Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 280687VerordeningenBesluit tot intrekking van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2018 van de gemeente Midden-Groningen

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 2018;

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

 

besluit per 1 janurair 2019 in te trekken de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2018 van de gemeente Midden-Groningen van 22 maart 2018 .

 

Artikel 1 Intrekking regeling

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

 

Burgemeester, A. Hoogendoorn

Griffier, F.M. Bouwman