Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 280477

Gepubliceerd op 21 december 2018 10:25
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen Geconsolideerde regelgeving

vaststelling van de verordening tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening voor de gemeente den Haag in verband met deregulering, terrassen in de Frederik Hendriklaan, de Wagenstraat en de Stationsweg en de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

 

De raad van de gemeente Den Haag,

 

gezien het voorstel van het college van 25 september 2018,

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

 

besluit:

 

I. vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag:

 

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag wordt gewijzigd als volgt:

 

A In artikel 1:6, onderdeel d, wordt na ”gemaakt binnen” ingevoegd: of gedurende.

 

B Artikel 2:6, vierde lid, vervalt.

 

C Artikel 2:10, tweede lid, onder f., komt te luiden:

 

f. terrassen, met uitzondering van terrassen in de Frederik Hendriklaan, de Wagenstraat en de Stationsweg, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. het terras is geplaatst op trottoirs en direct aan en voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand van waaruit het terras wordt geëxploiteerd;

 

2. het terras neemt maximaal de helft van het trottoir in;

 

3. op het trottoir blijft een obstakelvrije doorgang over van minimaal 1,50 m in een rechte lijn;

 

4. voorafgaand aan de plaatsing van een nieuw terras, of de wijziging van de plaats van een bestaand terras op het trottoir, melding is gedaan met het hiervoor door burgemeester en wethouders vastgestelde formulier;

 

5. het terras voldoet aan de richtlijnen die door burgemeester en wethouders bij nader besluit zijn vastgesteld;

 

D Artikel 2:10, tweede lid, onder i., komt te luiden:

 

i. voorwerpen geplaatst voor werkzaamheden en voorwerpen geplaatst ten behoeve van bouwwerkzaamheden, mits dit minimaal 24 uur vooraf is gemeld bij het college van burgemeester en wethouders met het daarvoor door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde meldingsformulier en wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 

1. het voorwerp wordt geplaatst in een periode waarin op de betreffende weg volgens het door het college van burgemeester en wethouders beschikbaar gestelde register geen voornemen bestaat andere voorwerpen te plaatsen of activiteiten te laten plaatsvinden;

 

2. het voorwerp wordt niet langer geplaatst dan voor het uitvoeren van de (bouw)werkzaamheden noodzakelijk is met een maximum duur van negen weken gerekend vanaf de eerste dag van de periode waarvoor de plaatsing wordt gemeld;

 

3. het voorwerp levert geen hinder of gevaar op voor de omgeving en de gebruiksmogelijkheden van de weg. Hiertoe dient onder andere te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- op het trottoir blijft een obstakelvrije doorgang van minimaal 1,50 m beschikbaar;

- het voorwerp wordt niet geplaatst rondom brandkranen, lichtmasten, verkeerspalen of ander straatmeubilair;

- het voorwerp wordt niet geplaatst op een parkeerplaats voor speciale doeleinden zoals een taxistandplaats, gehandicaptenparkeerplaats of laad- en losplaats;

- het voorwerp wordt zo geplaatst dat de rijbaan als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersborden en verkeerstekens 1990 het fietspad of fiets/bromfietspad, niet geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd en omliggende gebouwen dienen direct bereikbaar te blijven voor het materieel van hulpdiensten, vuilniswagen en leveranciers;

 

4. het voorwerp is niet verankerd in de weg, brengt verder geen schade toe aan de weg en maakt geen inbreuk op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 

E De artikelen 2:22, 2:36, 2:60, 2:63, 2:64. 4:14 en 5:33 vervallen.

 

F Artikel 2:82, tweede lid onder d. komt te luiden:

 

d. bosperceel: houtopstanden, die een zelfstandige eenheid vormen en zijn vastgelegd op de kaart “Buiten bebouwde kom Wet natuurbescherming Den Haag 2018”.

 

G Artikel 2:87, tweede lid vervalt.

 

H Artikel 2:87, derde lid aanhef en, onder a., komt, onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid, te luiden:

 

3. Het verbod is niet van toepassing op:

 

a. Een houtopstand gelegen in de groengebieden die zijn vastgelegd op de kaart “Buiten de bebouwde kom Wet natuurbescherming Den Haag 2018”, die bij wijze van dunning of vanwege boomveiligheid moet worden geveld.

 

I Artikel 2:96 vervalt.

 

J Artikel 6:1 wordt als volgt gewijzigd:

 

1. In het eerste lid vervallen: 2:36 en 4:14.

2. In het tweede lid vervallen: 2:22, 260, 2:63, 2:64 en 5:33.

 

K Artikel 6:1A wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen: 260, 2:63, 2:64, 4:14 en 5:33.

2. De bijlage als bedoeld in artikel 6:1A, tweede lid, komt te luiden:

 

Bijlage als bedoeld in artikel 6:1A, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag

 

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro's

2:6, lid 1

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

140 (bijlage Bboor)

2:9, lid 1

Straatartiest en muziek (uitvoeringsbesluit)

190 (bijlage Bboor)

2:9, lid 2

Straatartiest en muziek (op andere plaatsen)

190

2:10, lid 1

Voorwerpen of stoffen op, aan, in of boven de weg

230 (bijlage Bboor)

2:11, lid 1

Aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg

230 (bijlage Bboor)

2:12, lid 1

Maken, veranderen van een uitweg

300

2:13, lid 1

Veroorzaken van gladheid

95

2:14, lid 1

Winkelwagentjes (rechthebbende op een bedrijf)

95

2:14, lid 3

Winkelwagentjes (gebruiker)

95 (bijlage Bboor)

2:14, lid 4

Winkelwagentjes onbeheerd achterlaten op de weg

95 (bijlage bboor)

2:15

Hinderlijke beplanting of voorwerp

95

2:16

Openen straatkolken e.d.

95

2:17, lid 1

Kelderingangen e.d.

95

2:18, lid 1

Rookverbod in bossen en natuurterreinen

140 (bijlage Bboor)

2:18, lid 2

Rookverbod in bossen en natuurterreinen (brandende voorwerpen)

280 (bijlage Bboor)

2:19, lid 1

Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

95

2:20

Vallende voorwerpen

95

2:23, lid 1, onderdeel a.

Veiligheid op het ijs (ijsvlakte)

95

2:23, lid 1, onderdeel b.

Veiligheid op het ijs (bakens etc.)

95

2:23A, onderdeel a.

Beweegbare bruggen (zich bevinden op brug waarvan toegang is afgesloten)

95

2:23A, onderdeel b.

Beweegbare bruggen (afsluiting openen)

95

2:25, lid 1

Vergunningplicht evenement

95 (bijlage Bboor)

2:25B, lid 9

Sportwedstrijden

95

2:26

Ordeverstoring bij evenement

95

2:26A, lid 1

Ordeverstoring bij sportwedstrijden

95

2:26B, lid 1

Stadionomgevingsverbod

95

2:28, lid 1

Exploitatievergunning horeca-inrichting

95

2:29, lid 1

Sluitingstijden categorie 1

280 (bijlage Bboor)

2:29, lid 2

Sluitingstijden categorie 2

280 (bijlage Bboor)

2:30, lid 4

Toelating bezoekers in op last van burgemeester gesloten horeca-inrichting

280

2:30, lid 5

Aanwezigheid bezoekers in op last van burgemeester gesloten horeca-inrichting

280

2:30A, lid 1

Toezicht in horeca-inrichting (afwezigheid ondernemer of leidinggevende)

95

2:30A, lid 2

Toezicht in of buiten de horeca-inrichting (voorkomen strafbare feiten)

95

2:31 onderdeel b.

Sluitingstijden (bezoeker)

95 (bijlage Bboor)

2:32, lid 2

Handel in horeca-inrichting

95

2:38A

Aanbieden logeergelegenheid

95

2:38B, lid 1

(Nacht)verblijf aan de weg (aanzegging tot beëindiging)

140 (bijlage Bboor)

2:38B, lid 2

(Nacht)verblijf aan de weg (verboden slaapplaats)

140 (bijlage Bboor)

2:41, lid 1

Betreden gesloten woning of lokaal (174a Gemeentewet)

95

2:41, lid 2

Betreden gesloten woning of lokaal (13b Opiumwet)

95

2:42, lid 1

Plakken en kladden (algemeen)

140 (bijlage Bboor)

 

2:42, lid 2, onderdeel a.

Plakken en kladden (aanplakbiljet)

140 (bijlage Bboor)

2:42, lid 2, onderdeel b.

Plakken en kladden (met kalk etc.)

140 (bijlage Bboor)

2:42, lid 5

Plakken en kladden (handelsreclame)

140 (bijlage Bboor)

2:43, lid 1

Vervoer plakgereedschap e.d.

140 (bijlage Bboor)

2:45, lid 1

Betreden van plantsoenen e.d.

45 (bijlage Bboor)

2:45, lid 2

Beschadiging van plantsoenen e.d.

95

2:46, lid 1

Rijden over bermen e.d.

95

2:47, lid 1a

Hinderlijk gedrag op of aan de weg (klimmen op beeld, monument etc.)

95 (bijlage Bboor)

2:47, lid 1b

Hinderlijk gedrag op of aan de openbare weg (overig)

140 (bijlage Bboor)

2:47A, lid 2

Skaten en skateboarden

95

2:48, lid 1

Verboden gebruik of voorhanden hebben van drank

95 (bijlage Bboor)

2:48, lid 3

Verboden gebruik of voorhanden hebben van softdrugs

95

2:49, lid 1 onderdeel a.

Hinderlijk gedrag in portiek of poort

95 (bijlage Bboor)

2:49, lid 1 onderdeel b.

Hinderlijk gedrag in, op of tegen raamkozijn of drempel

95 (bijlage Bboor)

2:49, lid 2

Hinderlijk gedrag in voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van een gebouw

95 (bijlage Bboor)

2:50

Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

140 (bijlage Bboor)

2:50

Hinderlijk gedrag (verontreinigen)

140 (bijlage Bboor)

2:50

Gebruik van voor publiek toegankelijke ruimte voor een ander doel dan waarvoor de ruimte is bestemd

95 (bijlage Bboor)

2:51, onderdeel a.

Neerzetten van fietsen e.d. (tegen de wil van gebruiker van gebouw)

45 (bijlage Bboor)

2:51, onderdeel b.

Neerzetten van fietsen e.d. (versperren ingang)

45 (bijlage Bboor)

2:53, lid 1

Bespieden van personen (kennelijke bedoeling)

140 (bijlage Bboor)

2:53, lid 2

Bespieden van personen

140 (bijlage Bboor)

2:57, lid 1a

Loslopende honden op een weg binnen de bebouwde kom

95 (bijlage Bboor)

2:57, lid 1b

Loslopende honden op kinderspeelplaats e.d.

140 (bijlage Bboor)

2:58, lid 1, juncto lid 3

Verontreiniging door honden

140 (bijlage Bboor)

2:58, lid 4

Hulpmiddel ter verwijdering van uitwerpselen

95 (bijlage Bboor)

2:58, lid 5

Hulpmiddel niet tonen op eerste vordering

95 (bijlage Bboor)

2:59, lid 2

Gevaarlijke honden aanlijngebod

230 (bijlage Bboor)

2:59, lid 3

Gevaarlijke honden muilkorfgebod

230 (bijlage Bboor)

2:59, lid 4

Gevaarlijke honden microchip

230 (bijlage Bboor)

2:65

Overlast van (brom)fiets op markt en kermissterrein

45 (bijlage Bboor)

2:72, lid 1

Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen zonder vergunning

230

2:73, lid 1

Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (aangewezen gebied)

100 (bijlage Bboor)

2:73, lid 2

Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (schade, overlast e.d.)

100 (bijlage Bboor)

2:73A, lid 1

Vreugdevuren

95

2:74, lid 2

Drugs gebruiken in de openbare ruimte

95

2:74A, lid 1

Overlastgevende woonpanden

95

2:74C, lid 1

Verblijfsontzeggingen (aangewezen gebied)

150

2:74C, lid 2

Verblijfsontzeggingen (wapens)

150

2:74C, lid 3

Verblijfsontzeggingen (ordeverstorende gedragingen)

150

2:74C, lid 4

Verblijfsontzeggingen (recidive)

150

2:74C, lid 5

Verblijfsontzeggingen (recidive)

150

3:15, lid 1, onderdeel a

Raamprostitutie (vanuit gebouw)

230

3:15, lid 1, onderdeel b

Raamprostitutie (passanten)

230

3:16

Straatprostitutie

230

3:17, lid 7

Handhaving straatprostitutie

370

3:18, lid 1

Verbodsbepaling klanten

230

4:6, lid 1

Overige geluidhinder

140 (bijlage Bboor)

4:8

Natuurlijke behoefte doen

140 (bijlage Bboor)

4:9

Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

95

4:13, lid 3, onderdeel a.

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen (als zodanig)

120

 

4:13, lid 3, onderdeel b.

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen (anders dan conform gestelde regels)

120

5:2, lid 1, onderdeel a.

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (op de weg)

120

5:2, lid 1, onderdeel b.

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (gebruik weg als werkplaats)

120

5:3, lid 1

Te koop aanbieden van voertuigen

180

5:4

Defecte voertuigen

95

5:5, lid 1

Voertuigwrakken

95

5:6, lid 1, onderdeel a.

Caravans e.d. (langer dan drie achtereenvolgende dagen)

95

5:6, lid 1, onderdeel b.

Caravans e.d. (in strijd met uiterlijk aanzien gemeente)

95

5:7, lid 1

Parkeren van reclamevoertuigen

180

5:8, lid 1

Parkeren van grote voertuigen (strijd met uiterlijk aanzien gemeente)

95

5:8, lid 2

Parkeren van grote voertuigen (verdeling beschikbare parkeerruimte)

95

5:9, lid 1

Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen

95

5:10, lid 1

Parkeren van voertuigen met stank verspreidende stoffen

95

5:12, lid 1

Overlast van fiets of bromfiets (buiten parkeervoorzieningen)

45 (bijlage Bboor)

5:12, lid 2

Overlast van fiets of bromfiets (wrakken)

45

5:12, lid 3

Overlast van fiets of bromfiets (langer parkeren dan toegestaan)

45

5:12, lid 4

Overlast van fiets of bromfiets (zonder wezenlijke tijdsonderbreking laten staan)

45

5:13, lid 1

Inzameling van geld of goederen

140 (bijlage Bboor)

5:24, lid 1

Voorwerpen op, in of boven openbaar water

95

5:28, lid 1

Beschadigen van waterstaatswerken

95

5:29

Reddingsmiddelen

140

5:30, lid 1

Veiligheid op het water

140 (bijlage Bboor)

5:31, lid 1

Overlast aan vaartuigen

95 (bijlage Bboor)

5:31, lid 2

Overlast aan vaartuigen

95

5:34, lid 1

Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

280 (bijlage Bboor)

 

5:36, lid 1

Verstrooiing van as op verboden plaatsen

95

5:37

Hinder of overlast incidentele as verstrooiing

95

5:38, onderdeel a.

Zwemmen in zee (drijfmiddel)

60

5:38, onderdeel b.

Zwemmen in zee (bij strandhoofd)

60

5:40

Spelen op het strand (hinder, gevaar etc.)

60

5:41, lid 1, onderdeel a.

Vaartuig op strand

60

5:41, lid 1, onderdeel b.

Vaartuig tussen strandhoofden

60

5:41, lid 1, onderdeel c.

Waterskiën, jetski of parasailen

95

5:42, lid 1, onderdeel a.

Rijden op het strand (motorvoertuig)

95

5:42, lid 1, onderdeel b.

Motorvoertuig op strand plaatsen e.d.

60

5:42, lid 1, onderdeel c.

Rijden met door wind bewogen voertuig op strand

60

5:42, lid 1, onderdeel d.

Rijden met bromfiets op strand

95

5:42, lid 2, onderdeel a.

Fietsen op het strand

60

5:42, lid 2, onderdeel b.

Rij- of trekdieren op het strand

95

5:42, lid 3

Anders dan stapvoets het strand berijden

95

6:2A

Aanwijzingen toezichthouders niet naleven

95

 

 

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2018.

 

II. Onder intrekking van de kaart “Voorstel grens bebouwde kom” de grenzen van de bebouwde kom Wet natuurbescherming vast te stellen zoals weergegeven op de kaart “Buiten de bebouwde kom Wet natuurbescherming Den Haag 2018” die behoort bij artikel 2:82, tweede lid, onder d. van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De griffier, Lilianne Blankwaard-Rombouts en de voorzitter, Pauline Krikke.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl