Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2018, 280556BeleidsregelsPrivacy protocol voor de verwerking van persoonsgegevens bij de afvalinzameling

 

 

De gemeente Eemnes draagt zorg voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van de huishoudens binnen de gemeente. Dit protocol heeft tot doel richtlijnen te bieden die waarborgen dat persoonsgegevens bij afvalinzameling op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregelgeving;

Gelet op de Afvalstoffenverordening Eemnes 2017 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Eemnes 2019 verwerkt de gemeente persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling;

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Eemnes houdt toezicht op de

naleving van dit protocol.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit protocol wordt verstaan onder:

AP: de Autoriteit Persoonsgegevens, ook College Bescherming persoonsgegevens genoemd, de toezichthoudende autoriteit voor de naleving van de geldende privacywetgeving;

AVG:de Algemene Verordening Gegevensverwerking, voluit: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft, in het geval van

afvalinzameling voor een gemeente een inwoner van die gemeente;

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

persoon;

Verwerker: degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, zoals het publiek afvalbedrijf als het gaat om de inzameling van afval voor gemeenten;

Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen,

ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,

verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm

van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,

alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Verwerkings-

verantwoordelijke:de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaandat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor deverwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2 Reikwijdte en Verwerkingsverantwoordelijke

2.1 Dit protocol is uitsluitend van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes is in het kader van de verwerkingen die vallen onder dit protocol de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en verantwoordelijk voor de nakoming van de AVG. De verwerkingsverantwoordelijke wordt in dit reglement aangeduid met “het college”.

Artikel 3 Categorieën Persoonsgegevens bij afvalinzameling

3.1 In het kader van de afvalinzameling worden de volgende categorieën Persoonsgegevens

verwerkt:

adresgegevens

locatiegegevens

NAW-gegevens

nummer toegangspas of nummer minicontainer met uniek identificatienummer

telefoonnummers

e-mailadressen

rekeningnummers

inhoud verzoeken/klachten/meldingen

Artikel 4 Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

4.1 De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling gebeurt voor de volgende doeleinden:

Het behalen van milieu- en scheidingsdoelstellingen en het optimaliseren van het

afvalbeleid;

Het voorkomen van afvaltoerisme en het voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij

verzamelcontainers bestemd voor huishoudens;

Het uitvoeren van de afvalinzameling, waaronder adresgebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak);

Het uitgeven en beheren van adresgebonden toegangspassen en de financiële afhandeling daarvan;

Het uitgeven en beheren van minicontainers;

Het beheren van verzamelcontainers;

Het beantwoorden van vragen, behandelen van zienswijze, meldingen en klachten met

betrekking tot afvalinzameling;

Het verzorgen en versturen van communicatie-uitingen, verstrekken van informatie over

afvalinzameling, zoals het tonen van geplande afvalinzameldata via de website van de gemeente of gemeente-app;

Het monitoren van het gebruik van de inzamelvoorzieningen voor beleidsreflectie van het

Afvalbeleid;

Het opstellen van rapportages en het maken van analyses inzake de inzameling van afvalstoffen;

Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen teneinde de kosten te

kunnen beheersen;

Het controleren op de naleving van wettelijke verplichtingen en controle en handhaving van de afvalstoffenverordening.

4.2 De gemeente heeft deze doeleinden vastgesteld in:

Afvalstoffenverordening Eemnes 2017;

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Eemnes 2019.

4.3 Indien de gemeente de Persoonsgegevens die zij met het oog op de bovengenoemde doelen verwerkt wenst te gebruiken voor andere doeleinden of verder wenst te verwerken zal zij toetsen of die verwerking verenigbaar is met de genoemde doeleinden conform de verplichting tot doelbinding uit art. 6 lid 4 AVG.

Artikel 5 Grondslag, proportionaliteit en subsidiariteit

  • 5.

    1 Het inzamelen van huishoudelijk afval is een publieke taak van de gemeente. Als wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens bij de afvalinzameling geldt de goede vervulling van de publieke taak zoals vermeld in art. 10.21 en 10.22 Wet milieubeheer.

  • 5.

    2 De gemeente verwerkt bovengenoemde gegevens alleen in het kader van de bovengenoemde doeleinden en noodzakelijk zijn om de afvalinzameling zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk uit te voeren. Het college zal er op toezien dat de concrete Persoonsgegevens die worden verwerkt noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van publiekrechtelijke taak (proportionaliteitsbeginsel).

  • 5.

    3 De gemeente zal voordat zij overgaat tot een nieuwe Verwerking van Persoonsgegevens onderzoeken of de gewenste doelen ook kunnen worden bereikt met een geringere Verwerking van Persoonsgegevens (subsidiariteitsbeginsel). Daarbij zal de gemeente de privacybelangen van de Betrokkenen afwegen tegen de belangen van de gemeente om de genoemde doelen te bereiken.

Artikel 6 Verwerkers

6.1 In het kader van de afvalinzameling kan de gemeente gebruik van Verwerkers.

De gemeente legt in dat geval met Verwerkers die Persoonsgegevens verwerken voor de gemeente de afspraken over de omgang met Persoonsgegevens schriftelijk vast in een verwerkersovereenkomst.

Artikel 7 Beveiliging en meldplicht datalekken

  • 7.

    1 De gemeente heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten en vrijheden van betrokkenen te beschermen als bedoeld in artikel 32 AVG en de uitleg die daaraan wordt gegeven door de AP.

  • 7.

    2 Deze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen omvatten tenminste:

Pseudonimisering en versleuteling van Persoonsgegevens;

Het garanderen van de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de

verwerkingssystemen;

Het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

Een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de beveiligingsmaatregelen.

  • 7.

    3 De gemeente maakt afspraken met de eventuele Verwerker over de beveiliging van de Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de Verwerker eveneens voldoet aan de geldende beveiligingseisen.

  • 7.

    4 De gemeente heeft een protocol meldplicht datalekken voor het geval dat sprake is van een inbreuk in verband met de Persoonsgegevens. De gemeente zal zich houden aan de meldplicht en informatieplicht zoals opgenomen in artikel 33 AVG.

Artikel 8 Interne en externe verstrekking van Persoonsgegevens

8.1 De gemeente heeft geregeld dat de Persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor diegenen die bevoegd zijn om kennis te nemen van deze Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van hun taken. Indien andere personen binnen de gemeente toegang wensen tot de

Persoonsgegevens zal de gemeente beoordelen of deze toegang in overeenstemming is met de geldende privacyregels.

8.2 Buiten de verstrekking van de Persoonsgegevens aan Verwerkers zal de gemeente de

Persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dat noodzakelijk is voor de

uitvoering van enig wettelijk voorschrift en/of voor de in dit protocol bedoelde doeleinden.

Artikel 9 Rechten Betrokkene

9.1 De gemeente zorgt ervoor dat Betrokkenen de rechten die zij hebben op grond van de AVG kunnen uitoefenen en dat de gemeente de verzoeken van Betrokkenen daartoe binnen de wettelijke termijnen zal beoordelen en beantwoorden.

Artikel 10 Bewaartermijnen

10.1 De gemeente draagt er zorg voor dat de Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan

noodzakelijk en in overeenstemming met een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 11 Inwerkingtreding protocol

  • 11.

    1 Dit protocol treedt in werking op 1 januari 2019.

  • 11.

    2 De gemeente zal dit protocol in ieder geval wijzigen indien sprake is van enige wijziging van de verwerking van de Persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling of indien sprake is van een wijziging van de op de verwerking van toepassing zijnde regelgeving.