Gemeenteblad van Molenwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MolenwaardGemeenteblad 2018, 279555VerordeningenVerordening lijkbezorgingsrechten Molenlanden 2019, gebiedsdeel Molenwaard

De raad van de gemeente Molenwaard;

 

gelezen het voorstel van de gezamenlijke colleges van Giessenlanden en Molenwaard (ieder binnen de eigen bevoegdheid) over bovenstaand onderwerp;

 

overwegende dat het van belang is dat de per 1 januari 2019 te vormen gemeente Molenlanden beschikt over de actuele voorschriften op het punt van de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen

de Verordening lijkbezorgingsrechten Molenlanden 2019, gebiedsdeel Molenwaard

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaatsen:

  • Bleskensgraaf, Meulenbroek 16, 2971 XD Bleskensgraaf

  • Brandwijk, Brandwijksedijk t.h.v. nummer 19 achter de Ned. Hervormde Kerk, 2974 LB Brandwijk

  • Brandwijk, Beatrixstraat 9a, 2974 BA Brandwijk

  • Goudriaan, Noordzijde t.h.v. nummer 17 achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk, 2977 AD Goudriaan

  • Groot-Ammers, Liesveld 2, 2964 AG Groot-Ammers

  • Langerak, Lekdijk t.h.v. nummer 151 achter de Ned. Hervormde Kerk, 2967 GH Langerak

  • Molenaarsgraaf, Kerkpad 1a achter de Ned. Hervormde Kerk, 2973 AR Molenaarsgraaf

  • Nieuw-Lekkerland, Lekdijk tegenover huisnummer 89, 2957 CD Nieuw-Lekkerland

  • Nieuw-Lekkerland, Schoonenburglaan 64, 2957 BD Nieuw-Lekkerland

  • Nieuwpoort, Bij de Waterschuur 32, 2965 AN Nieuwpoort

  • Ottoland, A 61 achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk, 2975 BC Ottoland

  • Oud-Alblas, Noordzijde 35, 2969 AR Oud-Alblas

  • Streefkerk, Beneden Tiendweg 1a, 2959 BA Streefkerk

  • Wijngaarden, Dorpsstraat t.h.v. nummer 25, achter en terzijde van de Ned. Hervormde Kerk, 3366 BC Wijngaarden

  • Wijngaarden, Oosteinde 41a, 3366 BG Wijngaarden;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf, waarvoor een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnenplaats: een eigen plaats waarvoor aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven van oorlogsgraven van de Oorlogsgravenstichting.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in 5.3 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De andere rechten als die bedoeld in 5.3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in 5.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande lid bepaalde, is voor een graf, waarop 31 december 2018 nog geen onderhoudsrecht is betaald, geen onderhoudsrecht verschuldigd totdat er wijzigingen in de grafbedekking optreedt.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in 5.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13. Intrekking oude verordening / Overgangsrecht

 • 1.

  De 'Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2018’ (Molenwaard) van 12 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking, doch niet eerder dan 31 december 2018.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 31 december 2018.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten Molenlanden 2019, gebiedsdeel Molenwaard'.

 

 

Vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenwaard,

gehouden op 12 december 2018.

 

de griffier,

A.J.M. Anthonissen

de voorzitter,

D.R. van der Borg

 

 

 • zie hierna de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Molenlanden, gebiedsdeel Molenwaard

 • zie hierna ook de toelichting op de Verordening lijkbezorgingsrechten Molenlanden 2019, gebiedsdeel Molenwaard

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Molenlanden 2019, gebiedsdeel MOLENWAARD

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven voor een periode van 20 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

 

1.1a.1

1.1a.2

1.1a.3

- voor een graf met één grafruimte

- voor een graf met twee grafruimten

- voor een graf met drie grafruimten

2.280,00

3.400,00

4.520,00

1.1b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven voor een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

 

1.1b.1

1.1b.2

1.1b.3

- voor een graf met één grafruimte

- voor een graf met twee grafruimten

- voor een graf met drie grafruimten

3.420,00

5.100,00

6.780,00

1.1c

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven voor een periode van 50 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

 

1.1c.1

1.1c.2

1.1c.3

- voor een graf met één grafruimte

- voor een graf met twee grafruimten

- voor een graf met drie grafruimten

5.700,00

8.500,00

11.300,00

1.2a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf voor een overleden kind beneden één jaar

wordt geheven voor onbepaalde tijd (inclusief onderhoud)

1.275,00

1.2b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf voor een overleden kind beneden 12 jaar

wordt geheven voor onbepaalde tijd (inclusief onderhoud)

2.550,00

1.2c

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf voor een overleden kind tot 18 jaar

wordt geheven voor onbepaalde tijd (inclusief onderhoud)

5.100,00

1.3a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven

voor een periode van 20 jaar (inclusief onderhoud):

1.700,00

1.3b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven

voor een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

2.550,00

1.3c

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven

voor een periode van 50 jaar (inclusief onderhoud):

4.250,00

1.4a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven

voor een periode van 20 jaar (inclusief onderhoud):

850,00

1.4b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven

voor een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

1.275,00

1.4c

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis wordt geheven

voor een periode van 50 jaar (inclusief onderhoud):

2.125,00

1.5a

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenplaats wordt geheven

voor een periode van 20 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

1.5a.1

1.5a.2

- per plaats voor 1 persoon:

- per plaats voor 2 personen:

850,00

1.700,00

1.5b

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenplaats wordt geheven

voor een periode van 30 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

1.5b.1

1.5b.2

- per plaats voor 1 persoon:

- per plaats voor 2 personen:

1.275,00

2.550,00

1.5c

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenplaats wordt geheven

voor een periode van 50 jaar (inclusief onderhoud):

 

 

1.5c.1

1.5c.2

- per plaats voor 1 persoon:

- per plaats voor 2 personen:

2.125,00

4.250,00

1.6a

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van een overleden persoon in een algemeen graf voor een periode van 15 jaar wordt geheven (inclusief onderhoud)

1.970,00

1.6b

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van een overleden persoon in een algemeen graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven (inclusief onderhoud)

2.115,00

1.7a

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van een overleden kind beneden één jaar in een algemeen kindergraf voor onbepaalde tijd wordt geheven (inclusief onderhoud):

491,00

1.7b

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van een overleden kind beneden 12 jaar in een algemeen kindergraf voor onbepaalde tijd wordt geheven (inclusief onderhoud):

984,00

1.7c

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van een overleden kind tot 18 jaar in een algemeen kindergraf voor onbepaalde tijd wordt geheven (inclusief onderhoud):

1.970,00

1.8a

Voor het geven van gelegenheid tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn in een algemeen urnengraf voor een periode van 15 jaar wordt geheven (inclusief onderhoud):

491,00

1.8b

Voor het geven van gelegenheid tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn in een algemeen urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven (inclusief onderhoud):

565,00

1.9

Voor het verlengen van het uitsluitend recht, bedoeld in de onderdelen 1.1a tot en met 1.5c2 wordt geheven (inclusief onderhoud)

 

 

1.9.1

voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan éénvierde van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitende recht voor een periode van 20 jaar

 

 

1.9.2

voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitende recht voor een periode van 20 jaar

 

 

1.9.3

voor een periode van 15 jaar: een recht gelijk aan drievierde van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitende recht voor een periode van 20 jaar

 

 

1.9.4

voor een periode van 20 jaar: een recht gelijk dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitende recht voor een periode van 20 jaar

 

 

1.10

Voor het bijkopen van het aantal van het uitsluitend recht om de wettelijke grafrust te waarborgen, bedoeld in de onderdelen 1.1a t/m 1.5c.2, wordt geheven (inclusief onderhoud): voor een periode van 1.10 1 t/m 9 jaar een recht gelijk aan eentwintigste t/m negentwintigste deel van het bedrag dat wordt geheven

voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.

 

 

1.11

Voor het reserveren van een particulier graf wordt per jaar geheven

246,00

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

2.1

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder wordt geheven

1.092,00

2.2

Voor het begraven van een vrucht of overleden kind beneden één 12 jaar

273,00

2.3

Voor het begraven van een overleden kind beneden 12 jaar

546,00

2.4

Voor het begraven op zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur, zoals genoemd in de ‘Beheersverordening begraafplaatsen 2017’ (Molenwaard) wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met 50% .

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen of urnen

3.1

Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

250,00

 

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as

4.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

94,00

 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of (niet identiek) vernieuwen van een grafbedekking bedoeld in artikel 19 van de ‘Beheersverordening begraafplaatsen 2017’ (Molenwaard), wordt geheven:

262,00

5.2

Voor het laten aanbrengen van een koperen gedenkplaat bij de verstrooiingsplaats, inclusief het onderhoud voor een periode van10 jaar

132,00

5.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhoud van een grafruimte met/zonder grafbedekking wordt geheven per jaar

 

 

5.3.1

5.3.2

 

5.3.3

- voor een particulier graf

- voor een particulier graf, waarbij de breedte van de grafbedekking groter is dan 80 cm

- voor een algemeen graf, particulier/algemeen kindergraf, particulier/algemeen urnengraf, particulier urnennis of particuliere urnenplaats

 

 

 

64,50

 

64,50

 

 

33,75

5.4

De rechten als bedoeld in onderdeel 5.3 kunnen worden afgekocht, door voldoening van een bedrag bepaald volgens onderstaande tabel. De afkoopsom bedraagt de contante waarde van de op het tijdstip 5.4 van afkoop nog te verschijnen belastingbedragen, en wordt berekend door vermenigvuldiging van het jaarlijkse belastingbedrag, exclusief de administratiekosten van € 5,00 met de hierna te noemen factor.

 

aantal jaren waarvoor wordt afgekocht - vermenigvuldigingsfactor

 

 

5.4.1

10

 

10

5.4.2

20

 

20

5.4.3

30

 

30

5.4.4

onbepaalde tijd

 

50

5.4.5

voor de begraafplaats Nieuw-Lekkerland geldt dat als een graf voor onbepaalde tijd voor 30 jaar is afgekocht (35x), dient een bijbetaling van 20 jaar nog te worden voldaan.

 

20

 

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing

6.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

237,00

 

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van graven en urnengraven

7.1

Voor het inschrijven of overboeken in het daarvoor bestemde register van graven wordt geheven

16,00

 

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen

8.1

Voor het opgraven van overblijfselen van overledenen op verzoek van de rechthebbende wordt geheven vermeerderd met de door de gemeente te maken kosten als gevolg van de inschakeling van terzake deskundige derden:

194,00

8.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in een graf wordt geheven

800,00

8.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

85,00

8.4

Voor het ruimen of samenvoegen van lagen van een particulier graf op verzoek van de rechthebbende wordt geheven vermeerderd met de door de gemeente te maken kosten als gevolg van de inschakeling van terzake deskundige derden:

194,00

8.5

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

54,00

8.6

Voorafgaande aan het in behandeling nemen van een verzoek bedoeld in 8.1 en 8.4 wordt de aanvrager het bedrag meegedeeld dat in rekening wordt gebracht voor de inschaling van externe deskundigen.

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige diensten

9.1

Voor het luiden van de klok wordt geheven

42,00

9.2

Voor het gebruik van de schouderdraagbaar wordt geheven

51,00

9.3

Voor het gebruik van de aula gedurende een dag of een gedeelte daarvan op de algemene begraafplaats Streefkerk

220,00

9.4

Voor het gebruik van het mortuarium in Streefkerk gedurende een dag of een gedeelte daarvan:

107,50

9.5

Voor het uitvoeren van werkzaamheden niet vallende onder de in deze tabel genoemde artikelen, voor ieder daaraan besteed kwartier wordt geheven

21,50

 

 

Bijlage 2 Toelichting op de Verordening lijkbezorgingsrechten Molenlanden 2019, gebiedsdeel Molenwaard

Uitgangspunten

Op 11 juli 2018 stelden de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard uitgangspunten vast voor de harmonisatie van het belastingbeleid voor de gemeente Molenlanden, conform de bij dat besluit behorende ‘Uitgangspuntennotitie Belastingbeleid Molenlanden 2019’.

Over de begraafrechten is het volgende uitgangspunt geformuleerd:

 • Uitgangspunt 15:

 • De begraafrechten eerst harmoniseren na de harmonisatie van het beleid en beheer rondom begraven en begraafplaatsen. Tot die tijd gebruik maken van de mogelijkheid nog maximaal twee jaren begraafrechten te heffen op basis van de ‘oude’ verordeningen van Giessenlanden en Molenwaard.

Ook is van belang:

 • Uitgangspunt 3:

 • Voor de heffingen (vergoedingen voor een tegenprestatie) wordt de voor 2019 te realiseren opbrengst gebaseerd op een 100% kostendekking. Bij de begraafrechten kan en mag worden volstaan met een lagere kostendekking.

In zijn algemeenheid is verder overwogen dat op het punt van kwijtschelding geen nadere harmonisatie/regelgeving nodig is. Om tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard kan de hardheidsclausule worden toegepast. Rondom de vraag ‘wie/hoe toepassing hardheidsclausule’ is vertrekpunt artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen: ‘Onze Minister is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten voordoen’. Op basis van artikel 231, eerste lid, van de Gemeentewet is de Algemene Wet inzake de rijksbelastingen van toepassing op de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen als waren die belastingen rijksbelastingen. In artikel 236, eerste lid, van de Gemeentewet wordt artikel 63 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen niet buiten toepassing verklaard. Artikel 231, tweede lid, onderdeel a, van de Gemeentewet bepaalt dat voor ‘Onze Minister van Financiën’ moet worden gelezen ‘het college’. Hieruit volgt dat het college bevoegd is tot toepassing van de in artikel 63 van de Algemene Wet inzake de rijksbelastingen neergelegde hardheidsclausule.

Met deze uitgangspunten als kader zijn opgesteld:

 • de Verordening lijkbezorgingsrechten Molenlanden 2019, gebiedsdeel Giessenlanden, en

 • de Verordening lijkbezorgingsrechten Molenlanden 2019, gebiedsdeel Molenwaard.

Toelichting tarieven

De tarieven voor de lijkbezorgingsrechten worden niet geharmoniseerd; dit gebeurt zodra ook de beheersverordening begraafplaatsen is geharmoniseerd. De wijziging van deze verordening betreft uitsluitend een inflatiecorrectie.