Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2018, 278701VerordeningenWijziging Tijdelijke stimuleringsregeling gevelverbetering Boxtel

Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Boxtel 2017;

 

b e s l u i t :

 

de Tijdelijke stimuleringsregeling gevelverbetering Boxtel te wijzigen als volgt:

 

Artikel I

 

In artikel 2, tweede lid, onderdeel b, wordt 31 december 2018 vervangen door 31 december 2019.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

 

Boxtel, 18 december 2018.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

de secretaris,

 

drs. H.A.M. van Berkel

 

de burgemeester,

 

A.M.T. Naterop

Toelichting

 

Van de regeling is nog weinig gebruik gemaakt. In verband daarmee is het gewenst de looptijd van de regeling te verlengen. Dit heeft geen financiële consequenties, omdat het in artikel 3 opgenomen subsidieplafond nog niet is bereikt. Dit subsidieplafond behoeft niet opnieuw te worden vastgesteld.