Verordening van de Gemeenteraad Bergen op Zoom inhoudende Verordening rioolaansluitrecht Bergen op Zoom 2019

 

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018, nr. RVB18-0071;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef, onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR HET TOT STAND BRENGEN EN HERSTELLEN VAN EEN RIOOLAANSLUITING 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijk riolering: het gemeentelijk rioolstelsel van vrijverval riool en drukriool met inbegrip van de daartoe behorende persleidingen, rioolgemalen, pompputten en andere openbare werken en installaties van overeenkomstige aard en het voor de openbare dienst bestemde gemeentelijk oppervlakte water;

 • b.

  eigendom: een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  aansluiting van een eigendom: het maken van een aanboring op en het leggen door de gemeente van, een buisleiding c.q. buisleidingen van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel (gemeentelijk hoofdriool) tot aan het eigendom (perceelsgrens) ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam rioolaansluitrecht wordt een recht geheven voor het op verzoek tot stand brengen, herstellen of controleren (ontstoppen) van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per eigendom:

 • a.

  voor het maken van een rioolaansluiting Ø 125 en Ø 160 mm van max. 7m1 € 866,80

 • b.

  voor het maken van een gescheiden aansluiting Ø 125 hwa (grijs) en Ø 125 (dwa bruin) in een sleuf € 1.177,68

 • c.

  voor het maken van afwijkende rioolaansluitingen zal het bedrag van de werkelijke ter zake gemaakte kosten, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt alsdan in behandeling genomen op de vijfde werkdag ná de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 • d.

  voor het uitvoeren van rioolcontroles (ontstoppingen) € 150,14

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde tarieven worden verhoogd met omzetbelasting indien de betreffende werkzaamheid omzetbelastingplichtig is.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag aan de belastingschuldige wordt bekend gemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd voor de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  Het recht moet worden betaald voor de laatste dag van de maand volgend op de maand vermeld in de dagtekening van de factuur.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het recht.

Artikel 10 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening rioolaansluitrecht Bergen op Zoom 2018’, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 december 2017, nr. RVB17-0070, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening rioolaansluitrecht Bergen op Zoom 2019’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2018.

De griffier, De voorzitter,

C.J.M. Terstappen

Naar boven