4

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, voor zover deze omzetting geschiedt door middel van een ceremonie, gelden de tarieven zoals vermeld in de subonderdelen 1.1.1 tot en met 1.1.3.2.

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.1.5.1

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

46,00

1.1.5.2

het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje

11,25

 

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege zorg dragen voor de aanwezigheid van het wettelijk verplicht aantal getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, per getuige

20,50

 

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het eenmalig laten benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

1.1.7.1

zonder beëdiging van de Rechtbank

76,75

1.1.7.2

met beëdiging van de Rechtbank

153,50

 

De kosten voor de opleiding tot ambtenaar van de burgerlijke stand zijn niet begrepen in de tarieven vermeld onder de subonderdelen 1.1.7.1 en 1.1.7.2.

 

 

 

 

 

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

62,50

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

48,00

 

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 1.2.1. (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

62,50

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

48,00

 

 

 

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

62,50

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

48,00

 

 

 

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

48,00

 

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

51,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

27,00

 

 

 

 

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

48,60

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 33,00

1.3.2

Het tarief in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, , wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

5,00

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

5,00

 

 

 

 

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor

 

 

1.4.5

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van

 

 

 

het Besluit basisregistratie personen

5,00

 

 

 

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen , voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

11,00

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 8 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

5,00

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

1.10.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,00

 

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 22,00

 

Hoofstuk 13 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van 12 maanden voor één kansspelautomaat

56,50

 

 

 

 

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 

 

 

voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

 

 

 

 

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1. 2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daarin genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

 

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of een aanvraag vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijkerhout 2016.

88,15

 

 

 

 

1.17.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond en waarvoor geen nadere afspraken zijn gemaakt, wordt het onder 1.17.1 genoemde tarief per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,61

 

 

 

 

1.17.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het onder 1.17.1 genoemde tarief

 

 

 

per strekkende meter sleuf verhoogd met

7,77

 

en per strekkende meter las verhoogd met

3,87

 

 

 

 

1.17.2

Indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het onder 1.17.1 genoemde tarief verhoogd met

154,30

 

 

 

 

1.17.3.

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het onder 1.17.1 genoemde tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

1.17.4

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

1.17.5

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.17.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.1.1

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

84,00

 

 

 

 

1.18.1.2

tot verlenging of tot wijziging van de gehandicaptenparkeerkaart

Is ten behoeve van de verlenging van de gehandicapten- parkeerkaart wederom een keuring vereist dan geldt het tarief onder 1.18.1.1 geldt.

84,00

 

 

 

 

1.18.1.3

tot het verstrekken

van een duplicaat van een eerder verstrekte gehandicaptenparkeerkaart in geval van verlies of diefstal

30,30

 

 

 

 

1.18.1.4

tot het verstrekken of verlengen van een zogenoemde instellingskaart

30,30

 

 

 

 

1.18.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats

173,45

 

 

 

 

1.18.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten.

 

 

 

 

 

 

1.18.4

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

42,95

 

 

 

 

1.18.5

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994, anders dan bedoeld in lid 1.18.2 en 1.18.6.

42,95

 

 

 

 

1.18.6.1

voor het in behandeling nemen van een eerste aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het verplicht gebruik van een parkeerschijf in de parkeerschijfzone

54,80

 

 

 

 

1.18.6.2

voor het in behandeling nemen van aanvraag tot het verlenen van een tweede ontheffing van het verplicht gebruik van een parkeerschijf in de parkeerschijfzone

42,95

 

 

 

 

1.18.6.3

voor het in behandeling nemen van een wijziging kenteken voertuig van de aanvrager van een reeds verleende ontheffing van het verplicht gebruik van een parkeerschijf in de parkeerschijfzone

21,45

 

 

 

 

1.18.6.4

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een duplicaat van de reeds verleende ontheffing van het verplichtgebruik van een parkeerschijf in de parkeerschijfzone

21,45

 

 

 

 

1.18.9.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van de RVV 1990

21,45

 

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

19.1.1

scans, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per geheel of gedeeltelijke pagina in A4 formaat zwart – wit enkelzijdig

3,75

1.19.1.2

scans, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per geheel of gedeeltelijke pagina in A4 formaat zwart – wit dubbelzijdig

3,80

1.19.1.3

scans, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per geheel of gedeeltelijke pagina in A3 formaat zwart – wit enkelzijdig

3,80

1.19.1.4

scans, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per geheel of gedeeltelijke pagina in A3 formaat zwart – wit dubbelzijdig

3,85

1.19.1.5

scans, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per geheel of gedeeltelijke pagina in A4 formaat kleur per pagina

3,80

1.19.1.6

scans, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per geheel of gedeeltelijke pagina in A3 formaat kleur per pagina

3,95

1.19.2

Voor elke volgende, gelijktijdig met de in de artikelen 1.19.1 tot en met 1.19.1.6 genoemde scans, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, verstrekte pagina in

 

 

 

 

 

 

 

- A4 zwart/wit enkelzijdig – formaat

0,05

 

- A4 zwart/wit dubbelzijdig – formaat

0,10

 

- A3 zwart/wit enkelzijdig – formaat

0,10

 

- A3 zwart/wit dubbelzijdig – formaat

0,15

 

- A4 kleurenkopie/print per pagina

0,10

 

- A3 kleurenkopie/print per pagina

0,25

 

 

 

 

1.190.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van lichtdrukken van kaarten en tekeningen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per lichtdruk

12,65

 

 

 

 

1.19.3.2

Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in 1.19.3.1 de kaart of de tekening niet behoeft te worden opgezocht, bedraagt het tarief

7,00

 

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie over de bodemgesteldheid van een object wordt een daartoe vastgesteld recht geheven door de omgevingsdienst  West-Holland.

 

 

 

 

 

 

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar voor de aankoop van een recreatiewoning

66,00

 

 

 

 

1.19.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gunstige beschikking op aanvraag of elk ander stuk in belang van de aanvrager opgemaakt, hierna niet afzonderlijk genoemd en voor zover in een ander algemeen verbindend voorschrift niet anders is bepaald

34,15

 

 

 

 

1.19.6.2

Indien de aanvraag of de beschikking, genoemd in subonderdeel 1.19.6.1, moet worden gepubliceerd, wordt het in dat subonderdeel genoemde tarief verhoogd met

19,50

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.3

sloopkosten

 

de aannemingsom exclusief omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten , de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt In deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.1.1.4

Wabo

 

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 95,60

 

 

 

2.2.2

Indien er sprake is van het afwijken van het bestemmingsplan (projectafwijkingsbesluit of bestemmingsplanwijziging), dan bedragen de leges:

 

2.2.2.1

voor het beoordelen van de ruimtelijke wenselijkheid

€ 232,15

 

 

 

2.2.2.2

voor het beoordelen van een ruimtelijke onderbouwing

€ 1.529,25

 

 

 

2.2.3

De in voorgaande artikelen van dit hoofdstuk aangehaalde leges worden verrekend met de leges, die in rekening worden gebracht bij het in behandeling nemen van een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning.

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteiten, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, waarbij onderdeel 2.3.6.1 van deze Legesverordening niet van toepassing is bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

 

 

 

 

Begroting der bouwkosten van kassen (excl. b.t.w.)

Tarief

 

€ -,-- tot € 23.000,-

€ 37,35 vermeerderd met 33,9 ‰ der kosten

 

€ 23.000,- tot € 91.000,-

 

€ 820,00, vermeerderd met

 

25,5 ‰ der kosten boven € 23.000,-

 

€ 91.000,- tot € 182.000,-

 

€ 2.567,00, vermeerderd met

 

20,6 ‰ der kosten boven € 91.000,-

 

€ 182.000,-- en hoger

Begroting der bouwkosten van overige bouwwerken (excl. b.t.w.)

€ 5.429,00, vermeerderd met 15,1 ‰ der kosten boven € 182.000,--.

 

Tarief

 

€ -,-- tot € 4.600,-

€ 168,00

 

€ 4.600,-- tot € 23.000,--

 

€ 169,00, vermeerderd met

 

38,7 ‰ der kosten boven € 4.600,-

 

€ 23.000,- tot € 91.000,-

 

€ 882,00, vermeerderd met

 

33,3 ‰ der kosten boven € 23.000,-

 

€ 91.000,- tot € 182.000,-

€ 182.000,-- en hoger

€ 3.154,00, vermeerderd met 21,3 ‰ der kosten boven € 91.000,-

 

 

 

 

 

2.3.1.2

Extra welstandstoets

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 141,00

 

 

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld

€ 643,00

 

 

 

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 110% van de op grond van dat subonderdeel verschuldigde leges. De verhoging is maximaal € 1.000.

 

 

 

 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen

€ 34,15

 

 

 

2.3.1.6

Landschappelijke toetsing

 

 

Indien ter zake van de aanvraag tot het verlenen van een vergunning of een (principe-)verzoek tot het verlenene van een vergunning een extern advies dient te worden aangevraagd betreffende een landschappelijke toetsing dan worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

€ 507,35

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen vaneen omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

 

Op grond van onderdeel 2.3.1.1.

Tarief

 

Verschuldigd bedrag

 

 

€ -,-- tot en met € 20.000,-

€ 622,00

 

 

 

 

€ 20.000,01 tot en met € 50.000,-

€ 1.131,00

 

 

 

 

€ 50.000,01 tot en met € 100.000,-

€ 2.263,00

 

 

 

 

€ 100.000,01 tot en met € 200.000,--

€ 3.393,00

 

 

 

 

€ 200.000,01 en hoger

€ 4.977,00

 

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

€346,80

 

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanseafwijking)

 

Op grond van onderdeel 2.3.1.1.

Tarief

 

Verschuldigd bedrag

 

 

€ -,-- tot en met € 20.000,-

€ 622,00

 

 

 

 

€ 20.000,01 tot en met € 50.000,-

€ 1.131,00

 

 

 

 

€ 50.000,01 tot en met € 100.000,-

€ 2.263,00

 

 

 

 

€ 100.000,01 tot en met € 200.000,--

€ 3.393,00

 

 

 

 

€ 200.000,01 en hoger

€ 4.977,00

 

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 346,80

 

 

 

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

€ 373,35

 

 

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast ationale regelgeving)

€ 373,35

 

 

 

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

€ 380,00

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit.

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 286,70

 

 

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

€ 286,70

 

 

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 2.813,45

 

 

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 380,00

 

 

 

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

€ 380,00

 

 

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 380,00

 

 

 

2.3.4.7

Indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 380,00

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor bouwwerken met een gebruikersoppervlakte van.:

 

 

 

 

 

 

2.3.5.1

Een gebruiksvergunning, als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

 

100 m² of minder

296,00

 

meer dan 100 m² tot en met 500 m²

247,00

 

vermeerderd met € 0,49 per m², gebruiksoppervlakte

 

 

 

meer dan 500 m² tot en met 2.000 m²

371,00

 

vermeerderd met € 0,25 per m² gebruiksoppervlakte

 

 

 

meer dan 2.000 m² tot en met 5.000 m²

706,00

 

vermeerderd met € 0,09 per m² gebruiksoppervlakte

 

 

 

meer dan 5.000 m²

986,00

 

vermeerderd met € 0,04 per m² gebruiksoppervlakte

 

 

 

 

 

 

2.3.5.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.5.1 betrekking heeft op het uitbreiden dan wel wijzigen van een vergunning , bedraagt het legestarief, indien het gaat om:

 

 

2.3.5.2.1

uitbreiding van het bouwwerk, het legestarief vermeld in artikel 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

 

2.3.5.2.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele bouwwerk, 50% van het legestarief vermeld onder artikel 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik.

 

 

 

 

 

 

2.3.5.3

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik ten behoeve van een evenement voor maximaal vier weken, wordt het legestarief verminderd tot 10% van het legestarief op grond van artikel 2.3.5.1.

 

 

 

 

 

 

2.3.5.6

Indien een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of vergunning tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken of wordt geweigerd, worden de berekende leges met 50% verminderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.5.7

Het tarief bedraagt voor het overschrijven van een verleende gebruiksvergunning op naam van een ander

17,60

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads – of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekkingtot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Noordwijkerhout 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van de Erfgoedverordening Noordwijkerhout 2010 een vergunning of ontheffing is vereist bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 0,00

 

 

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 0,00

 

 

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads – of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Noordwijkerhout 2010 aangewezen stads – of Dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van de Erfgoedverordening Noordwijkerhout 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere activiteiten:

€ 0,00

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten. 2 % van de sloopkosten met een minimum van

€ 149,50

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo, in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2.11* van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 191,00

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of artikel 2.12* van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 191,00

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, 1e lid, aanhef en onder g, van de Wabo, in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4.11* van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 83,50

 

 

 

2.3.11

Handelsreclame

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken en voeren van handelsreclame waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.7.2* van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 1e lid, aanhef en onder h en i van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

€ 66,00

 

 

 

2.3.11.2

Indien hiervoor ook een welstandsadvies is vereist bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.11.1

€ 60,40,--

 

 

 

2.3.12

Natura 2000 – activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 177,50

 

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (beschermen van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

€ 177,50

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, 1e lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 177,50

 

 

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 13,20

 

 

 

2.3.14.2.2

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

Begroting der bouwkosten van kassen (excl. b.t.w.)

Tarief

 

€ -,-- tot € 23.000,-

 

€ 21,95, vermeerderd met

 

20,1 ‰ der kosten

 

€ 23.000,- tot € 91.000,-

 

€ 491,--, vermeerderd met

 

15,3 ‰ der kosten boven € 23.000,-

 

€ 91.000,- tot € 182.000,-

€ 1.538,--, vermeerderd met 12,3 ‰ der kosten boven € 91.000,-

 

€ 182.000,-- en hoger

€ 3.256,--, vermeerderd met 9,2 ‰ der kosten boven € 182.000,--.

 

 

 

 

 

 

 

Begroting der bouwkosten van overige bouwwerken (excl. b.t.w.)

Tarief

 

€ -,-- tot € 4.600,-

€ 100,90

 

€ 4.600,-- tot € 23.000,--

 

€ 102,20, vermeerderd met

 

23,1 ‰ der kosten boven € 4.600,-

 

€ 23.000,- tot € 91.000,-

 

€ 530,--, vermeerderd met

 

19,7 ‰ der kosten boven € 23.000,-

 

€ 91.000,- tot € 182.000,-

€ 1.894,--, vermeerderd met 12,8 ‰ der kosten boven € 91.000,-

 

€ 182.000,-- en hoger

€ 3.630,--, vermeerderd met

 

 

9,7 ‰ der kosten boven € 182.000,--

 

 

 

2.3.15.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

Begroting der bouwkosten van

Tarief

 

kassen (excl. b.t.w.)

 

 

€ -,-- tot € 23.000,-

 

€ 18,10 vermeerderd met

 

17,0 ‰ der kosten

 

€ 23.000,- tot € 91.000,-

 

 

€ 412,--, vermeerderd met

 

12,8 ‰ der kosten boven

 

€ 23.000,-

 

€ 91.000,- tot € 182.000,-

 

 

€ 1.284,--, vermeerderd met

 

10,5 ‰ der kosten boven

 

€ 91.000,-

 

€ 182.000,-- en hoger

 

 

€ 2.714,--, vermeerderd met

 

7,7 ‰ der kosten boven

 

€ 182.000,--.

 

 

 

 

Begroting der bouwkosten van

Tarief

 

overige bouwwerken (excl. b.t.w.)

 

 

€ -,-- tot € 4.600,-

€ 84,00

 

€ 4.600,-- tot € 23.000,--

 

 

€ 84,50, vermeerderd met

 

19,3 ‰ der kosten boven

 

€ 4.600,-

 

€ 23.000,- tot € 91.000,-

 

 

€ 442,--, vermeerderd met

 

16,5 ‰ der kosten boven

 

€ 23.000,-

 

€ 91.000,- tot € 182.000,-

 

 

€ 1.578,--, vermeerderd met

 

10,7 ‰ der kosten boven

 

€ 91.000,-

 

€ 182.000,-- en hoger

 

 

€ 3.103,-- vermeerderd met

 

8,4 ‰ der kosten boven

 

€ 182.000,-

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 232,00;

 

 

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 232,00

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in artikel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 200,00

 

 

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.18.2

indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering beloopt:

 

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2%

 

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

3%

 

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

5%

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw -, aanleg – of sloopactiviteiten en teruggaafregeling bijzondere procedures.

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw -, aanleg – of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.4 t/m 2.3.3.7, 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.4.4, , 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag, voordat hierop een beslissing is genomen, wordt ingetrokken:

 

 

2.5.1.1.1

binnen een termijn van 2 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag 75% van de op grond van de onder 2.5.1 genoemde onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.1.1.2

na 2 en binnen 7 weken na ontvangst van de aanvraag 65% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.1.1.3

later dan 7 weken na ontvangst van de aanvraag 55% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.1.2

Teruggaafregeling bijzondere procedures

 

 

 

Ingeval een aanvraag tot het verkrijgen van een bestemmingsplanherziening, wijzigingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a onder 3° van de Wabo wordt toegepast als bedoeld in de onderdelen 2.3.3.3, 2.3.4.3, 2.8.1 en 2.8.2 wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

2.5.1.2.1

Indien het verzoek is ingetrokken binnen 2 weken na de indiening van het verzoek en vóórdat op dat verzoek een beslissing is genomen 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2.2

Indien het verzoek is ingetrokken op een later tijdstip dan 2 weken na indiening van het verzoek, maar binnen 1 week na het einde van de ter –inzage -leggings termijn 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2.3

Indien het verzoek is ingetrokken op een later tijdstip dan 1 week na het einde van de ter – inzage – leggings – termijn maar voordat een beslissing op de aanvraag is genomen 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking omgevingsvergunning voor bouw -, aanleg – of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw -, aanleg – of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de leges teruggegeven, mits deze aanvraag is ingediend binnen één jaar na verlening van de vergunning en waarbij aangegeven is dat van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:25% van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.6 en 2.3.7.

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw -, aanleg – of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw -, aanleg – of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 al of niet beslissend op bezwaar weigert, bestaat aanspraak op 50 % teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging bij rechterlijke uitspraak van de beschikking waarbij de vergunning is verleend.

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Is niet van toepassing.

 

 

2.5.5.

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.3 tot en met 2.3.4.8, -ingeval op het afwijkingsverzoek een besluit is genomen alsmede de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 136,50

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw -, sloop – of aanlegvergunning

€ 13,20

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

2.8.1

(Partiële) herziening bestemmingsplan

2.8.1.1

Het verschuldigde bedrag bedraagt onverkort het bepaalde onder 2.3.1, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

2.8.1.2

Het verschuldigde bedrag bedraagt onverkort het bepaalde onder 2.3.4, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening in geval er geen bouw -/ aanlegplan aan ten grondslag ligt (wijziging gebruik): Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.8.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.1.1. en 2.8.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.8.2

Wijziging bestemmingsplan door burgemeester en wethouders

 

Het verschuldigde bedrag bedraagt onverkort het bepaalde onder 2.3.1, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.8.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager in kennis gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 9 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 10 Wet Geluidhinder

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het vaststellen van een hogere grenswaarde in het kader van de Wet Geluidhinder, voor zover dit voor het vaststellen van een bestemmingsplan of wijzigingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast, nodig is: Het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.10.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.10.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 11 Woonschepen

2.11

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een vergunning tot het innemen van een ligplaats, het overschrijven van een ligplaatsvergunning op de naam van een nieuwe rechtsverkrijger, of het wijzigen van de ligplaatsvergunning.

€ 66,00

 

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

2.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 34,15

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

176,00

 

 

 

 

3.1.2

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

65,50

3.1.4

In het geval van een nieuwe vergunning op een pand/perceel wordt de vergunning gepubliceerd, waarbij het legesbedrag met wordt verhoogd.

19,50

 

Hoofdstuk 2 Overige geluidshinder

3.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 4:6* van de Algemene Plaatselijke Verordening

22,00

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening

2.594,00

 

 

 

 

3.3.2

Indien, ingeval van 3.3.1, de GGD dient te worden ingeschakeld, wordt het onder 3.3.1 genoemde tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde GGD-kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 Standplaatsvergunning

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats langs de openbare weg

 

€ 176,00

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 34,15

 

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2018,

 

De griffier van de gemeente Noordwijkerhout,