Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Ria Beckersbrug in Nieuw-West, Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 18 december  2018  hebben besloten:

Gelet op:

 

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten 20 april 2018  

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West van

  • 20 november 2018

De volgende openbare ruimten  vast te stellen:
 • Ria Beckersbrug (BAG-type kunstwerk)

   

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Femke Halsema, burgemeester

Wil Rutten, waarnemend gemeentesecretaris

Toelichting op vaststellen Ria Beckersbrug in Nieuw-West:  

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. De onderstaande naam is ingediend voor een brug in Nieuw-West.

 

Brug 638 Ria Beckersbrug: Ria Beckers (1938-2006) was lid van de politieke partijen PPR en Groen Links en ze vervulde als zodanig een voortrekkersrol. Ze was namelijk zowel de eerste vrouwelijke lijsttrekker en de eerste vrouwelijke fractievoorzitter. Haar bijnaam luidde dan ook ‘de Akela van Groen Links’. Ook werd ze in 1991 uitgeroepen tot ‘Dierenbeschermer van het jaar’ en werd ze in 1989 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

Een vaststelling van naamgeving voor openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

Bijlage Situatietekening

 

 

Naar boven