Gemeenteblad van Weert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertGemeenteblad 2018, 279815Plannen | overigVoorbereiding bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkelingen, Weert

Voorbereiding bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkelingen

Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat zij voornemens zijn onderstaand bestemmingsplan voor te bereiden. Ten aanzien van het voornemen worden geen stukken ter inzage gelegd, kunnen geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Te zijner tijd zal een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op de plannen. In het huis-aan-huis-blad VIAlimburg editie Weert-Nederweert en via een officiële bekendmaking op de website www.overheid.nl (en ook te bekijken via weert.nl/bekendmakingen) zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe men kan reageren.

Bestemmingsplan Centrale Zandwinning Weert

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van een aantal (recreatieve) ontwikkelingen ter hoogte van het ontgrondingsgebied. Het plangebied ligt in de omgeving van het zogenaamde ‘Blauwe meertje’ aan de Herenvennenweg/Lozerweg. Het bestemmingsplan wordt aangepast om het gewenste eindgebruik mogelijk te maken.

Bestemmingsplan Diesterbaan 31

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het voormalige mobilisatiecomplex aan de Diesterbaan naar 43 ruimte voor ruimte woningen.

 

Weert, 27 december 2018