Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2018, 281039VerordeningenVERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GRONINGEN 2009

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van Groningen d.d. 5 december 2018

BESLUIT:

 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 met betrekking tot veiligheidsplan horeca.

Artikel I Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Groningen, Afdeling 8 Toezicht op horecabedrijven

Het vervallen artikel 2:30 wordt opnieuw ingevoerd. Dit luidt als volgt:

 

Artikel 2:30 Veiligheidsplan

  • 1.

    Het is verboden een inrichting, die valt onder de door het college aangewezen categorie van inrichtingen, in bedrijf te hebben en te houden zonder dat de houder van de inrichting beschikt over een door burgemeester goedgekeurd veiligheidsplan.

  • 2.

    Voor de opzet van een veiligheidsplan kan de burgemeester een model vaststellen.

  • 3.

    De burgemeester kan van het bepaalde in lid 1 geheel of ten dele ontheffing verlenen.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 19 december 2018.

De burgemeester,

Peter den Oudsten

de giffier,

Toon Dashorst