Gemeenteblad van Mill en Sint Hubert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertGemeenteblad 2018, 278307VerordeningenVerordening Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Mill en Sint Hubert 2018

 

De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2018.

 

gelet op ;

de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Mill en Sint Hubert 2017;

 

besluit

 

Vast te stellen de navolgende

 

Verordening Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Mill en Sint Hubert 2018

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via openbaar vrijvervalriolering wordt afgevoerd;

 • b.

  Verhard oppervlak: oppervlakten waarvan hemelwater tot afstroming komt. Dit zijn daken, verharde erven en verharde wegen;

 • c.

  Vrijvervalriolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke of gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater onder vrij verval;

 • d.

  Private partij: alle rechtspersonen, niet zijnde bestuursorganen, zoals burgers, bedrijven, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen) en woningbouwcorporaties;

 • e.

  Aanvrager: een private partij die een aanvraag indient voor de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

 • f.

  Particulier terrein: terreinen die in eigendom zijn van een private partij.

 • g.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert;

 • h.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert;

 • i.

  Waterschap: Waterschap Aa en Maas dan wel haar rechtsopvolger.

 

Artikel 2 Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling een bijdrage verstrekken voor het afkoppelen van hemelwater van de riolering.

 

Artikel 3 Bijdrageplafond, wijze van verdeling

 • 1.

  De raad stelt het bijdrageplafond vast . Deze bedraagt jaarlijks € 25.000,=.

 • 2.

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om bijdrage en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

 • 3.

  Een aanvraag kan alleen worden gehonoreerd als daarmee het subsidieplafond niet wordt overschreden. Aanvragen die gedurende een kalenderjaar het subsidieplafond te boven gaan worden geweigerd.

 • 4.

  Het is per privaat terrein mogelijk meerdere aanvragen in te dienen. Per privaat terrein geldt een maximaal subsidiabel oppervlak van 500 m².

 

Artikel 4 Algemene vereisten voor de afkoppelbijdrage

 • 1.

  De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van hemelwater van privaat terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Mill en Sin tHubert.

 • 2.

  De regeling is bedoeld voor het op eigen particulier terrein bergen van hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak die op het moment van aanvragen nog aangesloten zijn op de vrijvervalriolering van de gemeente.

 • 3.

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 10 m². Het aantal m² verhard oppervlak dat subsidiabel is bedraagt 10 – 500 m² per privaat terrein.

 • 4.

  Het hemelwater moet geheel op eigen terrein worden verwerkt en aantoonbaar niet kunnen afstromen naar omliggende percelen. De aanvrager toont aan hoe dit wordt gerealiseerd, hoe hemelwater wordt gebruikt of kan infiltreren. De aanvrager dient hierbij rekening te houden met een bui van 60 mm neerslag.

 • 5.

  Na afkoppelen mag de private partij het hemelwater niet meer aankoppelen op de riolering van de gemeente.

 • 6.

  De bergingsruimte in een voorziening moet aantoonbaar binnen 24 uur leeg zijn en beschikbaar zijn voor een volgende regenbui.

 

Artikel 5 Hoogte van de bijdrage

De afkoppelbijdrage bedraagt een vast bedrag van € 4,- per m² verhard oppervlak (horizontaal gemeten) als het af te koppelen verhard oppervlak tussen de 10 m² en 500 m² is.

 

Artikel 6 De aanvraag

 • 1.

  In de aanvraag staat tenminste:

  • a.

   Een omschrijving van de locatie

  • b.

   Overzicht en hoeveelheid van het af te koppelen verhard oppervlak

  • c.

   Omschrijving werking van het toe te passen systeem.

 • 2.

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde van het particulier perceel worden ingediende

 • 3.

  De aanvraag dient digitaal per mail bij de gemeente Mill en Sint Hubert te worden ingediend

 • 4.

  Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient de aanvraag voor aanvang van de werkzaamheden goedkeuring te hebben op het verzoek tot subsidie.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert de aanvraag om verlening:

  • indien niet wordt voldaan aan uitgangspunten van artikel 4

  • indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet op het eigen perceel in de bodem geïnfiltreerd kan worden en/of gebufferd ten behoeve van benutting hergebruik;

  • indien het hemelwater in de huidige situatie niet aangesloten is op vrijvervalriolering van de gemeente

  • indien het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

  • indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

  • indien het subsidieplafond overschreden is.

 • 2.

  Het college weigert de verlening van de bijdrage (gedeeltelijk) indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

  • de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • de private partij niet zal voldoen aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen;

 

Artikel 8 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verlengen.

 • 3.

  De betaling vindt achteraf plaats op basis van daadwerkelijk afgekoppeld oppervlak met een maximum van 500 m².

 • 4.

  Het college kan de beschikking tot bijdrageverlening intrekken of wijzigen indien de aanvrager niet voldoet aan de gestelde verplichtingen

 

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  De aanvrager is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in de aanvraag en subsidiebesluit omschreven wijze en de hieraan verbonden voorschriften na te leven.

 • 2.

  In elk geval zal aan de bijdrageverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • 3.

  De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden na goedkeuring in uitvoering zijn genomen en binnen 1 jaar na goedkeuring zijn voltooid.

 • 4.

  De bijdrageaanvrager is verplicht - binnen 4 weken na realisatie - het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden. De gemeente moet daarbij in de gelegenheid worden gesteld om wijzigingen in de hemelwaterafvoeren te kunnen inspecteren.

 • 5.

  De bijdrageaanvrager is verplicht - binnen 4 weken na realisatie foto’s van de uitvoering en het eindresultaat te overleggen.

 • 6.

  Nadat het gereedkomen van de afkoppeling is gemeld is de aanvrager verplicht aan toezichthouders van de gemeente toegang te verlenen tot het private terrein voor het uitvoeren van een controle.

 

Artikel 10 Betaling en terugvordering

 • 1.

  Nadat de aanvrager aan artikel 9, lid 3 en 4, heeft voldaan, stelt het college binnen 8 weken de bijdrage vast en zorgt zij voor uitbetaling van het vastgestelde bedrag.

 • 2.

  De verleende dan wel vastgestelde bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien:

  • de aanvrager niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 9.

  • de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot bijdrageverlening zou hebben geleid, of

  • de bijdrageverlening anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist of behoorde te weten, of

  • de aanvrager failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige regeling tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

 

Artikel 12 Slotbepaling

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking

2. Deze verordening geldt tot en met 31 december 2022

3. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Mill en Sint Hubert 2018”

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert in zijn openbare vergadering

van 13 december 2018.

 

 

De raad voornoemd,

 

 

Dr. J. Cornips

Ing. A.A.M.J. Walraven

griffier

voorzitter