Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 278283Overige besluiten van algemene strekkingSUBSIDIEPLAFONDS 2019 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z029283/D291842

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Gelet op het raadsbesluit d.d. 22 november 2018 met betrekking tot de vastgestelde subsidieplafonds per beleidsterrein voor het jaar 2019 met kenmerk Z003819/D284360;

 

BESLUIT:

 

1. De subsidieplafonds voor het jaar 2019 voor de beleidsterreinen met inbegrip van de (onder)verdeling van de subsidie per organisatie zoals opgenomen in het bijgevoegde overzicht met het registratiekenmerk Z029283/D291838 vast te stellen.

2. De beslistermijn op subsidieaanvragen voor het jaar 2019 te verdagen met 4 weken tot 28 januari 2019 overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen (2016).

3. Dit besluit ter kennisname aan de Raad toe te sturen.

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2018.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Wethouder P. Steinweg