Gemeenteblad van Teylingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenGemeenteblad 2018, 280209VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019

De raad der gemeente Teylingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening vrachtwagens Teylingen 2006;

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  houder: als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens register was ingeschreven;

 • c.

  belanghebbendenplaats: een weggedeelte op het vrachtwagenparkeerterrein dat is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het R.V.V. 1990, waarop alleen geparkeerd mag worden door vergunninghouders.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" wordt de volgende belasting geheven: een belasting voor een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

 • 1.

  De belasting bedraagt voor een belanghebbendenplaats van minder dan 16 meter lengte per kalenderjaar € 571,45;

 • 2.

  De belasting bedraagt voor een belanghebbendenplaats van 16 meter of langer per kalenderjaar € 1.029,35.

 • 3.

  Het belastingtijdvak is het belastingjaar, welk gelijk is aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 2.

  De belasting wordt berekend voor zoveel twaalfde gedeelten van de belasting als bedoeld in artikel 4, als er in het belastingjaar na het in het eerste lid bedoelde tijdstip nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien een vergunning op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken of vervalt, wordt er op aanvraag ontheffing verleend voor zoveel twaalfde gedeelten van de belasting als bedoeld in artikel 4, als er na het tijdstip waarop de ontheffingsaanvraag bij de gemeente is binnengekomen, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Termijn van betaling

De belasting moet binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening Parkeerbelastingen Teylingen 2018” van 21 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2017, worden geacht gebaseerd te zijn op artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2019.

 • 3.

  Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de uitvoering van de Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2017 blijven van toepassing bij de uitvoering van de Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2019.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening parkeer Teylingen 2019".

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De raad voornoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer

Toelichting op artikel 10 Overgangsrecht van de Verordening parkeerbelastingen Teylingen 2019

 

De in artikel 10, tweede en derde lid bedoelde besluiten betreffen de:

 • a.

  ‘Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen’, vastgesteld op 7 maart 2017;

 • b.

  ‘Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Teylingen’, vastgesteld op 7 maart 2017.