Gemeenteblad van Heeze-Leende

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Heeze-LeendeGemeenteblad 2018, 281749VerordeningenLegesverordening 2019, Heeze-Leende

De raad van de gemeente Heeze-Leende;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2018, nr. 18.55;

 

 

gelet op:

artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h van de Gemeentewet

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet

artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet

artikel 7 van de Paspoortwet

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de:

 

 

"Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de n ͤ dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) ͤ dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de n ͤ dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) ͤ dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • 1a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  in behandeling nemen van een aanvraag om een verklaring omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  afgifte van een collectevergunning;

 • c.

  afgifte van een vergunning voor kledinginzamelingen;

 • d.

  afgifte van een vergunning ten behoeve van activiteiten georganiseerd in het kader van ontwikkelingshulp;

 • e.

  afgifte van een evenementenvergunning ten behoeve van culturele activiteiten die door instellingen worden georganiseerd die reeds door de gemeente Heeze-Leende worden gesubsidieerd;

 • f.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4. van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • g.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijk kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan:

   • -

    indien de kennisgeving betrekking heeft op titel 2 van de tarieventabel, in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld en de tweede twee maanden later.

   • -

    in de overige gevallen, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 20 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Met betrekking tot de in deze verordening opgenomen leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn; 

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die inwerking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 12 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Legesverordening 2018" vastgesteld op 4 december 2017 en de “1e gewijzigde legesverordening 2018” vastgesteld op 19 december 2017 door de gemeenteraad van Heeze-Leende worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van in gang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2019”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad voornoemd, d.d. 3 december 2018

, de voorzitter

, de griffier

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2019

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 7

Vervallen

Hoofdstuk 8

Bestuursstukken

Hoofdstuk 9

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Vervallen

Hoofdstuk 12

Kansspelen

Hoofdstuk 13

Kabels en leidingen

Hoofdstuk 14

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15

Leegstandwet

Hoofdstuk 16

Diversen

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

-vervallen-

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

-vervallen-

Hoofdstuk 10

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Hoofdstuk 11

Archeologie

Hoofdstuk 12

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Kinderopvang

Hoofdstuk 5

Winkeltijdenwet

 

 

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in de raadszaal van het gemeentehuis van Heeze-Leende op:

 

 

1.1.1.1

maandag t/m donderdag tijdens kantooruren en vrijdag tot 12.30 uur

352,00

1.1.1.2

maandag t/m donderdag buiten kantooruren en vrijdag vanaf 12.30 uur

470,00

1.1.1.3

zaterdag tot 17.00 uur

565,00

1.1.1.4

zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag, een algemeen erkende feestdag en een dag waarop het gemeentehuis is gesloten

728,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een door burgemeester en wethouders aangewezen locatie op:

 

 

1.1.2.1

maandag t/m donderdag tijdens kantooruren en vrijdag tot 12.30 uur

402,00

1.1.2.2

maandag t/m donderdag buiten kantooruren en vrijdag vanaf 12.30 uur

520,00

1.1.2.3

zaterdag tot 17.00 uur

615,00

1.1.2.4

zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag, een algemeen erkende feestdag en een dag waarop het gemeentehuis is gesloten

778,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een door burgemeester en wethouders voor één dag aangewezen locatie op:

 

 

1.1.3.1

maandag t/m donderdag tijdens kantooruren en vrijdag tot 12.30 uur

602,00

1.1.3.2

maandag t/m donderdag buiten kantooruren en vrijdag vanaf 12.30 uur

720,00

1.1.3.3

zaterdag tot 17.00 uur

815,00

1.1.3.4

zaterdag vanaf 17.00 uur, zondag, een algemeen erkende feestdag en een dag waarop het gemeentehuis is gesloten

978,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de eenvoudige voltrekking van een huwelijk of eenvoudige registratie van een partnerschap in de raadszaal van het gemeentehuis van Heeze-Leende op:

150,00

 

dinsdag en donderdag tussen 11.00 – 17.00 uur

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien géén sprake is van een ceremonie (balie gemeentehuis)

58,50

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een reeds bevestigde datum of tijdstip van:

 

 

 

de voltrekking van een huwelijk,

 

 

 

de registratie van een partnerschap of

 

 

 

de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

25,90

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een reeds bevestigde datum van:

 

 

 

een huwelijk,

 

 

 

de registratie van een partnerschap of

 

 

 

de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

51,50

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

26,90

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag benoemen van een externe (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

100,00

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag getuigen bij een huwelijk door medewerkers van de gemeente Heeze-Leende onder diensttijd, per medewerker, voor elk daaraan besteed kwartier

20,50

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,50

1.1.12

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

51,45

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

51,45

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

50,65

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

28,60

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

47,55

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1

vóór inwerkingtreding Wet digitale overheid

39,75

1.3.1.2

vanaf inwerkingtreding Wet digitale overheid

43,05

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1, wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking:

11,40

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

189,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

854,00

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.158,00

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.5.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.5.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

13,40

1.5.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

8,00

1.5.4

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie van een officieel document of het in overeenstemming verklaren van afschriften van getoonde originelen

8,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

10,00

Hoofdstuk 7 Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestuursstukken

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.8.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting met toelichting

51,50

1.8.1.2

een afschrift van de gemeenterekening met toelichting

51,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

 

op de raads- en commissiestukken

83,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de gemeentelijke informatiebladen

40,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van een afdruk van gegevens uit kadastrale stukken, middels kadaster-on-line, bij contante betaling, indien het betreft:

 

 

1.9.1.1

een hypothecair bericht object, per object:

10,80

1.9.1.2

een kadastraal bericht object, per object:

10,80

1.9.1.3

een kadastraal bericht persoon, per object:

10,80

1.9.1.4

een uittreksel kadastrale kaart:

10,80

1.9.1.5

een objectlijst, per object (eerste 20 gratis):

1,50

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.9.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

11,00

1.9.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

11,00

1.9.3

indien er niet contant betaald wordt en er een rekening moet worden gestuurd wordt het overeenkomstig 1.9.1. tot en met 1.9.2. berekende bedrag verhoogd met

5,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Kansspelen

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen,

 

 

 

voor één kansspelautomaat voor onbepaalde tijd

214,00

 

voor twéé kansspelautomaten voor onbepaalde tijd

375,00

 

voor speelhallen met meerdere kansspelautomaten voor onbepaald tijd

1.530,00

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

21,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Kabels en leidingen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Heeze-Leende 2014, waarbij de graaflengte < 100m¹ is of een montagegat c.q. lasgat met een oppervlakte van > 2m²

192,34

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Heeze-Leende 2014, waarbij de graaflengte ≥100m¹ is

384,68

1.13.3

Het tarief genoemd onder 1.13.1 en 1.13.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, van

1,85

1.13.4

Het tarief genoemd onder 1.13.1 en 1.13.2 wordt verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen;

 

1,29

 

 • 1.

  Over de eerste 2000 m¹, van

1,31

 

 • 2.

  Over de lengte > 2000 m¹ doch =< 50.000 m¹ van

0,75

 

 • 3.

  Over de lengte > 50.000 m¹, van

0,68

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.14.1.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

70,00

1.14.2.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1. van de Regeling voertuigen

70,00

1.14.3.

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

15,60

 

Indien voor het in behandeling nemen van deze aanvraag medisch advies dient te worden gevraagd, wordt het genoemde tarief verhoogd met

85,00

1.14.4.

tot het nemen van tijdelijke verkeersbesluiten ten behoeve van activitei-ten/evenementen op grond van artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeers-wet 1994

 

 

 

verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege de heffingsambtenaar is opgesteld.

 

 

 

 

39,80

1.14.5.

tot het aanwijzen van verkeersregelaars ten behoeve van activiteiten-/evenementen op grond van de Regeling Verkeersregelaars

52,00

1.14.6.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994

30,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Leegstandwet

 

1.15.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.15.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

234,00

1.15.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

117,00

Hoofdstuk 16 Diversen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.16.1.1

gewaarmerkte stukken:

1,50

 

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina in zwart/wit:

2,00

 

per pagina in kleur:

 

 

1.16.1.2

niet gewaarmerkte stukken:

 

 

 

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.16.1.2.1

per pagina op papier/ scan van A4-formaat

0,50

1.16.1.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

1,00

1.16.1.2.3

per pagina op papier van A2-formaat

2,00

1.16.1.2.4

per pagina op papier van A1-formaat

4,15

1.16.1.2.5

per pagina op papier van A0-formaat

8,30

1.16.1.3

kaarten, tekeningen en fotokopieën daarvan:

 

 

 

kaarten, tekeningen en fotokopieën daarvan, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of fotokopie van:

 

 

 

formaat A4 of kleiner

2,60

 

groter dan formaat A4, doch kleiner dan formaat A2

5,15

 

formaat A2 of groter, doch kleiner dan formaat A0

7,80

 

formaat A0 of groter

10,20

1.16.1.4

een beschikking of verklaring op aanvraag:

 

 

 

een beschikking of verklaring op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

10,30

1.16.1.5

stukken of uittreksels gemaakt op verzoek van aanvrager:

 

 

 

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

1,00

1.16.1.6

een digitale gegevensdrager, per stuk

10,30

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een papieren exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening

20,60

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning :

 

 

1.16.3.1

voor het in gebruik nemen van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan of het innemen van een standplaats of het doen van uitstallingen op de weg, als bedoeld in artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening

92,00

1.16.3.2

voor het innemen van een standplaats of het doen van uitstallingen op de weg, als bedoeld in artikel 5:17 Algemene plaatselijke verordening geldig voor:

 

 

1.16.3.3

 • a.

  maximaal een jaar voor 1 dag per week: tarief per week

26,70

 

 • b.

  maximaal een jaar voor 2 dagen per week: tarief per week

46,90

 

 • c.

  maximaal een jaar voor 3 of meer dagen per week: tarief per week

69,40

 

 • d.

  maximaal 6 maanden voor een onbeperkt aantal dagen per week, voor seizoensgebonden standplaatsen

  (geldt alleen voor producten die gebonden zijn aan een

  bepaalde periode, zoals oliebollen, ijs, asperges,

  kerstbomen etc.) tarief per week

51,50

 

 • e.

  overige situaties per dag: tarief per dag

31,80

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.16.4.1

tot het afgeven van een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke inrichtingen geldig voor één etmaal

32,40

1.16.4.2

tot het afgeven van een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke inrichtingen geldig voor 1 nacht per week voor een periode van 12 maanden

128,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, op basis van de basislijst bouwkosten 2018 welke is opgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) (zie bijlage 1 bij deze tabel).

 

 

 

Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde ROEB-overzicht, wordt onder bouwkosten verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag die betrekking heeft op een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo, om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

 

50%

 

met een maximum van

2.060,00

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

 

2.2.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek of aanvraag in verband met het verkrijgen van een schriftelijke bevestiging van het feit of een voorgenomen project in het kader van de Wabo al dan niet vergunnings-plichtig is, bedragen de kosten

186,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

 

 

 

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteitenindien de bouwkosten:

 

 

 

 • -

  minder bedragen dan € 10.000,00:

374,00

 

 • -

  € 10.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00:

  vermeerderd met 3,43% van het bedrag waarmee die bouwkosten

  € 10.000,00 te boven gaan;

374,00

 

 • -

  € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 100.000,00:

  vermeerderd met 3,01% van het bedrag waarmee die bouwkosten

  € 50.000,00 te boven gaan;

1.746,00

 

 • -

  € 100.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,00:

  vermeerderd met 1,29% van het bedrag waarmee die bouwkosten

  € 100.000,00 te boven gaan;

3.251,00

 

 • -

  € 250.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00:

  vermeerderd met 2,14% van het bedrag waarmee die bouwkosten

  € 250.000,00 te boven gaan;

7.121,00

 

 • -

  € 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 1.000.000,00:

  vermeerderd met 1,90% van het bedrag waarmee die bouwkosten

  € 500.000,00 te boven gaan;

12.471,00

 

 • -

  € 1.000.000,00 bedragen of meer:

  vermeerderd met 1,71% van het bedrag waarmee die bouwkosten

  € 1.000.000,00 te boven gaan.

21.971,00

 

 

 

 

2.3.1.1.2

In afwijking van het bepaalde in 2.3.1.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een bouwvergunning voor een civieltechnisch werk, zoals een brug, tunnel, viaduct, sluis en dergelijke, indien de bouwkosten:

 

 

 

 • -

  minder bedragen dan € 20.000,00:

374,00

 

€ 20.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00:

374,00

 

vermeerderd met 1,78% van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

€ 20.000,00 te boven gaan;

 

 

 

-     € 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 100.000,00:

908,00

 

vermeerderd met 1,52% van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

€ 50.000,00 te boven gaan;

 

 

 

-     € 100.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 250.000,00:

1.668,00

 

vermeerderd met 1,29% van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

€ 100.000,00 te boven gaan;

 

 

 

-     € 250.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00:

3.603,00

 

vermeerderd met 1,16% van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

€ 250.000,00 te boven gaan;

 

 

 

-     € 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 1.000.000,00:

6.503,00

 

vermeerderd met 0,98% van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

€ 500.000,00 te boven gaan;

 

 

 

€ 1.000.000,00 bedragen of meer:

11.403,00

 

vermeerderd met 0,78% van het bedrag waarmee die bouwkosten

 

 

 

€ 1.000.000,00 te boven gaan.

 

 

 

 

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor voor de tweede of meerdere keer een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

167,00

 

 

 

 

2.3.1.3

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

 

 

 

 

272,00

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteitenindien de bouwkosten:

441,00

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteitenindien de bouwkosten:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

391,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

836,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

3.210,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

336,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

448,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

448,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

448,00

2.3.3.8

Indien voor de in 2.3.3 en 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 genoemde procedures een verzoek om vaststelling van een hoger geluidgrenswaarde dan de voorkeursgrenswaarde moet worden aangevraagd, worden de onder 2.3.3 en 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 vermelde bedragen verhoogd met:

520,00

2.3.3.9

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

836,00

2.3.4.1

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

212,00

 

Dit bedrag wordt vermeerderd met een toeslag zoals hieronder aangegeven:

 

 

 

indien de gebruiksoppervlakte van een bouwwerk:

 

 

 

 • -

  minder is dan 100 m²:

146,00

 

 • -

  100 m² is of meer; doch minder dan 500 m²:

  vermeerderd met 1,46 per m², waarmee die oppervlakte de 100 m² te boven gaat;

146,00

 

 • -

  500 m² is of meer; doch minder dan 2.000 m²:

  vermeerderd met 0,57 per m² waarmee die oppervlakte de 500 m² te boven gaat;

730,00

 

 • -

  2.000 m² is of meer; doch minder dan 5.000 m²:

  vermeerderd met 0,17 per m² waarmee die oppervlakte de 2.000 m² te boven gaat;

1.585,00

 

 • -

  5.000 m² is of meer; doch minder dan 45.000 m²:

  vermeerderd met 0,039 per m² waarmee die oppervlakte de 5.000 m² te boven gaat;

2.095,00

 

 • -

  45.000 m² is of meer:

3.655,00

2.3.4.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.4.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk voor een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken):

 

10% van tarief 2.3.4.1

2.3.4.3

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.4.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging danwel tot uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:

 

 

2.3.4.3.1

uitbreiding van een inrichting:

 

 

 

het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.4.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 

 

2.3.4.3.2

gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

 

 

 

50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.4.1

 

 

2.3.4.3.3

gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

 

 

 

50% van het legestarief vermeld onder 2.3.4.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

 

2.3.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.5. tweede lid van de brandbe-veiligingsverordening:

47,00

2.3.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een toestemming als bedoeld in artikel 3 aanhef en onderdeel c van het Besluit gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het landen en opstijgen van een helikopter op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein:

47,00

2.3.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een toestemming als bedoeld in artikel 4 aanhef en onderdeel b van het Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het opstijgen van een luchtballon op een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein:

47,00

2.3.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit brandrapporten van plaatsgehad hebbende branden, alsmede inlichtingen over brandschade of andere vormen van hulpverlening door de brandweer:

12,40

 

Het tarief, zoals vermeld onder 2.3.4.1, wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, met betrekking tot brandpreventieadviezen, blijkende uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

 

 

2.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.1.1

indien het betreft een rijksmonument:

 

 

2.3.5.1.1.1

categorie kastelen/kerken/molens

 

 

 

 • -

  restauraties boven € 1.000.000,00

1.181,00

 

 • -

  restauraties tot en met € 1.000.000,00

594,00

2.3.5.1.1.2

categorie boerderijen en woonhuizen

 

 

 

 • -

  totale restauratie

946,00

 

 • -

  (bestemmings-)wijzigingen

233,00

2.3.5.1.2

indien het betreft een gemeentelijk monument:

 

 

2.3.5.1.2.1

categorie kerken

698,00

2.3.5.1.2.2

categorie boerderijen en woonhuizen

347,00

2.3.5.1.2.3

kleine objecten

119,00

 

 

 

 

 

Sloopactiviteiten

 

 

2.3.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk::

 

 

 

 • -

  In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of

 

 

 

 • -

  met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of

 

 

 

 • -

  als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo, of

 

 

 

 • -

  in een beschermd stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, of

 

 

 

 • -

  als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo,

 

 

 

bedraagt het tarief:

 

 

 

 • -

  tot en met 50 m3

157,00

 

 • -

  van 51 m3 tot en met 100 m3

312,00

 

 • -

  van 101 m3 tot en met 500 m3

470,00

 

 • -

  boven 500 m3

624,00

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

104,00

 

 

 

 

2.3.8

Vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

86,00

 

 

 

 

2.3.10

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

94,00

 

 

 

 

2.3.10.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

94,00

 

 

 

 

2.3.11

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

94,00

 

 

 

 

2.3.12

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

94,00

2.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

94,00

2.3.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

94,00

2.3.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

94,00

 

 

 

 

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Beoordeling rapporten

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.14.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

208,00

2.3.14.2

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport

535,00

2.3.14.3

voor de beoordeling van een luchtkwaliteitsonderzoeksrapport

535,00

2.3.14.4

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport externe veiligheid

535,00

 

 

 

 

2.3.15

Advies

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

89,00

 

 

 

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

173,00

 

 

 

 

2.3.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

2.3.16.1.3

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Toetsing zorgvuldige veehouderij (Verordening ruimte 2014), Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Verordening ruimte 2014 getoetst moet worden aan de Toetsing zorgvuldige veehouderij en/of de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV):

1.442,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, echter voordat op de aanvraag is besloten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 en 2.3.6, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag schriftelijk is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits de aanvraag om teruggaaf binnen 6 maanden na het weigerings-besluit schriftelijk is ingediend. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

Van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimaal geheven bedrag ná teruggaaf

 

 

 

Ná teruggaaf is het resterende geheven bedrag minimaal:

510,00

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 vervallen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

262,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

3.018,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b van de Wet ruimtelijke ordening

2.233,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan waarvan de aanvraag meeloopt met een gemeentelijk bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

2.634,00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het opstellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening

1.738,00

2.8.5

Indien voor een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan een rapport wordt beoordeeld:

 

 

2.8.5.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

208,00

2.8.5.2

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoeksrapport

535,00

2.8.5.3

voor de beoordeling van een luchtkwaliteitsonderzoeksrapport

535,00

2.8.5.4

voor de beoordeling van een onderzoeksrapport externe veiligheid

535,00

2.8.5.5

voor de beoordeling van een advies van de agrarische commissie

836,00

2.8.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek tot medewerking van een procedure als bedoeld in artikel 2.8.1 t/m 2.8.3

782,00

 

 

 

 

2.8.7

Indien de aanvraag tot medewerking van een procedure als bedoeld in artikel 2.8.1 t/m 2.8.3, is voorafgegaan door een principeverzoek als bedoeld in 2.8.6, worden de ter zake van het principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in 2.8.1 t/m 2.8.3.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 vervallen

 

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

2.10.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt de tekst van de woningwet en Wet ruimtelijke ordening zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wabo.

 

 

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gewijzigde aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet

 

37,5%

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning tweede fase als bedoeld in artikel 56a van de Woningwet

 

75%

 

van de tarieven genoemd in subonderdeel 2.3.1.1

 

 

2.10.4

Met betrekking tot de aanvragen bedoeld in de onderdelen 2.10.2 en 2.10.3 zijn de subonderdelen 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.5 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

 

 

2.10.4.1

subonderdeel 2.3.3.1 toepassing vindt als artikel 3.6, eerste lid, onder a of c, of artikel 3.38, vierde lid, van de Wetruimtelijke ordening wordt toegepast (binnenplanse wijziging of ontheffing; ontheffing binnen beheersverordening);

 

 

2.10.4.2

subonderdeel 2.3.3.2 toepassing vindt als artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (ontheffing van bestemmingsplan op grond van algemene maatregel van bestuur)

 

 

2.10.4.3

subonderdeel 2.3.3.3 toepassing vindt als artikel 3.10 of artikel 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (projectbesluit of buitentoepassingverklaring beheersverordening);

 

 

2.10.4.4

subonderdeel 2.3.3.4 toepassing vindt als artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast (tijdelijke ontheffing van bestemmingsplan)

 

 

2.10.4.5

subonderdeel 2.3.3.5 toepassing vindt als artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast (ontheffing van exploitatieplan).

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Archeologie

 

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen op basis van uurtarief

114,00

2.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 3.1

832,00

2.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

228,00

2.11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van offertes tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

228,00

2.11.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek,

 

 

2.11.5.1

ex art. 39 lid 2 MW

698,00

2.11.5.2

ex art. 40 lid 1 MW

926,00

2.11.5.3

ex art. 41, lid 1 MW

337,00

2.11.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van tweede versies van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1 MW, ex art. 41, lid 1 MW (ongeacht het soort archeologisch onderzoek)

334,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

155,00

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3, van de Drank- en Horecawet

391,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het wijzigen van een reeds verstrekte vergunning

79,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor:

 

 

3.1.3.1

aanvragen door lokale verenigingen die zwakalcoholhoudende dranken willen schenken tijdens hun eigen evenement zonder daarbij een commercieel belang te hebben, bijvoorbeeld buurtfeesten

26,60

3.1.3.2

overige aanvragen

79,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 Algemene plaatselijke verordening

233,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 3.1.1. en het gelijktijdig in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld onder 3.1.4.

574,00

3.1.6

Indien de, op grond van dit hoofdstuk, gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een evenement :

 

 

3.2.1.1

tot en met 1.000 bezoekers

26,20

3.2.1.2

meer dan 1.000, doch 5.000 bezoekers of minder

79,00

3.2.1.3

meer dan 5.000 bezoekers

294,00

3.2.1.4

tot het opnieuw inregelen en verzegelen van een muziekbegrenzer ten einde deze weer te laten voldoen aan de in de muziekvergunning gestelde voorwaarden

63,00

3.2.2

In het geval de aanvraag als bedoeld in 3.2.1 niet tijdig (zoals aangegeven in Evenementenbeleid 2012) is ingediend en derhalve met spoed / voorrang moet worden afgehandeld, zal het in 3.2.1 genoemde tarief worden verhoogd met, ingeval sprake is van een evenement

 

 

3.2.2.1

tot en met 1.000 bezoekers

50,00

3.2.2.2

meer dan 1.000, doch 5.000 bezoekers of minder

100,00

3.2.2.3

meer dan 5.000 bezoekers

250,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of het wijzigen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:4. van de Algemene plaatselijke verordening

1.005,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

 

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

4.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

848,00

4.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

538,00

4.1.3

een verkort inspectiebezoek in geval van wijzigingen in de bestaande gastouderopvang

442,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

 

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

5.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

87,00

5.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 5.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

33,40

5.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 5.1.1 bedoelde ontheffing

33,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking:

155,00

Behorende bij raadsbesluit van 3 december 2018

 

De griffier van gemeente Heeze-Leende,