Algemene richtlijnen subsidies 20 jaar UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster;

 

Gelet op Algemene Subsidieverordening Beemster 2014;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de Algemene richtlijnen subsidies 20 jaar UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster 2019

 

Artikel 1 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 20 jaar UNESCO werelderfgoed voor 2019 bedraagt € 5.000,-.

Artikel 2 Inhoudelijke richtlijnen activiteiten

 • 1.

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten specifiek gericht zijn op 20 jaar UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster en dienen in 2019 plaats te vinden.

 • 2.

  Er wordt geen subsidie verleend voor het vieren van een feest of ter ondersteuning van reeds bestaande activiteiten. Subsidie is alleen mogelijk als de betreffende organisatie in het feestjaar extra activiteiten organiseert die bijdragen aan de doelstellingen zoals deze staan opgenomen in het maatschappelijk beleidskader en ter bevordering van het uitdragen van 20 jaar UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster.

 • 3.

  De extra activiteiten hebben een breed bereik (ook nieuwe of moeilijk te bereiken doelgroepen) en zijn vernieuwend. De subsidie is niet bedoeld ter extra ondersteuning van de reguliere werkzaamheden van de organisatie, maar moet ten goede komen aan De Beemster en zijn inwoners.

 • 4.

  Bij het beoordelen van een verzoek wordt meegenomen in hoeverre de organisatie samenwerkt met andere organisaties uit De Beemster.

 • 5.

  De organisatie genereert in het feestjaar extra publiciteit en onderzoekt de mogelijkheden om het feestjaar en de extra activiteiten onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

 • 6.

  De organisatie heeft een verplichting te zoeken naar overige sponsoring, inkomsten van derden en/of vormen van crowdfunding.

Artikel 3 Richtlijnen aanvragen subsidie

 • 1.

  Het verzoek wordt beoordeeld op basis van de Algemene Subsidieverordening Beemster 2014.

 • 2.

  Voor het aanvragen van een subsidie in het kader van een subsidie 20 jaar UNESCO werelderfgoed dient het aanvraagformulier subsidies Beemster te worden gebruikt.

 • 3.

  Bijdragen voor een activiteit in het kader van 20 jaar UNESCO werelderfgoed worden alleen verleend op grond van de ‘Algemene richtlijnen subsidies 20 jaar UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster 2019’.

 • 4.

  De organisatie moet de bijdrage in het feestjaar aanvragen.

Artikel 4 Subsidiehoogte

 • 1.

  Een bijdrage bestaat niet uit een vast bedrag per aanvraag, maar per verzoek wordt gekeken wat de activiteiten bijdragen aan De Beemster.

 • 2.

  De subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en zolang er binnen het subsidieplafond nog geld beschikbaar is.

 • 3.

  De subsidieverlening bedraagt per aanvraag maximaal 50% van de kosten en ten hoogste een bedrag van € 750,-.

 • 4.

  Het verleende subsidiebedrag wordt pas uitbetaald als de aanvrager heeft aangetoond dat de begroting definitief rond is.

 • 5.

  De subsidie wordt als een waarderingssubsidie verleend.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze algemene richtlijnen treden in werking op de datum na die waarop ze zijn bekend gemaakt.

 • 2.

  Subsidieaanvragen kunnen vanaf de in het eerste lid genoemde datum en tot uiterlijk 1 oktober van het jaar waarop de ‘Algemene richtlijnen subsidies 20 jaar UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster 2019’ betrekking hebben, worden ingediend.

Artikel 6 Citeertitel

Deze algemene richtlijnen worden aangehaald als: Algemene richtlijnen subsidies 20 jaar UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster 2019.

 

Middenbeemster, 4 december 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.J.M. van Beek

burgemeester

H.C.P van Duivenvoorde

secretaris

Naar boven