Gemeenteblad van Lisse

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseGemeenteblad 2018, 280299Overige besluiten van algemene strekkingCompensatieregeling leges 2019

De raad van de gemeente Lisse;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018, Z-18-059356/nr. 149502;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Besluit:

 

Vast te stellen de:

 

Compensatieregeling leges 2019

 

Hoofdstuk 1 Compensatie bouwleges

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Belanghebbende: Een in de gemeente Lisse gevestigde algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een in de gemeente Lisse gevestigde Sociaal belang behartigende instelling (SBBI), die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard.

 • 2.

  Tarieventabel: de tarieventabel behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van leges.

Artikel 1.2 Geldigheid compensatie

 • 1.

  De compensatie is van toepassing op de leges die worden geheven op grond van artikel 2.3.1.1 van de tarieventabel, voor zover het de bouw betreft van een accommodatie ten behoeve van het gebruik door de belanghebbende zelf voor de uitoefening van activiteiten van maatschappelijke, sociale en culturele aard en voor zover de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd en de bouwkosten daardoor lager zijn dan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald.

 • 2.

  De belanghebbende dient aan te geven en aan te tonen (bijvoorbeeld door middel van een offerte/rekening van een aannemer) op welke wijze de verlaging van de bouwkosten tot stand is gekomen.

Artikel 1.3 Bedrag van de compensatie

 • 1.

  Het met toepassing van de artikelen 2.1.1.2 en 2.3.1.1 van de tarieventabel berekende legesbedrag, wordt gecompenseerd met het bedrag dat wordt berekend met toepassing van het in artikel 2.3.1.1 vermelde percentage over het bedrag waarmee de bouwkosten door zelfwerkzaamheid worden verlaagd, met dien verstande dat in elk geval het in artikel 2.3.1.1 genoemde (minimale) bedrag in rekening wordt gebracht.

 • 2.

  Het maximaal te compenseren bedrag bedraagt € 1.000,--.

Hoofdstuk 2 Compensatie overige leges

Artikel 2.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Belanghebbende: Een ingezetene van de gemeente Lisse of een in de gemeente Lisse gevestigde algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een in de gemeente Lisse gevestigde sociaal belang behartigende instelling (SBBI), die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, voor het aanvragen van een ontheffing, vergunning of toestemming met betrekking tot niet-commerciële doeleinden of ideële activiteiten.

 • 2.

  Tarieventabel: de tarieventabel behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van leges.

Artikel 2.2 Geldigheid compensatie

De compensatie is van toepassing op de leges die worden geheven op grond van de volgende artikelen van de tarieventabel:

Artikel 1.13.2

Loterijvergunning;

Artikel 1.15.7.1, 1.15.7.2

Een ontheffing op grond van artikel 2.6 van de APV, uitsluitend voor zover de voorwerpen tijdelijk worden geplaatst ten behoeve van ideële activiteiten;

Artikel 1.18.1, 1.18.1.1

Een vergunning, ontheffing of toestemming op grond van de APV, voor zover daaromtrent geen andere bepaling in de tarieventabel is opgenomen;

Artikel 3.1.1, 3.1.1.1

Drank- en Horecavergunning;

Artikel 3.2.1 t/m 3.2.2

Organiseren van evenementen of markten;

Artikel 3.4.1. 3.4.1.1, 3.4.1.2

Aanvraag standplaats;

Artikel 2.3 Percentage compensatie

De compensatie van de leges die worden geheven op grond van de in artikel 2.2 van dit hoofdstuk genoemde artikelen bedraagt 75% van de tarieven die zijn vastgesteld in de tarieventabel.

Artikel 2.4 In de tarieventabel al gecompenseerde legestarieven

De tarieven met betrekking tot de gehandicaptenparkeerkaart, artikel 1.15.2, zijn al gecorrigeerd in de tarieventabel. De compensatie voor de in artikel 1.15.2 genoemde tarieven bedraagt 75% van de daadwerkelijke kosten.

Hoofdstuk 3 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 3.1 Overgangsrecht

“De Compensatieregeling 2018” van 21 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 3.2 genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich op grond van de Verordening op de heffing en invordering van leges voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en citeertitel

De compensatieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 3.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Compensatieregeling leges Lisse 2019”

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 20 december 2018.

mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter