Gemeenteblad van Noordwijkerhout

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkerhoutGemeenteblad 2018, 281674VerordeningenBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijkerhout houdende regels omtrent kwijtschelding belastingen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Noordwijkerhout

De raad van de gemeente Noordwijkerhout,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende regeling:

 

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Noordwijkerhout

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor belastingaanslagen:

 • -

  Forensenbelasting

 • -

  Leges

 • -

  Marktgelden

 • -

  Precariobelasting

 • -

  Toeristenbelasting

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Voor onderstaande belastingsoorten verleent de gemeente beperkt kwijtschelding.

Hieronder is aangegeven voor welke belastingaanslagen die onder deze belastingsoorten vallen, geen kwijtschelding wordt verleend.

 • -

  Afvalstoffenheffing, de bedragen als bedoeld in de onderstaande onderdelen van de tarieventabel behorend bij de Verordening afvalstoffenheffing Noordwijkerhout:

  • Hoofdstuk 1, onderdeel 1.4: het bedrag voor een extra container;

  • Hoofdstuk 2, onderdeel 2.1: het bedrag voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen

 • -

  Hondenbelasting, de bedragen als bedoeld in de onderstaande leden en onderdelen van artikel 5 van de Verordening hondenbelasting Noordwijkerhout:

  • eerste lid, onderdeel b: het bedrag voor een tweede hond;

  • eerste lid, onderdeel c: het bedrag voor iedere hond boven het aantal van twee;

  • tweede lid: het kenneltarief;

  • derde lid: het bedrag voor het werkelijk aantal honden in een kennel;

 • -

  Rioolheffing: het bedrag dat wordt geheven van de gebruiker voor het op de gemeentelijke riolering afvoeren van meer dan 300 kubieke meter afvalwater, als bedoeld in artikel 6, tweede lid van de Verordening rioolheffing Noordwijkerhout.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Noordwijkerhout.

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2018,

mr. drs. C.B.H. Heusingveld

griffier

drs. G, Goedhart

voorzitter