Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2018, 280967Verordeningen1e Wijziging Legesverordening Woensdrecht 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, artikel 7 van de Paspoortwet en artikel 10 van de Legesverordening 2019 ;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende : VERORDENING tot 1E WIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING 2019

Artikel 1 Wijzigingen

In titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 wordt hoofdstuk 2 vervangen door :

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,30

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 53,90

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1. (zakenpaspoort) :

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 53,90

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) :

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,30

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 53,90

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

€ 53,90

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart :

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 29,90

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

 

 

€ 48,60

1.2.7

Indien de aanvraag als bedoeld in de onderdelen 1.2.2 en 1.2.3 niet resulteert in het verstrekken van het gevraagde document, dan wordt op aanvraag teruggaaf van de geheven rijksleges verleend (de gemeentelijke leges blijven wel verschuldigd)

 

1.2.8

Het tarief, zijnde een toeslag op de in voorgaande onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde bedragen, voor het bezorgen van een reisdocument op een adres in Nederland anders dan het gemeentehuis bedraagt :

 • -

  voor het bezorgen van één document een bedrag van

 • -

  voor het gelijktijdig bezorgen van meerdere documenten op hetzelfde adres een bedrag van

 

 

 

€ 5,00

€ 10,10

 

In titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 wordt onderdeel 1.9.2 vervangen door :

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.2

Tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn óf attestatie de vita zoals bedoeld in art 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 13,40

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘1e Wijziging Legesverordening Woensdrecht 2019’

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 11 december 2018

De burgemeester ,

De secretaris ,