Gemeenteblad van Teylingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenGemeenteblad 2018, 280202VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van havengeld 2019

De raad der gemeente Teylingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HAVENGELD 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere recreatieve doeleinden;

 • b.

  lengte: de lengte over alles, in meters, waarbij naar boven wordt afgerond op hele meters;

 • c.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag wordt aangemerkt;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘havengeld’ wordt een recht geheven voor het hebben van een aanlegplaats voor een vaartuig:

 • in de haventjes van het recreatie-eiland Koudenhoorn;

 • aan de openbare steigers in de Zwanburgerpolder;

 • aan een openbare steiger op Tengnagel;

 • aan de openbare steigers aan de Zijldijk;

daaronder begrepen de diensten die met de aanlegplaats verband houden.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de aanlegplaats heeft. Als degene die de aanlegplaats heeft wordt aangemerkt de schipper, gezagvoerder of eigenaar van het vaartuig.

 • 2.

  Bij dubbel gebruik worden beide vaartuigen in de heffing betrokken.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar de lengte van het vaartuig.

Artikel 5 Vrijstellingen

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven voor:

 • 1.

  een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijke watergebied bevindt;

 • 2.

  voor een vaartuig dat een aanlegplaats heeft gedurende 3 uur of minder per dag (passanten).

Artikel 6 Belastingtarief

Het tarief bedraagt € 1,00 per strekkende meter, per dag.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet het havengeld worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending ervan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van havengeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het havengeld.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening havengeld Teylingen 2018’ van 21 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de havengelden hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 9 van de Verordening havengeld Teylingen 2017, worden geacht gebaseerd te zijn op artikel 10 van de Verordening havengeld Teylingen 2019.

 • 4.

  Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de uitvoering van de Verordening havengeld Teylingen 2017 blijven van toepassing bij de uitvoering van de Verordening havengeld Teylingen 2019.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 13 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening havengeld Teylingen 2019’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De raad voornoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer

Toelichting op artikel 11 Overgangsrecht van de Verordening havengeld Teylingen 2019

 

De in artikel 10, derde en vierde lid bedoelde besluiten betreffen de:

 • a.

  ‘Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen’, vastgesteld op 7 maart 2017;

 • b.

  ‘Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Teylingen’, vastgesteld op 7 maart 2017.