Gemeenteblad van Maastricht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtGemeenteblad 2018, 279427VerordeningenUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht 2019

 

Het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2013 Maastricht;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2013 Maastricht;

 

gelet op de artikelen 10:3 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT :

 

 • 1.

  1n te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 en sedertdien gewijzigde deelbesluiten;

 • 2.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019 Maastricht.

 

 

§ 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1. In dit Uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • 1.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2013 Maastricht;

 • 2.

  inzamelmiddel: een door het college voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een gemeentelijke restzak, GFT-container of GFT-emmer ten behoeve van één huishouden;

 • 3.

  inzamelvoorziening: een door het college voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, milieuperron of milieupark, ten behoeve van meerdere huishoudens.

 

§ 2. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de Verordening voor de inzameling van gft-afval en restafval afkomstig van huishoudens van de gemeente Maastricht wordt aangewezen Stadsbeheer, gemeente Maastricht, gevestigd te Maastricht

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de Verordening worden aangewezen:

  • a.

   Stadsbeheer voor de inzameling van oud papier en karton, wit en bont glas, PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) afkomstig van huishoudens van de gemeente Maastricht bij wijkvoorzieningen, milieuperrons genaamd, als bedoeld in artikel 4, lid 4 van dit Uitvoeringsbesluit.

  • b.

   Stadsbeheer voor de inzameling van alle in artikel 3 van dit Uitvoeringsbesluit genoemde, afzonderlijk ter inzameling aan te bieden categorieën van huishoudelijke afvalstoffen bij brengdepots op regionaal niveau, “milieupark”genaamd, als bedoeld in artikel 4, lid 5 van dit Uitvoeringsbesluit.

  • c.

   Stadsbeheer voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens van de gemeente Maastricht in de buurt Binnenstad. Voor deze inzameling wordt SUEZ Nederland Holding B.V. ingezet.

  • d.

   Stadsbeheer voor de inzameling van oud papier en karton afkomstig van huishoudens van de gemeente Maastricht met uitzondering van oud papier en karton dat afkomstig is van huishoudens van de gemeente Maastricht in de buurt Binnenstad. Voor deze inzameling worden de in bijlage 1a genoemde en naar inzamelwijk aangeduide verenigingen ingezet.

  • e.

   Stadsbeheer voor de inzameling van kerstbomen afkomstig van huishoudens van de gemeente Maastricht.

  • f.

   Stadsbeheer voor de inzameling van grof huishoudelijk afval op afroep;

  • g.

   Stichting Werkplaats (Kringloop Zuid) voor de inzameling van kringloopgoederen en afgedankte elektronische en elektrische apparaten afkomstig van huishoudens van de gemeente Maastricht;

  • h.

   Stadsbeheer voor de inzameling van medicijnen en injectienaalden afkomstig van huishoudens bij de apotheken in de gemeente.

  • i.

   Stichting Aktie ’68, Stichting CIBO, Nationaal Ouderenfonds en Make-A-Wish Nederland voor de huis-aan-huis inzameling van textiel, kleding en schoeisel voor het jaar 2019 (elke organisatie één keer per kwartaal, dus vier huis-aan-huisinzamelingen in 2019, waarbij de voorwaarden waaronder de inzameling moet plaatsvinden zijn opgenomen in bijlage 10 behorende bij dit Uitvoeringsbesluit).

 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, eerste lid, van de Verordening vastgesteld:

 • groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval);

 • klein chemisch afval;

 • (verpakkings)glas met kleurscheiding (wit en bont);

 • vlakglas;

 • schoon papier en karton;

 • PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons);

 • Polystyreen (piepschuim);

 • textiel, kleding en schoeisel;

 • wit- en bruingoed (elektrische en elektronische apparatuur);

 • gemengd steenachtig materiaal (puin,niet verontreinigd);

 • grond (schoon, niet verontreinigd);

 • houtafval (categorie A en B);

 • houtafval (categorie C);

 • metalen;

 • banden;

 • grof tuinafval;

 • kerstbomen (een kerstboom van woonkamerformaat zonder pot en versieringen);

 • asbest en asbesthoudend afval;

 • grof huishoudelijk afval;

 • matrassen

 • huishoudelijk restafval;

 • harde kunststoffen;

 • gasflessen;

 • gips en gasbeton;

 • dakafval;

 • oud gereedschap;

 • harde kunststoffen;

 • frituurvet;

 • afgewerkte olie;

 • medicijnen en injectienaalden.

 

Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de Verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • 1.

  voor huishoudelijk restafval voor de gebruiker van een perceel, de gemeentelijke restzak van 25 of 50 liter met de opdruk ‘restafval gemeente Maastricht’ overeenkomstig bijlage 3a bij dit besluit. Dit inzamelmiddel wordt genoemd ‘gemeentelijke restzak’ en is verkrijgbaar bij de aangewezen verkooppunten zoals aangegeven in bijlage 3b;

 • 2.

  voor de gebruikers van een aantal percelen de nabij die percelen aanwezige bovengrondse verzamelcontainers bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval zoals aangegeven in bijlage 4 van dit besluit;

 • 3.

  voor de gebruikers van een aantal percelen de nabij die percelen aanwezige ondergrondse verzamelcontainers bestemd voor restafval met toegangsregulatie (diftar) zoals aangegeven in bijlage 5 van dit besluit;

 • 4.

  inzamelvoorziening op buurtniveau, zoals aangegeven in bijlage 6 van dit besluit. Deze inzamelvoorzieningen, in totaliteit ‘Milieuperron’ genoemd, waarop via tekst of pictogram de afzonderlijke categorieën afval zijn aangegeven, zijn bestemd voor de volgende categorieën afval:

  • wit verpakkingsglas;

  • bont verpakkingsglas;

  • PMD;

  • oud papier en karton.

 • 5.

  brengdepot op regionaal niveau, ‘milieupark’ genoemd. Hier zijn verzamelcontainers geplaatst waarbij op iedere container afzonderlijk de in artikel 3 eerste lid, van de Verordening genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen zijn aangegeven waarvoor deze containers bestemd zijn. Het gaat om de volgende milieuparken:

  • Beatrixhaven (Fregatweg 32 te Maastricht);

  • Het Rondeel (Het Rondeel 24 te Maastricht);

  • Randwyck (Watermolen 10 te Maastricht);

  • Valkenburg (De Valkenberg 13 te Valkenburg aan de Geul );

  • Margraten (Aan de Fremme 25 te Eijsden-Margraten);

  • Ryckholt (Rijksweg 225 te Eijsden-Margraten);

  • Brunssum (Milieuweg 1 te Brunssum);

  • Heerlen (Huisbergerstraat 250 te Heerlen);

  • Landgraaf (Marconistraat 28 te Landgraaf);

  • Kerkrade (Ingenieur Wintgensstraat 2 te Kerkrade);

  • Vaals (Selzerbeeklaan 9 te Vaals).

 • 6.

  voor groente-, fruit- en tuinafval voor de gebruiker van een perceel, de van gemeentewege ten behoeve van dat perceel verstrekte GFT-emmer van 25 liter voor de hoogbouw of een GFT-container van 60 of 140 liter voor de laagbouw.

 • 7.

  voor klein chemisch afval voor de gebruiker van een perceel, de van gemeentewege verstrekte milieubox.

 • 8.

  voor medicijnafval en injectienaalden afkomstig van huishoudens en door huishoudens ingeleverd bij apotheken in de gemeente een 60 liter vat voor medicijnafval en een 60 liter vat voor injectienaalden. de apotheken deponeren injectienaalden in naaldenbekers in laatstgenoemd 60 liter vat.

 

§ 3. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Op grond van artikel 9, derde lid van de Verordening kunnen categorieën personen vrijgesteld worden van de verplichting om GFT-afval gescheiden aan te bieden.

 • 2.

  De personen die op grond van de onder artikel 5 lid 1 verleende bevoegdheid vrijgesteld zijn van de verplichting om GFT-afval gescheiden in te leveren, zijn weergegeven in bijlage 9 van dit Besluit.

 

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10 en 11 van de Verordening stelt het college de volgende regels vast voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen voor elk perceel die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de Stadsbeheer van de gemeente Maastricht;

  • b.

   Stadsbeheer is bevoegd om de container en de emmer te voorzien van een chip of een sticker die de volgende gegevens kunnen bevatten: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam, een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot het GemeenteLoket van de gemeente Maastricht te wenden indien:

   • 1.

    bij een verhuizing naar een perceel geen of een beschadigd door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen;

   • 2.

    een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel beschadigd of zoek raakt.

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast (bijvoorbeeld geen stankoverlast of gevaarlijke situaties door wijze van gebruik en plaatsing, etc.) voor derden veroorzaken;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor gft-afval en klein chemisch afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   het maximaal per keer door de gebruiker van een perceel aan te bieden inzamelmiddelen voor gft-afval is:

   • bij hoogbouw 1 gft-emmer van 25 liter;

   • bij laagbouw 2 gft-containers van 60 liter of 2 gft-containers van 140 liter, waarbij ook een combinatie van 1 gft-container van 60 liter en 1 gft-container van 140 liter aangeboden mag worden. Een gebruiker van een hoogbouwperceel mag een 2e of volgende gft-emmer van 25 liter aanschaffen tegen betaling van € 35,00 per emmer (incl. bezorgkosten). Een gebruiker van een laagbouwperceel mag een 3e of volgende gft-container van 60 liter resp. 140 liter aanschaffen tegen betaling van € 45,00 per container (incl. bezorgkosten). Bij vermissing of diefstal van de onder artikel 4, leden 6 en 7 bedoelde inzamelmiddelen dient de desbetreffende gebruiker van een perceel altijd melding te doen bij de gemeente Maastricht. Alleen onder overlegging van een bewijs van melding wordt kosteloos een vervangend inzamelmiddel door Stadsbeheer verstrekt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10 en 11 van de Verordening stelt het college de volgende regels vast omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

    

   • a1.

    het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers, emmers of zakken dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container, emmer of gemeentelijke restzak vóór de woning van de aanbieder op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een trottoir, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats op maximaal 125 meter afstand van het perceel (zoals in bijzondere gevallen aangewezen in bijlage 7), zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

   • a2.

    aanwijzingen van Stadsbeheer , die betrekking hebben op de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden, dienen te worden opgevolgd;

   • a3.

    ter aanvulling op lid 2 onder a1 dienen de gebruikers van alle percelen zoals genoemd in bijlage 7 van dit besluit de inzamelmiddelen voor het groente-, fruit-, en tuinafval en het huishoudelijk restafval aan te bieden op de aangemerkte plaatsen zoals opgenomen in bijlage 7 van dit besluit;

  • b.

    

   • b1.

    inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden (waarbij voor de gemeentelijke restzak geldt dat deze (eventueel met clipje) dichtgebonden of geknoopt moet zijn zodat de inzamelaars de zak aan de bovenkant kunnen oppakken om verwondingen aan de belader te voorkomen door het niet goed kunnen optillen van de restzak en ter voorkoming van zwerfafval)

   • b2.

    het is verboden om scherpe of gevaarlijke voorwerpen (zoals glas, injectienaalden, porselein, e.d.) in de gemeentelijke restzak ter inzameling aan te bieden om de mogelijkheid van verwonding hieraan door de inzamelaars te voorkomen;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen die ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden, worden niet ingezameld en dienen onverwijld door de aanbieder te worden teruggenomen;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling wordt aangeboden in de gemeentelijke restzak van 50 liter mag niet meer bedragen dan 7 kilogram;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling wordt aangeboden in de gemeentelijke restzak van 25 liter mag niet meer bedragen dan 3,5 kilogram;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden GFT-container van 140 liter mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram, de aangeboden GFT-container van 60 liter mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 32 kilogram. Het GFT-afval mag niet te hard worden aangestampt;

  • h.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden GFT-emmer van 25 liter mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 7 kilogram. Het GFT-afval mag niet te hard worden aangestampt;

  • i.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 5 kilogram;

  • j.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het milieupark;

  • k.

   de milieuparken van de Gemeenschappelijke Regeling Milieuparken Geul en Maas alsook de milieuparken van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3 van dit Uitvoeringsbesluit kunnen worden achter gelaten;

  • l.

   de ontdoener van afvalstoffen dient zich bij een milieupark aan de regels zoals opgenomen in bijlage 8 van dit besluit te houden danwel de regels zoals geldend voor het betreffende Rd4-milieupark

  • m.

   Kringloopgoederen en elektrische en elektronische apparaten kunnen naar de milieuparken gebracht worden of naar Kringloop Zuid wanneer de goederen nog, zonder bewerking, herbruikbaar/verkoopbaar zijn. Deze kunnen ook op afroep door Kringloop Zuid opgehaald worden.

  • n.

   Grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen naar het milieupark gebracht worden of op afroep tegen betaling opgehaald worden door Stadsbeheer.

 • 3.

  Op grond van artikel 10 en 11 van de Verordening dienen gebruikers van een groep percelen die zijn toegewezen aan ondergrondse verzamelcontainers met toegangsregulatie (zie bijlage 5) de volgende regels in acht te nemen:

  • a.

   huishoudelijk restafval dient in een goed gesloten huisvuilzak, niet zijnde de gemeentelijke restzak zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 van dit besluit, te worden gedeponeerd in de verzamelcontainer, zoals bedoeld in artikel 4, lid 3 van dit besluit;

  • b.

   verzamelcontainers dienen na gebruik goed te worden gesloten;

  • c.

   de afvalstoffen mogen niet buiten verzamelcontainers worden geplaatst;

  • d.

   bij verlies of het defect raken van het pasje om toegang te krijgen tot de ondergrondse verzamelcontainer, dient dit gemeld te worden aan de Gemeente (14 043).

 

 • 4.

  Op grond van artikel 10 en 11 van de Verordening dienen de gebruikers van inzamelvoorzieningen op wijkniveau (de milieuperrons) de volgende regels in acht te nemen:

  • a.

   huishoudelijke afvalcomponenten dienen afzonderlijk in de daarvoor bestemde inzamelvoorziening te worden gedeponeerd (herkenbaar via tekst of pictogram);

  • b.

   in de inzamelvoorzieningen mogen geen andere afvalcomponenten worden achtergelaten dan de afvalcomponenten waarvoor de voorzieningen zijn bedoeld;

  • c.

   buiten deze inzamelvoorzieningen mogen geen afvalcomponenten worden achtergelaten;

  • d.

   gedurende de lediging van de containers is het voor eenieder verboden zich binnen de draaicirkel van de kraan van het inzamelvoertuig en op het milieuperron te bevinden;

  • e.

   het milieuperron mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijk afval afkomstig van de inwoners van de gemeente Maastricht;

  • f.

   het milieuperron mag alleen worden gebruikt tussen 07.00 en 22.00 uur om geluidsoverlast voor omwonenden te voorkomen;

  • g.

   aanbieders dienen rekening te houden met mogelijk cameratoezicht op of nabij het milieuperron.

 • 5.

  Op grond van artikel 12 van de Verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. Deze afvalsoorten kunnen gebracht worden naar milieuparken en worden op afroep ingezameld conform de aanbiedregels in het Uitvoeringsbesluit artikel 6 lid 2 onder l, m en n.

 

 • 6.

  Op grond van artikel 12 van de Verordening dient oud papier en karton dat bij of nabij elk perceel wordt ingezameld te worden gebundeld met behulp van een touw of verpakt in een kartonnen doos en wel zodanig dat het papier niet kan verwaaien en elk pakket niet zwaarder weegt dan 7 kilo.

 

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels vast op grond van artikel 11, tweede lid, van de Verordening:

 • 1.

  de inzamelmiddelen mogen de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 19.00 uur worden aangeboden en moeten uiterlijk 06.00 uur worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de geldende adresgebonden Afvalkalender;

 • 2.

  voor de avond-inzamelronde van de Binnenstad mogen de inzamelmiddelen worden aangeboden vanaf 17.00 uur tot 18.00 uur op de inzameldag zelf.

 • 3.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag (24:00 uur), van de weg zijn verwijderd;

 • 4.

  indien grof huishoudelijk afval, elektrische en elektronische apparatuur en/of kringloopgoederen op afroep worden ingezameld, mogen deze categorieën slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Als het voor Stadsbeheer door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen op veilige en toegankelijke wijze te bereiken, kan op grond van artikel 12 van de Verordening de inzameling tijdelijk worden gestaakt. De inzameling wordt hervat op de eerstvolgende reguliere inzameldag conform het gestelde in artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit, nadat de onvoorziene omstandigheid is opgeheven. Eventueel reeds aangeboden afval dient door de ontdoener teruggenomen te worden.

 

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door Stadsbeheer

Op grond van artikel 13 van de Verordening kan Stadsbeheer ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen. Het betreft:

 • 1.

  Bedrijfsafval dat naar aard, samenstelling en volume overeenkomt met huishoudelijk afval, GFT en papier;

 • 2.

  Het aanbieden van gevaarlijk afval samen met het bedrijfsafval is niet toegestaan.

 

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan Stadsbeheer

Bedrijven die krachtens artikel 14 van de Afvalstoffenverordening aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de Verordening en dit Uitvoeringsbesluit gestelde regels voor huishoudens:

 • 1.

  de artikelen 6 lid 2 onder a tot en met artikel 6 lid 2 onder h alsook artikel 6 lid 6 van het Uitvoeringsbesluit zijn van toepassing, waarin wordt aangegeven op welke wijze afvalstoffen aangeboden moeten worden;

 • 2.

  de artikelen 7 lid 1 tot en met 3 van het Uitvoeringsbesluit zijn van toepassing, waarin is bepaald op welke dagen en tijdstippen de inzameling plaatsvindt.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 12. Citeerbepaling

 

Dit Uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019 van de gemeente Maastricht.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Manager Ruimte,

 

Tima van der Linden

 

Aldus vastgesteld op 17 december 2018.

 

Bekendmaking:

 

 

BIJLAGE 1: Overzicht inzamelende verenigingen voor oud papier en beleidsregels voor de aangewezen verenigingen

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1a Overzicht van verenigingen die oud papier en karton inzamelen

 

 

Nr.

Naam Vereniging

Inzamelwijk

 

 

1

Harmonie Wilhelmina Wolder (de blauwe)

Campagne en Biesland

 

 

2

CV de Braniemeekers

Kommelkwartier en Limmel

 

 

3

Fanfare St. Cornelius

Borgharen

 

 

4

R.K. Wieker fanfare St. Franciscus

Heugemerveld

 

 

5

Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder (de greune)

Daalhof

 

 

6

C.V. De Mineurs

Mariaberg en Hazedans

 

 

7

Voetbalvereniging SCM

Scharn 1

 

 

8

C.V. de Vreigelere

Itteren en Meerssenhoven

 

 

9

Scouting Fons Olterdissen

De Heeg en Vroendaal

 

 

10

C.V. De Mammoeters '64

Belfort en Pottenberg

 

 

11

Fanfare St. Joezep

St. Maartenspoort, Statenkwartier en Boschstraatkwartier

 

 

12

Korfbalvereniging Maastricht

Amby 1

 

 

13

R.K. Harmonie St Caecilia (de gele rijders)

Céramique en Wyck

 

 

14

Harmonie St. Pieter 1890

Malberg en Jekerdal

 

 

15

M.S.T.V. Stennis

Amby 2

 

 

16

C.V. De Mallebergers

Caberg en Oud-Caberg

 

 

17

C.V. De Waterratte

Randwyck en Heugem

 

 

18

C.V. De Kribbebieters

Scharn 2

 

 

19

R.K. Harmonie St Caecilia (de gele rijders)

Brusselsepoort, Beatrixhaven, en Boschpoort

 

 

20

C.V. De Mallebergers

Malpertuis en Eyldergaard

 

 

21

Harmonie Heer Vooruit

Heer

 

 

22

K.H. Ster van Maastricht

St. Pieter en Villapark

 

 

23

C.V. De Kakpepers

Nazareth

 

 

24

C.V. De Drommedarisse

Witte Vrouwenveld en Wyckerpoort

 

 

25

Voetbalvereniging Leonidas

Wolder

 

 

Bijlage 1B: Beleidsregels voor verenigingen en organisaties die krachtens artikel 2, lid 2c van dit besluit zijn aangewezen.

 

1. Inschrijving Kamer van Koophandel

De vereniging dient ingeschreven te zijn bij de KvK.

 

2. Wat mogen de verenigingen inzamelen?

De verenigingen mogen oud papier en karton afkomstig van huishoudens inzamelen. Bedrijven uit de Kantoor-, Winkel- en Dienstensector die reinigingsrecht betalen mogen hun oud papier en karton bij de huis-aan-huis inzameling bij huishoudens aanbieden.

 

3. Inzameldag, tijd en frequentie

 • Maandelijks op een vaste dag van de maand niet zijnde een zondag. Valt de vaste inzameldag op een zon- of feestdag dan vindt de inzameling plaats conform de afvalkalender.

 • De inzameling dient tussen 08.00 uur en 22.00 uur, huis aan huis plaats te vinden.

 • Alle eventuele extra werkzaamheden die door de gemeente moeten worden verricht wanneer de vereniging in gebreke blijft zullen bij de verenigingen in rekening worden gebracht.

 • U dient minimaal 2 maanden voorafgaande aan het beëindigen van de inzameling de gemeente hiervan in kennis te stellen zodat inzameling door derden gerealiseerd kan worden.

 

4 Inzamelmiddelen

 • Plaatsing van een verzamelcontainer, welke door de vrijwilligers wordt gevuld en door een extern bedrijf wordt opgehaald.

 • Bij voorkeur eigen inzamelmiddelen. Zowel de chauffeur als de beladers/vrijwilligers worden door de vereniging geleverd.

 • Kraakperswagen van een papierinzamelend bedrijf. De chauffeur wordt door het bedrijf geleverd en de beladers/vrijwilligers worden door de vereniging geleverd.

 • Als laatste optie kan een kraakperswagen van de gemeente inclusief chauffeur worden ingezet. De vereniging dient dan zelf voor beladers te zorgen. Bij deze optie dient de inzameling plaats te vinden tussen 8.00 uur en 14.30 uur.

 

5a Beladers/vrijwilligers bij inzet eigen inzamelmiddelen

Beladers/vrijwilligers dienen :

 • signalerende (reflecterende) kledingstukken te dragen waardoor ze voor overige weggebruikers goed zichtbaar zijn;

 • beladers/vrijwilligers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.

 

Bij inzameling met eigen middelen zijn minimaal 8 vrijwilligers per vereniging benodigd.

 

5b Beladers/vrijwilligers bij inzet kraakperswagen

Beladers/vrijwilligers dienen kennis te bezitten met betrekking tot in ieder geval:

 • de risico’s verbonden aan de mechanismen van het inzamelvoertuig;

 • de functies van de bedieningsorganen;

 • de handelwijze bij ongevallen;

 • de noodstopvoorzieningen;

 • bij aanvang van de werkzaamheden tonen de beladers/ vrijwilligers hun afgetekende instructiekaart met veiligheidsmaatregelen aan de chauffeur van het voertuig, waarmee zij aantonen de veiligheidsinstructies te hebben ontvangen, gelezen en begrepen;

 • de chauffeur van het voertuig verwittigt zich van het feit dat alle beladers/ vrijwilligers kennis hebben genomen van de veiligheidsmaatregelen voordat de werkzaamheden worden gestart.

 

Beladers/vrijwilligers dienen verder:

 • signalerende (reflecterende) kledingstukken te dragen waardoor ze voor de overige weggebruikers goed zichtbaar zijn;

 • beladers/vrijwilligers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn;

 • in bezit te zijn van vakopleiding Basisveiligheid Papierinzameling.

 

Bij inzameling met kraakperswagen zijn minimaal 5 vrijwilligers per vereniging benodigd.

 

5c Eisen aan het voertuig (kraakperswagen)

Een kraakperswagen dient:

 • uitgerust te zijn met een werkende camera achterop en een werkende monitor in de cabine;

 • uitgerust te zijn met een adequate beveiliging van het persmechanisme en een noodstopschakelaar;

 • een akoestisch signaal te geven tijdens het achteruit rijden;

 • uitgerust te zijn met een zwaailicht, rondom zichtbaar.

 

BIJLAGE 2: Nadere omschrijving afzonderlijk afvalcategorieën

 

Wij verwijzen naar de lokale, Maastrichtse afvalscheidingswijzer, die te vinden is op:

www.gemeentemaastricht.nl/afval-en-milieu .

 

Ook is deze lokale, Maastrichtse afvalscheidingswijzer te vinden door de Milieu App te

downloaden via www.besteuitafval.nl/milieu-app.

 

Bijlage 2a: Nadere omschrijving groente-, fruit- en tuinafval krachtens artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019.

 

Groente- fruit- en tuinafval (Gft)

Wat is wel Gft

Wat is geen Gft

Schillen, etensresten en resten van groente, fruit en aardappelen, koffiefilters, kaaskorsten, oud brood, eierschalen, pinda’s, noten en notendoppen

As van de open haard, asbakinhoud, drankenkartons en stofzuigerzakken

Theezakjes en theebladeren

Kattenbakkorrels

Kurken

Haren van honden en katten

Snijbloemen

Zand uit vogelkooien

Kamerplanten

Bagger uit put of goot

Klein snoeiafval

Chemisch afval

Tuinplanten

Luiers

Hooi

Kunststof

Stro

Grond uit tuin

Zaagsel

Grof tuin- en snoei-afval en takken

Gras en bladeren

Schors, leer, textiel, papier,

 

Plastic, glas, blik, hout

 

Mest van huisdieren

 

 

Bijlage 2b: Nadere omschrijving klein chemisch afval krachtens artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019.

Klein chemisch afval

Categorie

Als kca aan te merken

Huishoudelijk

Batterijen

 

Spaarlampen/energiezuinige lampen

 

TL-buizen

 

Vloeibare gootsteenontstopper

 

Lampolie

 

Petroleum

 

Brandblussers

 

Brand-en rookmelders

 

Bestrijdingsmiddelen en insecticiden

Medicijnen

Medicijnen

 

Injectienaalden

 

Kwikthermometers

Doe-het-zelf

Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

 

Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine

Hobby

Kwikschakelaars

 

Fotofixeer

 

Foto-ontwikkelaar

 

Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur

 

Zoutzuur

Vervoer

Accu’s

 

Benzine

 

Motorolie, afgewerkte olie, remolie

 

Oliefilters

 

Bijlage 2c: Nadere omschrijving wit en bont glas krachtens artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019.

 

Glas

Wat behoort wél in de glascontainer

Wat behoort niet in de glascontainer

Alle glasverpakkingen met het glasbaklogo horen in de glascontainer

Gebroken ruiten

Glas uit de keuken zoals potjes en flessen van

Spaghettisaus, ketchup, appelmoes, olijfolie, sambal, kruiden etc.

Kristallen glazen

Drankenglas, bijvoorbeeld flessen van;

Wijn, mixdrankjes, vruchtensappen, roosvicee, bier (zonder statiegeld)

Kapotte gloeilampen

Glas uit de badkamer, bijvoorbeeld

Crèmepotjes van doorzichtig glas, deodorantrollers van glas, parfumflesjes (ook monstertjes), medicijnflesjes van glas

TL-buizen

 

Ovenschalen

 

Jeneverkruiken

 

Theekopjes en ander serviesgoed van porselein

 

Vazen en bloempotten

 

Spiegels

 

 

 

Bijlage 2d: Nadere omschrijving oud papier en karton krachtens artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019.

 

Oud papier en karton

Wél in de papiercontainer

Niet in de papiercontainer

Kranten

Drankenkartons voor zuivel en frisdrank

Papieren zakken, draagtassen en zakjes

Ordners en ringbanden met metalen klem en/of plastic kaft

Reclamedrukwerk en folders zonder plasticfolie

Geplastificeerd papier, geplastificeerd karton

Telefoongidsen en gouden gidsen

Sanitair papier (zakdoekjes, luiers, toiletpapier en keukendoekjes)

Tijdschriften en boeken

Behang (papier en vinyl)

Computerprints en fax- en kopieerpapier

Vinyl

Cadeaupapier, schrijfpapier en tekenpapier

Doorslagpapier

Papiersnippers

Foto’s

Eierdozen en eierrekjes

Piepschuim (polystyreen)

Enveloppen (van papier of karton, ook met venster)

Verpakkingen van vloeibare wasmiddelen, wasverzachter e.d.

Golfkarton

Plastic (bijvoorbeeld draagtasjes, zichtmappen of hoesjes)

Kartonnen en papieren verpakkingen (bijvoorbeeld doosjes hagelslag, pasta’s sigaretten, koekjes en vaatwaspoeder

Verontreinigd papier (bijvoorbeeld vette pizzadozen)

Papieren zakken en tassen

Nat of vies papier of karton

Kartonnen opvulling bij producten

Diepvrieskartons (met plastic aan de binnenkant)

 

Enveloppen met plastic bubbeltjes

 

 

 

Bijlage 2e: Nadere omschrijving PMD (plasticverpakkingen, metalenverpakkingen en kunststofverpakkingen) krachtens artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019.

 

PMD (plasticverpakkingen, metalenverpakkingen en kunststofverpakkingen )

Wél in de PMD- container

Niet in de PMD- container

Alle lege plastic verpakkingen van levensmiddelen, verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen, zoals:

Verpakkingen met inhoud

Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn, etc.

Verpakkingen van chemisch afval, zoals make-upverpakkingen, terpentineflessen, en kitkokers

Knijpflessen voor sauzen, olie, etc.

Piepschuim zoals fastfood verpakkingen, vleesschaaltjes,en verpakkingsvulmateriaal

Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep

Verpakkingsmateriaal dat zilverfolie aan de binnenzijde heeft (chipszakken, zakken van koffiecupjes etc.)

Verpakkingen van kaas, vlees en vis

Doordrukstrips van pillen of kauwgom

Bekers voor yoghurt, vla en ijs

Huisraad en gebruiksvoorwerpen zoals emmers, stoelen, druiprek e.d.

Bakjes voor salade, groente en fruit

Shopper boodschappentassen

Zakken voor pasta, rijst, brood en snoepgoed etc.

Landbouwplastic

Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas

Verfblikken of -bussen

Plastic tasjes en zakjes

 

Plantenpotjes

 

Blisterverpakkingen (van bijv. tandenborstels, schroefjes e.d.)

 

Plastic plantenpotten

 

Gebruikte huishoudfolie

 

Plastic verpakkingen van overhemden,

t-shirts en plastic A4 snelhechterhoezen

 

Alle lege verpakkingen die van blik en metaal zijn en waar levensmiddelen in hebben gezeten, zoals:

 

Drankenblikjes (voor frisdrank, bier, e.d.)

 

Stalen siroopflessen

 

Conservenblikken (soep, pastasaus, groente en fruit)

 

Aluminium schaaltjes van levensmiddelen

 

Spuitbussen (slagroom, haarlak, deodorant e.d.)

 

Alle lege pakken waar levensmiddelen in hebben gezeten, zoals:

 

Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn

 

Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt

 

Kartonnen pakken voor soep en pastasaus

 

 

BIJLAGE 3: GEMEENTELIJKE RESTZAK EN VERKOOPPUNTEN

 

Bijlage 3a Gemeentelijke restzak

Aanwijzing inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel voor huishoudelijk restafval; de voorzijde van de gemeentelijke restzak. De achterzijde heeft een witte kleur.

Bijlage 3b Verkooppunten gemeentelijke restzak

 

Apotheek Amby / Ambyerstraat Noord 17, 6225 EA Maastricht

Apotheek Amerika / Voltastraat 36, 6224 EM Maastricht

Apotheek Annadal / Becanusstraat 15, 6216 BX Maastricht

Apotheek Caberg / Clavecymbelstraat 37, 6217 CR Maastricht

Apotheek De Beente - De Beente 22, 6229 AV Maastricht

Apotheek Heer / De Mandel 4, 6227 CS Maastricht

Apotheek Malberg / Malbergplein 15A, 6218 BA Maastricht

Apotheek Martens / Koningin Emmaplein 19, 6211 NG Maastricht

Apotheek Mediq / Roserije 47, 6228 DH Maastricht

Apotheek Mosae Forum / Gubbelstraat 4, 6211 CE Maastricht

Apotheek Nazareth / Kemenadeplein 2, 6222 VE Maastricht

Apotheek Romkens / Potteriestraat 139, 6216 VD Maastricht

Apotheek Scharn / Vijverdalseweg 4A01, 6226 NB Maastricht

Apotheek Schoepp / Grote Gracht 24, 6211 SW Maastricht

Apotheek Sijstermans / Dokter van Kleefstraat 2, 6217 JJ Maastricht

Apotheek St. Pieter / Glacisweg 30L, 6212 BP Maastricht

Apotheek Straver / Akersteenweg 88, 6227 AB Maastricht

Apotheek Theuns / Rijksweg 72A, 6228 XZ Maastricht

Apotheek Van Thoor / Penatenhof 90, 6215 BV Maastricht

Apotheek Wyck / Wyckerbrugstraat 10, 6221 EC Maastricht

Medireva / Weerhuisweg 4, 6226 NC Maastricht

Albert Heijn Brusselsepoort (1512) / Brusselsepoort 45, 6216 CG Maastricht

Albert Heijn Burg. Cortenstraat (1811) / Burg. Cortenstraat 8, 6226 GV Maastricht

Albert Heijn Dijkstra / St. Rochusstraat 20, 6241 CD Bunde

Albert Heijn Helmstraat (1194) / Helmstraat 4-6, 6211 TA Maastricht

Albert Heijn R. Kleijnen Maastricht B.V. (8682) / Plein 1992 nr. 52, 6221 JP Maastricht

Albert Heijn Scharnerweg (1153) / Scharnerweg 110, 6224 JJ Maastricht

ATTENT Rouwenhorst / Kasteel Schaloenstraat 40, 6222 TP Maastricht

Bouwmarkt Maastricht / Nijverheidsweg 40, 6227 AL Maastricht

Cobben / Glacisweg 25, 6212 BL Maastricht

DA Drogisterij & Parfumerie De Beente / De Beente 87, 6229 AV Maastricht

DA Drogisterij St. Pieter / Glacisweg 30K, 6212 BP Maastricht

Estafette Maastricht / Rechtstraat 48A, 6221 EK Maastricht

Etos Scharnerweg / Scharnerweg 112, 6224 JJ Maastricht

Etos Severenplein / Severenplein 25, 6225 AZ Maastricht

Etos Spilstraat / Spilstraat 7, 6211 CN Maastricht

Habets / Achter de Molens 21, 6211 JC Maastricht

Hannie's Winkelke / Kasteel Schaloenstraat 62A, 6222 TP Maastricht

Jackie Dijk-Rondagh / Lage Kanaaldijk 46, 6212 AH Maastricht

Jan Linders (39) Rijksweg 62A, 6213 GA Maastricht

Jan Linders (64) Tongerseweg 57, 6213 GA Maastricht

Jumbo Cadier en Keer (4846) Rijksweg 27, 6267 AD Cadier en Keer

Jumbo Franciscus Romanusweg (4875) Franciscus Romanusweg 2, 6221 AE Maastricht

Jumbo Lemmens (3606) / Voltastraat 7, 6224 EK Maastricht

Jumbo Manniën (3480) / Brusselsepoort 19, 6216 CE Maastricht

Jumbo Meerssen Kuilenstraat (4893) Kuilenstraat 73, 6231 AV Meerssen

Jumbo Meerssen Van Oppen (6397) / Beekstraat 2, 6231 LG Meerssen

Jumbo Mosae Forum. Mosae Forum 6 6211DV Maastricht

Jumbo Roserije Maastricht (6494) Roserije 303, 6228 DR Maastricht

Jumbo Wijshoff (6533) / Malbergsingel 74, 6218 AV Maastricht

MosaeZorgGroep / Medoclaan 66, 6213 EC Maastricht

Plus Franssen / Severenplein 24A, 6225 AZ Maastricht

Plus Caberg / Clavecymbelstraat 31-33, 6217 CR Maastricht

Plus Savelkoul / Keurmeestersdreef 111A, 6216 ED Maastricht

Plus Schriever / De Mandel 7.02, 6227 CS Maastricht

Plus Starren / De Beente 86, 6229 AV Maastricht

Prima Heugemerveld / Baron van Hövellstraat 69, 6221 VD Maastricht

Ritz Maastricht / Populierweg 73, 6222 CP Maastricht

Schols Pattiserie / Terra Cottaplein 12-14, 6216 BH Maastricht

Schrijvers & Canisius / Keurmeestersdreef 121A, 6216 ED Maastricht

Slagerij Wevers / Herculeshof 13, 6215 BC Maastricht

Spar Garnier / Pastoor Moormanstraat 160, 6219 AX Maastricht

Supermarkt Yildiz Plaza / Holsteinbastion 49, 6217 LH Maastricht

Us Winkelke / Herbenusstraat 83, 6211 RB Maastricht

Weerdt v/d / Rijksweg 40, 6247 AJ Grondsveld

 

BIJLAGE 4 Locaties voor verzamelcontainers voor groente-, fruit- en tuinafval

 

Locaties verzamelcontainers G.F.T. Maastricht peildatum november 2019

Wijk

Straat

Belfort

Armitage Tinnegietersdreef

Randwyck

Leuvenlaan bij Vrije school

Scharn

Akersteenweg (complex Hanedoorn)

 

 

BIJLAGE 5 Locaties voor ondergrondse verzamelcontainers voor restafval (diftar, voorzien van toegangsregulatie)

WETHOUDER VRANKENSTRAAT RECHTS

WETHOUDER VRANKENSTRAAT LINKS

AMBYERSTRAAT-NOORD A RECHTS

AMBYERSTRAAT-NOORD B LINKS

TONGERSEWEG (CARRE WIENER) R

TONGERSEWEG (CARRE WIENER) L

BROUWERSWEG THV 39 LINKS (REST)

BROUWERSWEG THV 39 RECHTS (REST)

PONJAARDRUWE 98 RECHTS (REST)

PONJAARDRUWE 98 LINKS (REST)

PONJAARDRUWE 54 RECHTS (REST)

PONJAARDRUWE 54 LINKS (REST)

LINDEKRUIS RECHTS (REST)

LINDEKRUIS LINKS (REST)

MAAGDENDRIES ( COMPLEX DE LINDE) M

MAAGDENDRIES ( COMPLEX DE LINDE) L

MAAGDENDRIES ( COMPLEX DE LINDE) R

MEUTESTRAAT RECHTS (REST)

MEUTESTRAAT LINKS (REST)

BOSSCHERWEG LINKS (REST)

BOSSCHERWEG RECHTS (REST)

KASTEEL MONTFORTSTRAAT RECHS (REST)

KASTEEL MONTFORTSTRAAT LINKS (REST)

SEVERENSTRAAT LINKS (REST)

SEVERENSTRAAT RECHTS (REST)

VLIERHOVEN RECHTS (REST)

VLIERHOVEN LINKS (REST)

GEUSSELTBAD REST RECHTS

GEUSSELTBAD REST LINKS

ATLETENBAAN LINKS BOVEN (REST)

ATLETENBAAN RECHTS BOVEN (REST)

ATLETENBAAN LINKS ONDER (REST)

ATLETENBAAN RECHTS ONDER (REST)

MARCONISTRAAT/ STADHOUDERSTRAAT 1 RECHTS (REST)

MARCONISTRAAT/ STADHOUDERSTRAAT 2 LINKS (REST)

EDISONSTRAAT 3 RECHTS (REST)

EDISONSTRAAT 2 MIDDEN (REST)

EDISONSTRAAT 1 LINKS (REST)

VELDSTRAAT, PROVEDENTIA-CROONENHOFF LINKS (REST)

VELDSTRAAT, PROVEDENTIA-CROONENHOFF RECHTS (REST)

 

BIJLAGE 6 Locaties voor inzamelvoorzieningen op buurtniveau, genaamd “milieuperron”

 

Locatie ondergrondse milieuperrons

in Maastricht (situatie 01-12-2017)

NR

WIJK

ADRES

 

 

1

Amby

SEVERENPLEIN

 

 

2

Amby

SCHOVENLAAN

 

 

3

Belfort

WKC BELFORT (Keurmeestersdreef)

 

 

4

Biesland

CARRE/WIENER (Tongerseweg)

 

 

5

Binnenstad

GRAANMARKT

 

 

6

Borgharen

BOVENSTRAAT(Kermisterrein)

 

 

7

Boschpoort

PIERRE KERSTENSTRAAT

 

 

8

Boschpoort

PATOUSTRAAT

 

 

9

Boschstraatkwartier

MAASBOULEVARD-BASSIN

 

 

10

Brusselsepoort

EDMOND JASPERSSTRAAT

 

 

11

Brusselsepoort

EENHOORNSINGEL

 

 

12

Brusselsepoort

ARTSENIJSTRAAT

 

 

13

Caberg

ST. CHRISTOFFELPLEIN

 

 

14

Daalhof

WKC DAALHOF (Herculeshof)

 

 

15

De Heeg

BORGHAAG

 

 

16

De Heeg

WKC ROSERIJE (Harsteltborg)

 

 

17

Dousberg/Hazendans

SPORTHAL DOUSBERG (Dousbergseweg)

 

 

18

Dousberg/Hazendans

VELDWEZELTSTRAAT

 

 

19

Heer

ELLECUYLGAARD

 

 

20

Heer

KENNEDYPLEIN

 

 

21

Heer

PHILIPSWEG

 

 

22

Heer

WKC HEER-DE LEIM (De Mandel)

 

 

23

Heugem

OOSTERWEERTLAAN

 

 

24

Heugem

WKC.-DE BEENTE (Oeslingerbaan)

 

 

25

Heugemerveld

BLOEMENWEG

 

 

26

Itteren

GENEINDE

 

 

27

Jekerdal

MERGELWEG BIJ SPORTVELDEN

 

 

28

Jekerkwartier

ACADEMIEPLEIN

 

 

29

Limmel

POPULIERWEG

 

 

30

Malberg

BUSSELPLEIN

 

 

31

Malberg

DUKAATPLEIN

 

 

32

Malberg

SCHILDRUWE (bij Jumbo)

 

 

33

Malberg

RECESSENPLEIN

 

 

34

Malberg

VENDELPLEIN

 

 

35

Malpertuis

MALPERTUISPLEIN

 

 

36

Mariaberg

MAKASSARSTRAAT

 

 

37

Mariaberg

VOLKSPLEIN (thv ALDI)

 

 

38

Nazareth

MEERSSERNERWEG/KAST.HARTELSTEYNSTR.

 

 

39

Nazareth

MIRADORPLEIN/SLOTPLEIN

 

 

40

Oud-Caberg

MOLETTEPLEIN

 

 

41

Pottenberg

WKC POTTENBERG (Terra Cottaplein)

 

 

42

Randwijck

DUBOISDOMEIN

 

 

43

St. Maartenspoort

FR.ROMANUSWEG (Parkeerterrein Media Markt)

 

 

44

St. Maartenspoort

LOUIS LOYENSTRAAT

 

 

45

Statenkwartier

CABERGERWEG (bij tankstation)

 

 

46

Villapark

MAASBOULEVARD-KENNEDYBRUG

 

 

47

Villapark

ST.PIETER BIJ MCC (Hoge Kanaaldijk)

 

 

48

Vroendaal

RAVENSBOSCH

 

 

49

Wijckerpoort

HEERDERWEG/HEERDERDWARSSTR.

 

 

50

Wijckerpoort

NOORMANNENSINGEL

 

 

51

Wijckerpoort

OLD HICKORYPLEIN

 

 

52

Wittevrouwenveld

ARMAND MAASSENSTRAAT

 

 

53

Wittevrouwenveld

BURG. VAN OPPENSTRAAT

 

 

54

Wittevrouwenveld

GEUSSELT/DR. SCHAEPMANSTRAAT

 

 

55

Wolder

MGR. VRANCKENPLEIN

 

 

56

Wyck

SPOORWEGLAAN

 

 

 

BIJLAGE 7 Afwijkende aanbiedlocaties bij artikel 6 lid 2a3 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht 2019

 

STRAATNAAM

AANBIEDLOCATIE

Arkebusruwe (1 t/m 87 oneven en 6 t/m 92 even)

Hoek Arkebusruwe/Kurasruwe

 

Hoek Arkebusruwe/Blijderuwe

 

Hoek Arkebusruwe/Tournooiruwe

Dassenstraat

Groenstrook Weidmanstraat

 

Groenstrook Dassenstraat tot huisnr 2

Askalonstraat (7 t/m 53 oneven en 10 t/m 48 even)

Askalonstraat vanaf Sionsweg tot Askalonstraat huisnr 45

 

Askalonstraat vanaf huisnr 7 richting Populierweg

Heilige Geest

Lantaarnpaal nr. 4747 op de Markt

Mariastraat

Lantaarnpaal Kesselskade

Jodenstraat

Hoek Kesselskade/Jodenstraat

Smedestraat

Hoek Smedestraat/Wolfstraat

 

Pleintje Maastrichter Geis en het Bat

Het Bat 2, 4 en 6

Hoek Smedestraat/Stokstraat

Verzamellokatie Eiffelgebouw (Noord-kop): Sphinxcour:

1H01/1H02/1H03/1H04 (6e verd)

1K01/1K02/1K03/1K03 (7e verd)

T-splitsing Boschstraat/Maasboulevard

Verzamellokatie Eiffelgebouw (Zuid-kop):

Petrus Regoutplein:

6H01/6H02/6H03/6H04

6K01/6K02/6K03/6K04

T-splitsing Boschstraat/Sint Teunisstraat

Het Lindenkruis

GFT: Lindenkruis en Maagdendries

Hoek Prinsenlaan / Heerderweg

Nabij lichtmast nr 481 en overzijde lichtmastnummer 219

Bocht Prinsenlaan / Heerderweg

Naast pand 141-147

Hoek Heerderweg / Heerderdwarsstraat

Nabij lichtmastnummer 513 en 5328

 

BIJLAGE 8 Toegangs- en acceptatieregels van de milieuparken GR Geul en Maas

 

A. toegankelijkheid van de milieuparken:

 • De toegang tot de milieuparken wordt beperkt tot aanbieders van afval afkomstig van de inwoners van de gemeentes die vallen onder de GR Geul en Maas en van de inwoners van de gemeentes die vallen onder de Rd4 die beschikken over een geldige milieupas en deze bij het betreden van het milieupark kunnen overhandigen; tevens moeten zij op verzoek een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) kunnen tonen.

 

B. Regels op milieuparken:

 • 1.

  Toegang tot het milieupark geldt uitsluitend na toestemming van de beheerder of diens vervanger die op het park aanwezig is. Bij aankomst aan het milieupark dient op verzoek de milieupas te worden overhandigd aan de beheerder of diens vervanger evenals op verzoek een geldig legitimatiebewijs.

 • 2.

  De op het milieupark door de beheerder te geven aanwijzingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 3.

  Voor ongevallen en/of schade ten gevolge van het betreden van en het rijden op de milieuparken aanvaardt de beheerder en/of eigenaar van het milieupark geen enkele aansprakelijkheid.

 • 4.

  Het milieupark is alleen toegankelijk voor voertuigen tot 3500 kg (rijbewijs B) Tractoren hebben geen toegang tot het milieupark

 • 5.

  Het is voor aanbieders van huishoudelijke afvalstoffen uitsluitend toegestaan zich binnen de krachtens artikel 11, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening van de verschillende genoemde gemeenten vastgestelde openingstijden op het milieupark te bevinden.

 • 6.

  Bedrijven hebben géén toegang tot de milieuparken en dienen hun bedrijfsafvalstoffen naar daarvoor gecertificeerde verwerkingsbedrijven af te voeren.

 • 7.

  Uitsluitend de afvalstoffen opgenomen in artikel 3, eerste lid van de Verordening en de bij dit besluit behorende acceptatie- en tarievenlijst, die jaarlijks door het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Geul & Maas wordt vastgesteld, worden geaccepteerd op het milieupark.

 • 8.

  De afvalstoffen dienen door de aanbieder gescheiden naar categorie te worden aangeboden in de daarvoor op het milieupark geplaatste inzamelvoorzieningen/ containers.

 • 9.

  Ter controle van het onder 6 en 7 bepaalde kan de beheerder of diens vervanger in geval van verdenkingen of bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te lossen op het laadbordes. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient de aanbieder, dan wel een vertegenwoordiger van de aanbieder aanwezig te blijven.

 • 10.

  Voor de aanlevering van afvalstoffen dient de aanbieder een bedrag per aangeboden hoeveelheid te betalen conform de tarieven zoals opgenomen in de acceptatie- en tarievenlijst.

 • 11.

  Het vervoeren, aanleveren en lossen van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, de inrichting of de omgeving daarvan ontstaat.

 • 12.

  Nadat de afvalstoffen zijn gelost moet de aanbieder met zijn voertuig onmiddellijk het milieupark verlaten.

 • 13.

  Het is voor bezoekers van het milieupark verboden afvalstoffen mee te nemen voor eigen gebruik, dan wel voor verkoop aan derden.

 • 14.

  Het is verboden op het milieupark afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij opslag, transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld. Hieronder worden in elk geval begrepen:

  • a.

   Stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling;

  • b.

   Hete as;

  • c.

   Autowrakken en gedeelten daarvan;

  • d.

   Kadavers en gedeelten daarvan, slachtafval, fecaliën en andere onder de regelgeving van de Destructiewet vallende afvalstoffen;

  • e.

   Mest;

  • f.

   Stoffen, die overmatige stank en/of stof verspreiden en/of ongedierte bevatten.Tevens kunnen in de acceptatie- en tarievenlijst specifieke categorieën uitgesloten worden van acceptatie op de milieuparken.

 • 15.

  Afvalstoffen waarvoor een aanleververbod geldt zullen, al dan niet reeds gelost, geweigerd worden.

 • 16.

  Geweigerde afvalstoffen dienen door of namens de aanbieder van het milieupark verwijderd te worden. Eventuele kosten gemaakt door het beheer van het milieupark voor het verwijderen van geweigerde afvalstoffen kunnen in rekening worden gebracht bij de aanbieder.

 • 17.

  Indien het gedrag van een bezoeker van het milieupark c.q. een aanbieder van afvalstoffen op het milieupark in strijd is met het in dit besluit bepaalde, kan hem door de beheerder of diens vervanger worden gelast met zijn voertuig onmiddellijk het milieupark te verlaten en kan hem voor een nader te bepalen tijdsduur de toegang worden ontzegd.

 • 18.

  De aanbieder van de afvalstoffen is aansprakelijk voor schade aan derden of aan eigendommen van derden, welke schade is toegebracht door hemzelf of door de door hem aangeboden afvalstoffen.

 

C. Acceptatievoorwaarden afvalstromen milieuparken Geul en Maas

 

Afvalstroom

Definitie

acceptatievoorwaarden

Wit en bruingoed

Elektrische en elektronische apparaten en zonnepanelen

Zowel de kleine als grote apparaten afkomstig van particulieren worden geaccepteerd. Koel- en vrieskisten moeten zodanig worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en het isolatiemateriaal niet wordt beschadigd. De kasten en kisten moeten leeg zijn. De oliepotten en de koelelementen mogen geen lekkende onderdelen bevatten.

 

Printers dienen aangeboden te worden zonder cartridges. Elektrische friteuses dienen leeg, zonder frituurvet aangeleverd te worden. Elektrische apparaten dienen aangeboden te worden zonder lampen (bijv. zonnebank).

 

De apparaten worden opgeslagen in de containers die door Kringloop Zuid ter beschikking zijn gesteld.

Glas (verpakkings-glas)

Verpakkingsglas zoals flessen, potten en glazen

Verpakkingsglas dient op kleur (wit en bont glas) te worden aangeboden in de hiervoor bestemde containers op de milieuparken.

 

Vlakglas

Vlakglas zoals ramen en spiegels

Dient te worden gedeponeerd in speciaal hiervoor bestemde containers op de milieuparken. Glas dient aangeboden te worden op een dusdanige wijze dat de glazen delen passen in de container. Er mogen geen glazen delen uit de container steken.

 

Bol glas dient te worden aangeboden als restafval.

 

Autoruiten, porselein en bol glas dient te worden aangeboden als restafval.

Metaal

Metaal (schroot), roestvrij staal, restanten zink, aluminium, koper, lood, legeringen, slakken assen, metaalstof, blikken en edel metalen

Alle ferro en non-ferro vallen hieronder. Het materiaal mag niet verontreinigd zijn met andere stoffen. Tot deze categorie behoren niet de zogenaamde wit- en bruin goederen.

Textiel/schoeisel

Kleding, compleet paar schoenen, lakens, bruikbare wollen dekens en gordijnen.

Kleding e.d. dient gedeponeerd te worden in de hiervoor bestemde kledingcontainers. Er worden uitsluitend bruikbare kleding, schoenen, lakens, wollen dekens en gordijnen geaccepteerd. .

Papier/karton

Kranten, drukwerk, tijdschriften, grafisch papier, kartonnen verpakkingen en kartonnen dozen

Papier en karton dient vrij van plastic en andere verontreinigingen te zijn. Dozen dienen plat gevouwen te worden. Papier en karton wordt los gestort in de hiervoor bestemde container.

PMD

Plastic verpakkingen,

Metalen verpakkingen,

drankenkartons

PMD dient aangeleverd te worden in doorzichtige plastic zakken die gratis verkrijgbaar zijn bij de milieuparken.

Grof tuinafval

Snoeiafval, bladeren, gras, onvervuilde boomschors, riet en bamboe

In het grof tuinafval mag geen GFT zitten. Het betreft uitsluitend takken van bomen en struiken, coniferen, etc.

Hooi en stro, worden geaccepteerd als grof huishoudelijk afval. Er mag zich geen verontreiniging van plastic, puin e.d. in het grof tuinafval bevinden.

 

Per bezoek mag maximaal 2 m3 worden aangeboden.

Kerstbomen

 

Per huishouden een kerstboom van woonkamerformaat zonder pot en versieringen.

Frituurvet

 

Oud frituurvet dient aangeleverd te worden in afgesloten plastic flessen. Oud frituurvet aangeleverd in plastic emmers wordt geweigerd

KCA

Klein chemisch afval zoals wettelijk is vastgelegd in de KCA lijst.

Al het door de burgers aangeboden KCA wordt geaccepteerd, mits het wordt aangeleverd in een deugdelijke verpakking. KCA afkomstig van bedrijven wordt niet geaccepteerd. KCA wordt persoonlijk geaccepteerd door een toezichthouder. De toezichthouder bepaalt welk product tot welke categorie behoort en bergt het aangeboden KCA op volgens die hiervoor geldende wettelijke richtlijnen.

Afgewerkte olie

Smeer- en systeemolie op synthetische basis

Maximaal mag per keer 5 liter geaccepteerd worden door de toezichthouder. De toezichthouder deponeert het aangeboden materiaal in het daarvoor bestemde opslagmiddel.

Asbest en asbesthoudend afval

Afval met producten van asbest

Het asbesthoudend en/of asbestverdacht afval mag alleen worden geaccepteerd indien het verpakt is in stevig, luchtdicht, dubbel naad-overlappend plastic van minimaal 0,2 mm dik, afgeplakt met tape. De pakketten moeten handzaam van formaat zijn. Een particulier mag maximaal 15 m2 asbesthoudend materieel per keer aanbieden.

Opslag van asbesthoudend materiaal dient te geschieden in een hiervoor bestemde container. De aanbieder moet het asbest zelf (dus zonder medewerking van een van de medewerkers van het milieupark) in de hiervoor bestemde container deponeren.

 

Banden

banden van personenauto’s en lichte bestelauto’s.

Banden moeten schoon zijn, op of in de banden mag geen zand en/of ander materiaal aanwezig zijn. Banden met en zonder velg worden geaccepteerd. Per keer mogen maximaal 4 banden aangeleverd worden. Tractorbanden en banden van vrachtauto’s mogen niet geaccepteerd worden.

GFT

Groente, fruit en tuinafval

GFT afval dient verpakt aangeboden te worden in 50 of 100 liter zakken. Het verpakt GFT afval dient gedeponeerd te worden in de container die speciaal bestemd is voor huisvuilzakken. De zakken mogen maximaal 7 resp. 14 kilo wegen.

Gemeentelijke restzak

Afvalzakken met huishoudelijk afval in het kader van Diftar

De afvalzakken dienen gesloten aangeboden en gedeponeerd te worden in een hiervoor bestemde container voor afvalzakken. De zakken zijn van het formaat 25 en 50 liter en mogen respectievelijk niet meer dan 3,5 resp. 7 kilo wegen. De zakken zijn herkenbaar aan de logo’s van de gemeente Maastricht. Meerssen en Valkenburg a/d Geul. Deze zakken mogen gratis aangeboden worden.

Restafval zakken (zijnde geen diftar zakken)

Afvalzakken met huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval mag tevens worden aangeboden in afvalzakken zijnde geen diftar zakken. De zakken mogen 50 en 100 liter bedragen en maximaal 7 en 14 kilo wegen. De zakken dienen gedeponeerd te worden in een hiervoor bestemde container. De zakken mogen niet gestort worden bij het los gestort grof huishoudelijk afval.

Restafval/grof huishoudelijk afval

Niet herbruikbaar huishoudelijk afval

Het gaat hier om afval dat niet onder is te brengen in een andere categorie. Grof huishoudelijk restafval wordt los gestort in een hiervoor bestemde container. Maximaal mag er per keer 2 m3 grof huishoudelijk restafval worden aangeboden.

Gemengd steenachtig materiaal

Puin van metselwerk/beton, harde steenachtige materialen, dakpannen, sanitair, serviesgoed

Schoon puin en sloopafval mag geen asfalt, gips, hout/organisch materiaal, kunstsof, ijzer, grond, mergel , stuukwerk en dakleer/dakgrind stenen met roet bevatten.

 

Vervuilde puin mag niet geaccepteerd worden en dient afgevoerd te worden naar een verwerker/puinbreker.

 

Per keer mag maximaal 2 m3 bouw en sloopafval aangeboden worden. Bouw en sloop afval wordt gedeponeerd in een hiervoor bestemde container.

houtafval (A en B)

A-hout: schoon en onbehandeld hout.B-hout: geverfd en gelakt hout, zoals plaatmaterialen

 

 

Als hout wordt geaccepteerd vol, onbewerkt en zuiver hout. Houtsoorten die geaccepteerd worden zijn hardhout, plaatmaterialen, meubels zonder bekleding en geschilderd hout.

Hout dat verontreinigd is door bijv. dakleer, plastic, puin etc., hout dat geïmpregneerd is, hout dat rot is of beschimmeld, hout dat plaatmateriaal of ijzeren delen bevat anders dan schroeven en spijkers, bielzen en tuinschuttingen worden geaccepteerd als C-hout.

Per keer mag maximaal 2 m3 houtafval worden aangeboden.

C-hout

Hout dat verontreinigd is door bijv. dakleer, plastic, puin etc.,hout dat geïmpregneerd is, hout dat rot is of beschimmeld, hout dat plaatmateriaal of ijzeren delen bevat anders dan schroeven en spijkers, bielzen en tuinschuttingen worden geaccepteerd als C-hout.

 

Per keer mag maximaal 2 m3 houtafval worden aangeboden.

Grond (schoon)

Grond uit particuliere tuinen

De aangeboden grond mag niet chemisch verontreinigd zijn. In de partij mag maximaal 5 % verontreiniging aanwezig zijn in de vorm van graspollen, stenen e.d. Per keer mag maximaal 2 m3 schone grond worden aangeboden.

 

Vervuilde grond dient afgevoerd te worden via een erkend verwerkingsbedrijf en mag op de milieuparken niet worden geaccepteerd.

 

Grond wordt gedeponeerd in een hiervoor bestemde container.

 

Grond afkomstig van inwoners van voormalige gemeente Eijsden wordt niet geaccepteerd.

Harde kunststoffen

Plastic tuinmeubelen, plastic speelgoed, etc. dat niet vervuild is met stof, hout, ijzer,etc.

 

Dakafval

Teerhoudend en/of bitumineus dakafval

Dakleer mag worden aangeboden op de milieuparken. Per keer mag maximaal een ½ m3. worden aangeboden.

Oud gereedschap

 

“gered gereedschap” zamelt oud gereedschap in en schenkt dit aan derde wereld landen. www.geredgereedschap.nl

Gasflessen

 

Maximaal 2 per bezoek

Matrassen

 

Matrassen schoon en droog aanbieden, anders worden deze geaccepteerd als grof huishoudelijk afval.

 

Maximaal 2 per bezoek.

Gips en gasbeton

 

Gips en gasbeton dat vervuild is met tegels, hout of ander materiaal aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.

 

Maximaal 2 m3 per bezoek.

Polystyreen

Wit en schoon piepschuim

Maximaal 1 m3 per bezoek

 

BIJLAGE 9 Personen die vrijgesteld zijn van de verplichting om groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden.

 

Op grond van artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit en artikel 5 lid 8 van de Afvalstoffenverordening, kunnen personen vrijgesteld worden van de verplichting om groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden. Op dit moment zijn geen ontheffingen verleend.

 

 

BIJLAGE 10 Voorwaarden waaronder de huis-aan-huis inzameling van textiel, kleding en schoeisel moet plaatsvinden.

 

Niet voldoen aan onderstaande voorschriften kan leiden tot intrekken van de aanwijzing.

 

Voorwaarden:

 • 1.

  Er mag alleen textiel, kleding en schoeisel afkomstig van huishoudens worden ingezameld.

 • 2.

  Het inzamelen en afvoeren van textiel, kleding en schoeisel dient zodanig te geschieden dat er geen vervuiling of overlast voor derden kan ontstaan.

 • 3.

  Degene die is aangewezen dient bij het ontstaan van vervuiling zelf voor het opruimen zorg te dragen.

 • 4.

  Degene die is aangewezen dient zich bij het inzamelen en afvoeren van textiel, kleding en schoeisel te houden aan de voorschriften van Reglementen Verkeersregels Verkeerstekens 1990.

 • 5.

  Degene die is aangewezen vrijwaart de gemeente voor alle aansprakelijkheid en vorderingen, ook van derden, ontstaan door het inzamelen en afvoeren van gedragen kleding.

 • 6.

  Alle aanwijzingen door ambtenaren van de Politie alsmede de door de burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van het verkeer te geven, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 7.

  Een afschrift van de aanwijzing dient op eerste verzoek aan de ambtenaren genoemd onder 6 ter inzage te worden overhandigd; tevens dient een afschrift van de aanwijzing op verzoek van degene bij wie wordt ingezameld, te worden getoond.

 • 8.

  De inzameling dient plaats te vinden tussen 08.00 uur en 22.00 uur en er mag niet worden ingezameld op zondag.

 • 9.

  De gemeente wordt uiterlijk 14 dagen voordat de inzameling plaatsvindt op de hoogte gesteld van de exacte inzameldag(en).

 • 10.

  Het bij de inzameling betrokken personeel dient uitgerust te zijn met werkkleding dat voldoet aan de arbonormen en dient werkzaam te zijn binnen arbeidsomstandigheden die eveneens voldoen aan de arbonormen. Personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogen niet aan de inzameling deelnemen.

 • 11.

  Binnen zes weken na afloop van de inzameling dient aan ons college schriftelijk mededeling te worden gedaan van het aantal ingezamelde kilo’s alsmede de netto-opbrengst.

 • 12.

  Degene die is aangewezen mag geen kleding inzamelen op de door de sector Stadsbeheer vastgestelde dagen in 2019, wanneer inzameling van restafval binnen de gemeente Maastricht plaatsvindt.