Gemeenteblad van Teylingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenGemeenteblad 2018, 280192VerordeningenCompensatieregeling onroerende-zaakbelastingen en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019

De raad der gemeente Teylingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, zaaknummer Z-18-059357;

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

COMPENSATIEREGELING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN EN BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN 2019

Artikel 1 Toepassing compensatie

  • 1.

    Degene die voor het jaar 2019 belastingplichtig is voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) op grond van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Teylingen 2019 of voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (roerende-zaakbelastingen of RZB) op grond van de Verordening belastingen op roerende-woon- en bedrijfsruimten Teylingen, en aan wie als zodanig voor het belastingjaar 2019 een aanslag voor een van deze belastingen wordt opgelegd, heeft recht op compensatie.

  • 2.

    De compensatie is eenmalig en geldt uitsluitend voor het belastingjaar 2019.

Artikel 2 Bedrag compensatie

De compensatie bedraagt € 23,06.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Compensatieregeling OZB en RZB Teylingen 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De raad vernoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer