Gemeenteblad van Rucphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RucphenGemeenteblad 2018, 278505VerordeningenVERORDENING RIOOLAANSLUITRECHT 2019

 

De raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 29 november 2018;

b e s l u i t vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT EEN AANSLUITING OP DE GEMEENTELIJKE RIOLERING 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  gemeentelijke riolering: het in de openbare weg aanwezige hoofdriool (vrijverval of drukriolering) dat bij de gemeente in onderhoud en beheer is;

 • 2.

  rioolaansluiting: de door de gemeente te maken aansluiting op de gemeentelijke riolering ten behoeve van een eigendom waardoor een directe of indirecte lozing van afvalwater mogelijk wordt gemaakt;

 • 3.

  afvalwater: alle water en stoffen waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen via de gemeentelijke riolering;

 • 4.

  uitlegger: de buisleiding vanaf het aansluitpunt op de gemeentelijke riolering tot aan de controleput welke wordt geplaatst op de grens van het kadastrale perceel waarop het eigendom staat terzake waarvan de rioolaansluiting wordt gemaakt;

 • 5.

  eigendom: een roerende of een onroerende zaak. 

   

  Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam "rioolaansluitrecht" wordt een recht geheven ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluiting op de gemeentelijke riolering.

 • 2.

  Belastingplichtig is de aanvrager van de rioolaansluiting dan wel degene die bij het begin van het kalenderjaar van het kadastrale perceel waarop de controleput wordt geplaatst het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 3.

  De aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluiting dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend. 

   

  Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarieven

Voor het recht als bedoeld in artikel 2 worden per rioolaansluiting de werkelijke kosten in rekening gebracht.

 

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag als bedoeld in de vorige volzin worden de geraamde kosten aan de aanvrager medegedeeld, die blijken uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld.

De aanvraag wordt alsdan in behandeling genomen op de vijfde werkdag ná de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

Artikel 4 Restitutiebepaling

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

een rioolaansluiting doch voor de aanvang van de werkzaamheden ter uitvoering van de

rioolaansluiting, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf verleend van

90% van het in het eerste lid genoemde recht.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 

Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht.

 

 Artikel 7 Vrijstelling

Het recht is niet verschuldigd voor een rioolaansluiting ten behoeve van een eigendom, waarvan de gemeente Rucphen het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Overgangsrecht en inwerkingtreding

1. De "Verordening rioolaansluitrecht Rucphen 2018" van 13 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rioolaansluitrecht Rucphen 2019".

 

Aldus vastgesteld door

de raad van de gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 12 december 2018,

de griffier, J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc.

 

de voorzitter, mr. M. van der Meer Mohr.

 •