Gemeenteblad van Lisse

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseGemeenteblad 2018, 280303VerordeningenCompensatieregeling onroerende-zaakbelastingen en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019

De raad van de gemeente Lisse;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018, Z-18-059356/nr. 149502;

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

COMPENSATIEREGELING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN EN BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN 2019

Artikel 1 Toepassing compensatie

  • 1.

    Degene die voor het jaar 2019 belastingplichtig is voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) op grond van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Lisse 2019 of voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (roerende-zaakbelastingen of RZB) op grond van de Verordening belastingen op roerende-woon- en bedrijfsruimten 2019, en aan wie als zodanig voor het belastingjaar 2019 een aanslag voor een van deze belastingen wordt opgelegd, heeft recht op compensatie.

  • 2.

    De compensatie geldt per opgelegde aanslag voor een belasting als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2 Bedrag compensatie

De compensatie bedraagt € 26,41.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Tijdelijke Compensatie regeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2019”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 20 december 2018.

mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter