Nadere regel subsidie Leefbaarheid en Sociale samenhang 2019

Burgemeester en Wethouders van Bunschoten;

 

overwegende dat het gewenst is instellingen en activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Bunschoten;

 

gelet op artikel 2, tweede lid en artikel 4, derde lid van de Algemene subsidieverordening Gemeente Bunschoten 2011

besluiten

 

de volgende nadere regel vast te stellen:

 

Nadere regel subsidie Leefbaarheid en Sociale samenhang

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Bunschoten 2011;

 • b.

  Instelling: een rechtspersoon zonder winstoogmerk zoals blijkt uit de statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  Groep: een groep van natuurlijke personen die gezamenlijk optreedt ten behoeve van een gemeenschappelijk doel;

 • d.

  Inwoner: een natuurlijke persoon die staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Bunschoten en op dat adres ook daadwerkelijk verblijft;

 • e.

  Vrijwilliger: een natuurlijk persoon die zich onbetaald voor de samenleving inzet;

 • f.

  Activiteit: een georganiseerde bezigheid waar een natuurlijk persoon of een groep van natuurlijke personen individueel of gezamenlijk aan deel kan nemen;

 • g.

  Recreatie: besteding van vrije tijd voor plezier en ontspanning;

 • h.

  Exploitatie: het gebruik en beheer voor het daarvoor gestelde doel, met de daaruit voortkomende activiteiten, inkomsten en kosten;

 • i.

  Openbaar: toegankelijk voor iedereen, vrijelijk of tegen een redelijk tarief waardoor het voor een iedereen toegankelijk kan zijn;

 • j.

  Kwalitatief: met een deugdelijk niveau, op kundige en professionele wijze ingestoken en/of onder begeleiding van gediplomeerde en/of ervaren professionals en bij voorkeur een aantal gediplomeerde en/of ervaren professionele uitvoerders.

 • k.

  Fulltime eenheid (fte): in deze nadere regel wordt onder één fte een werkweek van 36 uur verstaan.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  De activiteiten en geëxploiteerde voorzieningen waar subsidie voor kan worden verleend op grond van deze nadere regel:

  • a.

   moeten waar mogelijk een openbaar karakter hebben en voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk zijn;

  • b.

   worden voor zover dat binnen de (kwalitatieve) mogelijkheden ligt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers;

  • c.

   moeten door voldoende inspanning onder de aandacht gebracht worden van het publiek. Dit moet in het activiteitenplan aantoonbaar gemaakt worden;

  • d.

   mogen niet uitsluitend een commercieel partijpolitiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verleend voor de hierna in dit artikel volgende zaken.

 • 1.

  Beweging voor ouderen

  • a.

   Een instelling die gericht is op het organiseren van trainingen of lessen, educatie, recreatiewedstrijden of andere spelvormen voor en door ouderen waarbij de sport centraal staat kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    aan de activiteiten moet worden deelgenomen door (een) inwoner(s) van de gemeente Bunschoten;

   • ii.

    de deelnemers zijn 65 jaar en ouder.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar per deelnemende oudere van 65 jaar en ouder aan activiteitenprogramma’s Meer Bewegen voor Ouderen per jaar voor zover aan de activiteiten wordt deelgenomen door (een) inwoner(s) van de gemeente Bunschoten;

   • ii.

    voorgaande bedragen met een totaal maximum.

  • d.

   Er wordt geen subsidie verleend voor:

   • i.

    Activiteiten voor ouderen die onderdeel uitmaken van de subsidie bedoeld voor de uitvoering van gecoördineerde activiteiten voor ouderen.

 • 2.

  Participatie van ouderen

  • a.

   Instellingen die zijn gericht op het organiseren van sociaal culturele activiteiten met een recreatief karakter voor en door ouderen kunnen een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    aan de activiteiten moet worden deelgenomen door (een) inwoner(s) van de gemeente Bunschoten;

   • ii.

    de deelnemers zijn 55 jaar en ouder.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar;

 • 3.

  Zwemgroepen

  • a.

   Een instelling die gericht is op het organiseren van activiteiten die gericht zijn op recreatiezwemwedstrijden of waterpoloën in verenigingsverband kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Een instelling die gericht is op het organiseren van activiteiten die tot doel hebben de verdrinkingsdood te bestrijden en het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder kan een subsidie ontvangen.

  • c.

   Subsidie als bedoeld sub a en b kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    De activiteiten moeten plaatsvinden in een zwembad in de gemeente Bunschoten;

   • ii.

    De instellingen moeten aangesloten zijn bij een landelijke, provinciale of regionale overkoepelende sportbond, -organisatie of -federatie.

  • d.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar voor zover de activiteiten sub lid a vallen;

   • ii.

    een vast bedrag per jaar voor zover de activiteiten sub lid b vallen;

   • iii.

    een vast bedrag per gehuurd uur voor het gehele wedstrijdbad;

   • iv.

    voorgaande bedragen met een totaal maximum per soort activiteit.

 • 4.

  Schoolsportdagen

  • a.

   Instellingen die gericht zijn op het houden van wedstrijden of toernooien of schoolsportdagen voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs kunnen een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    De instellingen moeten een door het Rijk erkende onderwijsinstelling zijn of een sportinstelling die is aangesloten bij een landelijke koepelorganisatie.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag voor de schoolsportdag voor het basisonderwijs;

   • ii.

    een vast bedrag voor een schoolsportdag voor het voortgezet onderwijs;

   • iii.

    een vast bedrag voor schooltoernooien op sportvelden;

   • iv.

    een vast bedrag voor schooltoernooien in een sporthal;

   • v.

    voorgaande niet vaker dan eenmaal per kalenderjaar en voorgaande bedragen met een totaal maximum.

  • d.

   Er wordt geen subsidie verleend voor:

   • i.

    De kosten van consumpties aan deelnemers.

 • 5.

  Gesubsidieerde activiteiten leefbaarheid en sociale samenhang

  • a.

   Een instelling die activiteiten organiseert die gericht zijn op veilige mobiliteit voor iedereen, maar in het bijzonder voor de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Een instelling die activiteiten organiseert die gericht zijn op leefbaarheid en sociale samenhang kan een subsidie ontvangen.

  • c.

   Subsidie als bedoeld sub a en b kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    aan de activiteiten moet worden deelgenomen door (een) inwoner(s) van de gemeente Bunschoten;

   • ii.

    de activiteiten vinden plaats in de gemeente Bunschoten.

  • d.

   De subsidie sub a en b wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per soort activiteit per jaar;

   • ii.

    voorgaande bedragen met een totaal maximum.

 • 6.

  Buurtbusverenigingen

  • a.

   Een instelling die activiteiten aanbiedt op het gebied van het rijden van busroutes met een vaste dienstregeling, waarbij de busjes bestuurt worden door vrijwilligers kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de instelling ontvangt voor haar activiteiten een bijdrage van de provincie;

   • ii.

    de instelling ontvangt geen gemeentelijke subsidie voor haar activiteiten, maar werkt wel met vrijwilligers;

   • iii.

    de subsidie moet bedoeld zijn voor de vrijwilligers van de instelling.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar.

 • 7.

  Sportactiviteiten gehandicapten

  • a.

   Een instelling die activiteiten organiseert die gericht zijn op emancipatie, participatie en integratie binnen de samenleving van mensen met een lichamelijke functiebeperking in de gemeente Bunschoten kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de activiteiten moeten gericht zijn op veilig sporten voor inwoners die niet regulier kunnen sporten;

   • ii.

    de activiteiten vinden plaats in de gemeente Bunschoten.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar.

 • 8.

  Sport en Bewegen in de Buurt

  • a.

   Een instelling die activiteiten organiseert die gericht zijn op de uitvoering van de Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022.

  • b.

   Subsidie als bedoeld onder sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de activiteiten moeten gericht zijn op inwoners van de gemeente Bunschoten.

   • ii.

    de activiteiten vinden plaats in de gemeente Bunschoten.

   • iii.

    de activiteiten moeten georganiseerd worden in combinatie met lokale sportverenigingen, en/of lokale eerstelijns zorginstellingen, en/of lokale onderwijsinstellingen.

   • iv.

    de activiteiten moeten op basis van cofinanciering uitgevoerd worden.

   • v.

    de activiteiten moeten aansluiten bij doelstellingen zoals geformuleerd in het actuele beleidskader sociaal domein.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een variabel bedrag per fte buurtsportcoach, tot een maximum van 4.9 fte.

Artikel 4 Verlening subsidie

 • 1.

  Indien er meerdere instellingen zijn die een subsidieaanvraag voor eenzelfde activiteit of exploitatie indienen zoals vermeld onder artikel 3, dan vindt de verlening van de subsidie plaats aan één instelling, waarbij door het college wordt beoordeeld op basis van:

  • a.

   kwaliteit, omvang, bereik, inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de plannen;

  • b.

   referenties van eerdere door de instelling verrichte en vergelijkbare activiteiten en exploitaties;

  • c.

   evaluatie van een eerdere uitvoering van precies dezelfde activiteit of exploitatie in het verleden als waarvoor de subsidie is aangevraagd.

 • 2.

  Op het moment dat het vermelde onder lid 1 sub c van toepassing is en de volgende condities zijn overeenkomstig aan de orde voor een instelling:

  • a.

   de activiteit of exploitatie uitgevoerd door de instelling heeft plaatsgevonden aansluitend op het subsidiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   uit evaluatie blijkt dat deze activiteit of exploitatie uitgevoerd door de instelling volledig naar behoren en tevredenheid is uitgevoerd;

  dan heeft het college de mogelijkheid om de nieuwe aanvragers zondermeer de subsidie te weigeren en de subsidie te verlenen aan de instelling.

Artikel 5 Bepaling hoogte subsidie

 • 1.

  De bedragen, waarnaar in de deze nadere regel gerefereerd wordt, kunnen jaarlijks door het college worden vastgesteld in een subsidielijst.

 • 2.

  Indien er voor het betreffende jaar geen subsidielijst zoals vermeld onder lid 1 door het college is vastgesteld, dan worden de bedragen waarnaar in deze nadere regel gerefereerd wordt, bepaald aan de hand van de laatst vastgestelde subsidielijst, waarbij er een jaarlijkse indexering op de bedragen kan plaatsvinden.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie Leefbaarheid en Sociale samenhang 2019.

 

Bunschoten-Spakenburg, 20 november 2018

Burgemeester en wethouders,

drs. J.F.H. Jennekens

secretaris

M. van de Groep

burgemeester

Naar boven