Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2018, 281271VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent wegslepen van voertuigen Wegsleepverordening gemeente Weert 2019

De raad van de gemeente Weert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

van 6 november 2018;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 173, tweede lid Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen

 

Besluit

 

vast te stellen in de openbare vergadering van 19 december 2018 de;

 

Wegsleepverordening gemeente Weert 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 onder artikel 1 RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 lid 1 onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen de locatie Roeven 5, te 6031 RN Nederweert;

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten: € 75,80 (2018: € 74,65);

  • b.

   laden en meenemen voertuig: € 75,80 (2018: € 74,65);

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   eerste dag stalling en afgifte voertuig: € 49,35 (2018: 48,60);

  • b.

   voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan extra stalling en afgifte van voertuig: € 17,40 (2018: € 17,15);

 • 3.

  De tarieven zijn inclusief 21% BTW en worden jaarlijks door de raad opnieuw vastgesteld.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Overgangsbepaling, inwerkingtreding, ingang van heffing en citeertitel

 • 1.

  De "Wegsleepverordening gemeente Weert 2018", vastgesteld door de raad der gemeente Weert in de openbare vergadering van 13 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Wegsleepverordening gemeente Weert 2019".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018,

de griffier,

M. Wolfs

de voorzitter,

A.A.M.M. Heymans