Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag en enkele andere verordeningen in verband met de indexering van de boetetarieven vanaf 2019 voor gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte (Wijzigingsverordening boetetarieven overlast openbare ruimte Den Haag 2019)

 

De raad van de gemeente Den Haag,

 

gezien het voorstel van het college van 11 december 2018,

 

gelet op artikel 149 en 154b, eerste lid van de Gemeentewet

 

besluit vast te stellen: Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag en enkele andere verordeningen in verband met de indexering van de boetetarieven per 2019 voor gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte (Wijzigingsverordening boetetarieven overlast openbare ruimte Den Haag 2019)

 

 

Artikel I

 

De Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag wordt als volgt gewijzigd:

 

A Artikel 6:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt toegevoegd: 2:30A, 2:38A, 2:38B, 3:17,

2. Aan het tweede lid wordt toegevoegd: 5:5

 

B Artikel 6:1A wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: 2:44A

2. De bijlage, bedoeld in artikel 6:1A, tweede lid komt te luiden:

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

2:6, lid 1

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

140 (bijlage Bboor)

2:9, lid 1

Straatartiest en muziek (uitvoeringsbesluit)

190 (bijlage Bboor)

2:9, lid 2

Straatartiest en muziek (op andere plaatsen)

190

2:10, lid 1

Voorwerpen of stoffen op, aan, in of boven de weg

240 (bijlage Bboor)

2:11, lid 1

Aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg

240 (bijlage Bboor)

2:11, lid 12

Handelen in strijd met nadere regels of niet voldoen aan aanwijzingen

240

2:12, lid 1

Maken, veranderen van een uitweg

300

2:13, lid 1

Veroorzaken van gladheid

95

2:14, lid 1

Winkelwagentjes (rechthebbende op een bedrijf)

95

2:14, lid 3

Winkelwagentjes (gebruiker)

95 (bijlage Bboor)

2:14, lid 4

Winkelwagentjes onbeheerd achterlaten op de weg

95

2:15

Hinderlijke beplanting of voorwerp

95

2:16

Openen straatkolken e.d.

95

2:17, lid 1

Kelderingangen e.d.

95

2:18, lid 1

Rookverbod in bossen en natuurterreinen

140 (bijlage Bboor)

2:18, lid 2

Rookverbod in bossen en natuurterreinen (brandende voorwerpen)

280 (bijlage Bboor)

2:19, lid 1

Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

95

2:20

Vallende voorwerpen

95

2:23, lid 1, onderdeel a.

Veiligheid op het ijs (ijsvlakte)

95

2:23, lid 1, onderdeel b.

Veiligheid op het ijs (bakens etc.)

95

2:23A, onderdeel a.

Beweegbare bruggen (zich bevinden op brug waarvan toegang is afgesloten)

95

2:23A, onderdeel b.

Beweegbare bruggen (afsluiting openen)

95

2:25, lid 1

Vergunningplicht evenement

95

2:25B, lid 9

Sportwedstrijden

95

2:26

Ordeverstoring bij evenement

95

2:26A, lid 1

Ordeverstoring bij sportwedstrijden

95

2:26B, lid 1

Stadionomgevingsverbod

95

2:28, lid 1

Exploitatievergunning horeca-inrichting

95

2:29, lid 1

Sluitingstijden categorie 1

280 (bijlage Bboor)

2:29, lid 2

Sluitingstijden categorie 2

280 (bijlage Bboor)

2:30, lid 4

Toelating bezoekers in op last van burgemeester gesloten horeca-inrichting

280

2:30, lid 5

Aanwezigheid bezoekers in op last van burgemeester gesloten horeca-inrichting

280

2:30A, lid 1

Toezicht in horeca-inrichting (afwezigheid ondernemer of leidinggevende)

95

2:30A, lid 2

Toezicht in of buiten de horeca-inrichting (voorkomen strafbare feiten)

95

2:31 onderdeel b.

Sluitingstijden (bezoeker)

95 (bijlage Bboor)

2:32, lid 2

Handel in horeca-inrichting

95

2:38A

Aanbieden logeergelegenheid

95

2:38B, lid 1

(Nacht)verblijf aan de weg (aanzegging tot beëindiging)

140 (bijlage Bboor)

2:38B, lid 2

(Nacht)verblijf aan de weg (verboden slaapplaats)

140 (bijlage Bboor)

2:41, lid 1

Betreden gesloten woning of lokaal (174a Gemeentewet)

95

2:41, lid 2

Betreden gesloten woning of lokaal (13b Opiumwet)

95

2:42, lid 1

Plakken en kladden (algemeen)

140 (bijlage Bboor)

2:42, lid 2, onderdeel a.

Plakken en kladden (aanplakbiljet)

140 (bijlage Bboor)

2:42, lid 2, onderdeel b.

Plakken en kladden (met kalk etc.)

140 (bijlage Bboor)

2:42, lid 5

Plakken en kladden (handelsreclame)

140 (bijlage Bboor)

2:43, lid 1

Vervoer plakgereedschap e.d.

140 (bijlage Bboor)

2:45, lid 1

Betreden van plantsoenen e.d.

45 (bijlage Bboor)

2:45, lid 2, onderdeel a.

Op de weg schade toebrengen aan bomen, heesters etc.

95

2:45, lid 2, onderdeel b.

Handelen in strijd met nadere voorschriften ter voorkoming van schade als bedoeld onder a.

95

2:45, lid 2, onderdeel c.

Handelen in strijd met nadere regels inzake het vervoeren van ter plaatse voorkomende bloemen etc.

95

2:46, lid 1

Rijden over bermen e.d.

95

2:47, lid 1, onderdeel a.

Hinderlijk gedrag op of aan de weg (klimmen op beeld, monument etc.)

95 (bijlage Bboor)

2:47, lid 1, onderdeel b.

Hinderlijk gedrag op of aan de openbare weg (overig)

140 (bijlage Bboor)

2:47A, lid 2

Skaten en skateboarden

95

2:48, lid 1

Verboden gebruik of voorhanden hebben van drank

95 (bijlage Bboor)

2:48, lid 3

Verboden gebruik of voorhanden hebben van softdrugs

95

2:49, lid 1 onderdeel a.

Hinderlijk gedrag in portiek of poort

95 (bijlage Bboor)

2:49, lid 1 onderdeel b.

Hinderlijk gedrag in, op of tegen raamkozijn of drempel

95 (bijlage Bboor)

2:49, lid 2

Hinderlijk gedrag in voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van een gebouw

95 (bijlage Bboor)

2:50

Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

140 (bijlage Bboor)

2:50

Hinderlijk gedrag (verontreinigen)

140 (bijlage Bboor)

2:50

Gebruik van voor publiek toegankelijke ruimte voor een ander doel dan waarvoor de ruimte is bestemd

95 (bijlage Bboor)

2:51, onderdeel a.

Neerzetten van fietsen e.d. (tegen de wil van gebruiker van gebouw)

45

2:51, onderdeel b.

Neerzetten van fietsen e.d. (versperren ingang)

45

2:53, lid 1

Bespieden van personen (kennelijke bedoeling)

140

2:53, lid 2

Bespieden van personen

140

2:57, lid 1, onderdeel a.

Loslopende honden op een weg binnen de bebouwde kom

95 (bijlage Bboor)

2:57, lid 1, onderdeel b.

Loslopende honden op kinderspeelplaats e.d.

140 (bijlage Bboor)

2:58, lid 1, juncto lid 3

Verontreiniging door honden

140 (bijlage Bboor)

2:58, lid 4

Hulpmiddel ter verwijdering van uitwerpselen

95 (bijlage Bboor)

2:58, lid 5

Hulpmiddel niet tonen op eerste vordering

95 (bijlage Bboor)

2:59, lid 2

Gevaarlijke honden aanlijngebod

240 (bijlage Bboor)

2:59, lid 3

Gevaarlijke honden muilkorfgebod

240 (bijlage Bboor)

2:59, lid 4

Gevaarlijke honden microchip

240 (bijlage Bboor)

2:65

Overlast van (brom)fiets op markt en kermissterrein

45 (bijlage Bboor)

2:72, lid 1

Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen zonder vergunning

240

2:73, lid 1

Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (aangewezen gebied)

100 (bijlage Bboor)

2:73, lid 2

Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (schade, overlast e.d.)

100 (bijlage Bboor)

2:73A, lid 1

Vreugdevuren

95

2:74, lid 2

Drugs gebruiken in de openbare ruimte

95

2:74A, lid 1

Overlastgevende woonpanden

95

2:74C, lid 1

Verblijfsontzeggingen (aangewezen gebied)

150

2:74C, lid 2

Verblijfsontzeggingen (wapens)

150

2:74C, lid 3

Verblijfsontzeggingen (ordeverstorende gedragingen)

150

2:74C, lid 4

Verblijfsontzeggingen (recidive)

150

2:74C, lid 5

Verblijfsontzeggingen (recidive)

150

3:15, lid 1, onderdeel a

Raamprostitutie (vanuit gebouw)

240

3:15, lid 1, onderdeel b

Raamprostitutie (passanten)

240

3:16

Straatprostitutie

240

3:17, lid 7

Handhaving straatprostitutie

370

3:18, lid 1

Verbodsbepaling klanten

240

4:6, lid 1

Overige geluidhinder

140 (bijlage Bboor)

4:8

Natuurlijke behoefte doen

140 (bijlage Bboor)

4:9

Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

95

4:13, lid 3, onderdeel a.

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen (als zodanig)

120

4:13, lid 3, onderdeel b.

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen (anders dan conform gestelde regels)

120

5:2, lid 1, onderdeel a.

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (op de weg)

120

5:2, lid 1, onderdeel b.

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (gebruik weg als werkplaats)

120

5:3, lid 1

Te koop aanbieden van voertuigen

190

5:4

Defecte voertuigen

95

5:5, lid 1

Voertuigwrakken

95

5:6, lid 1, onderdeel a.

Caravans e.d. (langer dan drie achtereenvolgende dagen)

95

5:6, lid 1, onderdeel b.

Caravans e.d. (in strijd met uiterlijk aanzien gemeente)

95

5:7, lid 1

Parkeren van reclamevoertuigen

190

5:8, lid 1

Parkeren van grote voertuigen (strijd met uiterlijk aanzien gemeente)

95

5:8, lid 2

Parkeren van grote voertuigen (verdeling beschikbare parkeerruimte)

95

5:9, lid 1

Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen

95

5:10, lid 1

Parkeren van voertuigen met stank verspreidende stoffen

95

5:12, lid 1

Overlast van fiets of bromfiets (buiten parkeervoorzieningen)

45

5:12, lid 2

Overlast van fiets of bromfiets (wrakken)

45

5:12, lid 3

Overlast van fiets of bromfiets (langer parkeren dan toegestaan)

45

5:12, lid 4

Overlast van fiets of bromfiets (zonder wezenlijke tijdsonderbreking laten staan)

45

5:13, lid 1

Inzameling van geld of goederen

140 (bijlage Bboor)

5:24, lid 1

Voorwerpen op, in of boven openbaar water

95

5:28, lid 1

Beschadigen van waterstaatswerken

95

5:29

Reddingsmiddelen

140

5:30, lid 1

Veiligheid op het water

140 (bijlage Bboor)

5:31, lid 1

Overlast aan vaartuigen

95 (bijlage Bboor)

5:31, lid 2

Overlast aan vaartuigen

95

5:34, lid 1

Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

280 (bijlage Bboor)

5:36, lid 1

Verstrooiing van as op verboden plaatsen

95

5:37

Hinder of overlast incidentele as verstrooiing

95

5:38, onderdeel a.

Zwemmen in zee (drijfmiddel)

60

5:38, onderdeel b.

Zwemmen in zee (bij strandhoofd)

60

5:40

Spelen op het strand (hinder, gevaar etc.)

60

5:41, lid 1, onderdeel a.

Vaartuig op strand

60

5:41, lid 1, onderdeel b.

Vaartuig tussen strandhoofden

60

5:41, lid 1, onderdeel c.

Waterskiën, jetski of parasailen

95

5:42, lid 1, onderdeel a.

Rijden op het strand (motorvoertuig)

95

5:42, lid 1, onderdeel b.

Motorvoertuig op strand plaatsen e.d.

60

5:42, lid 1, onderdeel c.

Rijden met door wind bewogen voertuig op strand

60

5:42, lid 1, onderdeel d.

Rijden met bromfiets op strand

95

5:42, lid 1, onderdeel e.

Slapen op het strand

60

5:42, lid 2, onderdeel a.

Fietsen op het strand

60

5:42, lid 2, onderdeel b.

Rij- of trekdieren op het strand

95

5:42, lid 3

Anders dan stapvoets het strand berijden

95

6:2A

Aanwijzingen toezichthouders niet naleven

95

Artikel II

 

De Afvalstoffenverordening 2010 wordt als volgt gewijzigd:

 

De bijlage, bedoeld in artikel 23A, tweede lid, komt te luiden:

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

6, lid 1

Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

140 (bijlage Bboor)

7

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van de percelen

95 (bijlage Bboor)

8, lid 1

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen dan aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars

95 (bijlage Bboor)

9, lid 1

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen anders dan via aangewezen inzamelmiddel of inzamelvoorziening

95 (bijlage Bboor)

9, lid 2

Ter inzameling aanbieden van andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen dan waarvoor inzamelmiddel of inzamelvoorziening is bestemd

95 (bijlage Bboor)

9, lid 6

Ter inzameling aanbieden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze aanbieden dan krachtens artikel 9 is bepaald

95 (bijlage Bboor)

10, lid 2

Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

95 (bijlage Bboor)

13, lid 1

Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

95 (bijlage Bboor)

13, lid 4

Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst in strijd met gestelde regels

95 (bijlage Bboor)

14, lid 2

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

95 (bijlage Bboor)

15, lid 1

Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

380 (bijlage Bboor)

16, lid 1

Achterlaten van straatafval

140 (bijlage Bboor)

16, lid 2

Achterlaten van andere afvalstoffen dan straatafval

140 (bijlage Bboor)

17, lid 1

Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereedstaande afvalstoffen (doorzoeken en verspreiden)

140 (bijlage Bboor)

 

17, lid 2

Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereedstaande afvalstoffen (schoppen, omver werpen)

140 (bijlage Bboor)

18, lid 1

Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

140

 

18, lid 2

Verwijderen afval binnen straal van 25 meter van de inrichting

140

19

Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

140

 

20, lid 1

Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

140 (bijlage Bboor)

 

20, lid 2

Verontreiniging van de weg bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

140 (bijlage Bboor)

21, lid 1

Verbod opslag van afvalstoffen

240 (bijlage Bboor)

22

Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

380

24A

Aanwijzingen toezichthouders niet naleven

95

 

Artikel III

 

De Verordening Straathandel Den Haag 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

De bijlage, bedoeld in artikel 12A, tweede lid, komt te luiden:

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

2, lid 1, onderdeel a.

Ventverbod op aangewezen plaatsen

140 (bijlage Bboor)

2, lid 1, onderdeel b.

Ventverbod op aangewezen tijden

140 (bijlage Bboor)

3

Geluidhinder

140

4, lid 1

Langer dan noodzakelijk op dezelfde plaats blijven staan

140

5, lid 1

Verbod inname standplaats behoudens vergunning

140 (bijlage Bboor)

6

Verbod voor rechthebbende op een perceel dat deel uitmaakt van de openbare weg om daarop standplaats te laten innemen zonder vergunning

140

7, lid 1

Standplaats innemen buiten de reguliere winkelopeningstijden

140

7, lid 2

Standplaats innemen buiten de in de vergunning toegestane tijden

140

7, lid 3

Standsplaats niet volledig ontruimen na vergunde tijds- periode

140

7, lid 4

Standplaats niet in goede orde achterlaten

140

10, lid 2

Verplichting tot naleving van aan vergunning verbonden voorschriften en beperkingen

140

13A

Aanwijzingen toezichthouders niet naleven

95

 

Artikel IV

 

De Marktverordening Den Haag 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

De bijlage, bedoeld in artikel 17A, tweede lid, komt te luiden:

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

7, lid 1

Innemen standplaats zonder marktvergunning

140 (bijlage Bboor)

8

Zonder ontheffing buiten standplaats verkoophandelingen verrichten

140

9

Overtreden voorschriften en beperkingen marktvergunning

140

10

Wijzigingen aanbrengen aan marktterrein of marktinstallatie

140

11

Zonder toestemming eigen nutsvoorzieningen aanleggen

140

15, lid 3

Ontruimen standplaats bij overtreding marktregels waardoor ordelijk verloop van de markt wordt verstoord

140

16A

Aanwijzingen toezichthouders niet naleven

95

 

Artikel V

 

De Verordening incidentele private markten gemeente Den Haag wordt als volgt gewijzigd:

 

De bijlage, bedoeld in artikel 11A, tweede lid, komt te luiden:

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

5, lid 1

Verbod organiseren markt behoudens vergunning

140 (bijlage Bboor)

6, lid 2

Naleven voorschriften en beperkingen marktvergunning

140

10, lid 1

Deugdelijke staat van voorwerpen

140

10, lid 2

Geen vrije doorgang voor hulpdiensten

140

10, lid 3

Opruimen openbare weg na afloop markt

140

12A

Aanwijzingen toezichthouders niet naleven

95

 

Artikel VI

 

De Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag wordt als volgt gewijzigd:

 

De bijlage, bedoeld in artikel 37A, tweede lid, komt te luiden:

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

4, lid 1

Verbod innemen ligplaats behoudens vergunning

95

4, lid 2

Verbod innemen ligplaats buiten aangewezen kaden

95 (bijlage Bboor)

7, lid 2

Naleving voorschriften en beperkingen verbonden aan vergunning

95

8, lid 1

Meldplicht inname ligplaats buiten passanten voorzieningen/-havens

95

17

Exploitatievergunning

150

 

19, lid 1

Langer dan drie dagen ligplaats innemen met recreatievaartuig met gebreken

95

19, lid 2

Beschermen recreatievaartuig tegen hemelwater

95

19, lid 3

Staat van recreatievaartuig in relatie tot aanzien van de gemeente

95

20, lid 1

Verbod op overnachten op een recreatieschip

95

26, lid 1 onderdelen a. tot en met i.

Verbodsbepalingen

95

28

Drijfvuil

95

29, lid 1, onderdeel a.

Reparaties aan schip anders dan op terrein van scheepsbouw of reparatiebedrijf of via een van gemeentewege aangelegde boothelling

95

29, lid 1, onderdeel b.

Schip te water laten of uit het water te halen anders dan op terrein van scheepsbouw of reparatiebedrijf of via een van gemeentewege aangelegde boothelling

95

31, lid 1

Innemen ligplaats overeenkomstig aanwijzingen van aangewezen functionarissen

95

32

Meermiddelen

180

33

Gezonken schip of voorwerp

180

34

Meldplicht aanvaring

180

36

Aanwijzingen opvolgen van aangewezen functionarissen

95

39A

Aanwijzingen toezichthouders niet naleven

95

 

Artikel VII

 

De Verordening op de kansspelen wordt gewijzigd als volgt:

 

De bijlage, bedoeld in artikel 12A, tweede lid, komt te luiden:

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

2

Verbod op exploitatie of vestiging van speelautomatenhal behoudens vergunning

400

9

Overtreding voorschriften vergunning speelautomatenhal

200

13A

Aanwijzingen toezichthouders niet naleven

95

 

Artikel VIII

 

Voor gedragingen die zijn begaan voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit gelden de boetetarieven zoals deze voor het jaar 2018 werden vastgesteld (RIS 298442).

 

Artikel IX

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Artikel X

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening boetetarieven overlast openbare ruimte Den Haag 2019.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018

De griffier, Lilianne Blankwaard-Rombouts en de voorzitter, Pauline Krikke

Naar boven