Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 278812VerordeningenBeeldschermbril

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht;

gelet op het gestelde in artikel 125 van de Ambtenarenwet;

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van rechtspositieregelingen voor het gemeentelijk personeel en gewezen personeel is opgedragen aan het college van Stichtse Vecht;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende

Regeling Beeldschermbrillen

Binnen gemeente Stichtse Vecht is in juli 2018 de regeling vastgesteld. Wat houdt de regeling in? Wanneer kom ik hiervoor in aanmerking? Wordt deze bril vergoed door mijn werkgever of mijn ziektekostenverzekering? Op al deze vragen krijg je hieronder een antwoord.

 

Wat is een beeldschermbril?

Wat houdt een beeldschermbril precies in? Een beeldschermbril is een bril speciaal afgestemd voor de beeldschermafstand. Mensen met een oogcorrectie in de vorm van een leesbril of variofocusbril met leesafstand kunnen problemen krijgen om met de huidige oogcorrectie de tekens op het beeldscherm goed te kunnen lezen. In de praktijk zie je dat sommige medewerkers na verloop van tijd de tekens op het beeldscherm niet goed meer kunnen lezen en gezondheidsklachten kunnen krijgen. Hoofdpijn, nekklachten, rode of branderige ogen, allemaal typische klachten die kunnen ontstaan bij mensen die langere periodes achter het beeldscherm werken (>2 uur per dag) met een verkeerde oogcorrectie. Dit is vaak de groep medewerkers boven de 45 jaar. Voor sommige medewerkers kan een beeldschermbril uitkomst bieden. Dit is erg individueel bepaald en afhankelijk van de intensiteit van beeldschermwerk, type werkzaamheden, bril, oogcorrectie, opstelling beeldscherm etc.

Op grond van artikel 5.11. van de Arbowet is de werkgever verplicht om de kosten van een beeldschermbril te vergoeden, als normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt voor beeldschermwerk.

 

Spelregels aanschaf beeldschermbril

1. Medewerkers die oogklachten hebben en de tekens op het beeldscherm niet goed kunnen lezen, wordt geadviseerd om contact op te nemen met HRM-administratie (mail administratieHRM@stichtsevecht.nl). Een medewerker van HRM die arbeidsomstandigheden in het werkpakket heeft maakt een afspraak met de medewerker.

2. Een kort werkplekonderzoek wordt verricht door de HRM medewerker die arbeidsomstandigheden in het werkpakket heeft. De werkplek wordt ergonomisch gecontroleerd en aangepast. Daarnaast worden de problemen m.b.t. de ogen beoordeeld. Op basis van deze beoordeling wordt advies gegeven voor een verwijzing naar de opticien. Bij twijfel wordt een afspraak gemaakt met de bedrijfsarts van de arbodienst.

3. De medewerker wordt verwezen naar de opticien KokOptiek te Breukelen. De gemeente Stichtse Vecht heeft een samenwerking met opticien KokOptiek te Breukelen. Met de opticien KokOptiek zijn standaard prijsafspraken gemaakt over de glazen en het montuur. Voor beide glazen wordt een bedrag van € 408,00 (inclusief BTW 21%) vergoed en voor het montuur een bedrag van € 89,00 (inclusief BTW 21%). Eventuele meerkosten bij een duurder montuur worden doorberekend aan de medewerker.

4. De factuur van de bril gaat rechtstreeks naar afdeling HRM van gemeente Stichtse Vecht en zal betaald worden vanuit het arbo budget.

5. De beeldschermbril heeft minimaal een looptijd van 3 jaar. Mocht in de 3 jaar de beeldschermbril kapot gaan of de glazen niet goed meer zijn, zijn de kosten voor de medewerker.

Inwerkingtreding

 

 

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling beeldschermbril gemeente Stichtse Vecht’ en vervangt de regeling beeldschermbril gemeente Stichtse Vecht van juli 2011.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht d.d. 30 oktober 2018

de secretaris, de burgemeester,