Gemeenteblad van Lisse

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseGemeenteblad 2018, 280296VerordeningenRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lisse

De raad van de gemeente Lisse;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018, Z-18-059356/nr. 149502;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lisse

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding bij de invordering van de volgende belastingaanslagen:

 • -

  hondenbelasting geheven op grond van de Verordening hondenbelasting Lisse;

 • -

  leges geheven op grond van de Legesverordening Lisse;

 • -

  marktgelden geheven op grond van de Verordening marktgelden Lisse;

 • -

  precariobelasting geheven op grond van de Verordening precariobelasting Lisse;

 • -

  recht geheven op grond van de Verordening rioolaansluitingen en overige werkzaamheden Lisse;

 • -

  toeristenbelasting geheven op grond van de Verordening toeristenbelasting Lisse.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Voor de afvalstoffenheffing verleent de gemeente beperkt kwijtschelding.

De gemeente verleent geen kwijtschelding bij de invordering van de volgende belastingaanslagen afvalstoffenheffing, indien van de tarieventabel behorend bij de Verordening afvalstoffenheffing Lisse (hierna: de tarieventabel) van toepassing is:

 • 1.

  hoofdstuk 1, onderdeel 1.1.1 (eenpersoonshuishouden):

  • a.

   de op grond van hoofdstuk 2, onderdeel 2.1.1 van de tarieventabel op jaarbasis verschuldigde belasting die betrekking heeft op meer dan 13 inworpen

  • b.

   de op grond van hoofdstuk 2, onderdeel 2.1.2 van de tarieventabel op jaarbasis verschuldigde belasting die betrekking heeft op meer dan 4 ledigingen

 • 2.

  hoofdstuk 1, onderdeel 1.1.2 (meerpersoonshuishouden):

  • a.

   de op grond van hoofdstuk 2, onderdeel 2.1.1 van de tarieventabel op jaarbasis verschuldigde belasting die betrekking heeft op meer dan 26 inworpen

  • b.

   de op grond van hoofdstuk 2, onderdeel 2.1.2 van de tarieventabel op jaarbasis verschuldigde belasting die betrekking heeft op meer dan 9 ledigingen

 • 3.

  hoofdstuk 3 van de tarieventabel.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van:

  • a.

   afvalstoffenheffing, geheven op grond van de Verordening afvalstoffenheffing Lisse en voor zover niet uitgesloten op grond van artikel 2 van deze regeling;

  • b.

   rioolheffing, geheven op grond van de Verordening rioolheffing Lisse;

  • c.

   onroerende-zaakbelastingen, geheven op grond van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Lisse;

  • d.

   belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten, geheven op grond van de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Lisse.

  wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% van de in deze bepalingen bedoelde normuitkering (bijstandsnorm).

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 procent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Op de in het eerste lid genoemde datum wordt ingetrokken de ‘Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen’, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 31 mei 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Lisse”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 20 december 2018.

mevrouw drs. M.G.J. Veeger

griffier

mevrouw A.W.M. Spruit

voorzitter