Gemeenteblad van Bergen op Zoom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomGemeenteblad 2018, 277978VerordeningenVerordening van de Gemeenteraad van de Gemeente Bergen op Zoom inhoudende Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen op Zoom 2019

 

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018, nr. RVB18-0071;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN

INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan de Holleweg te Bergen op Zoom;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meer lijken worden begraven en/of asbussen worden bijgezet;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  asverstrooiing: het verstrooien van as op de anonieme strooiplaats of op een eigen graf.

   

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degenen op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

   

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

 

Artikel 10 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen op Zoom 2018’, vastgesteld bij besluit van de raad van 20 december 2017 nr. RVB17-0070, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

   

Artikel 11 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen op Zoom 2019’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2018.

 

De griffier, De voorzitter,

C.J.M. Terstappen

 

TARIEVE NTABEL LIJKBEZORGINGSRECHTEN 201 9

(Behorend bij Verordening lijkbezorgingsrechten Bergen op Zoom 2019)

 

Hoofdstuk 1 - Verlenen van rechten

 

 

 

 

1.1

Particulier graf:

 

 

1.1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

1.459,00

1.1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf met telkens een periode van 10 jaar wordt geheven

745,00

 

 

 

 

1.2

Eigen urnengraf:

 

 

1.2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen urnengraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

452,00

1.2.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een eigen urnengraf met telkens een periode van 10 jaar wordt geheven

245,00

 

 

 

 

1.3

Kindergraf:

 

 

 

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen kindergraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven

452,00

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een eigen kindergraf met telkens een periode van 10 jaar wordt geheven

245,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 - Begraven

Werkdagen

Zaterdag

2.1.

Voor het begraven in een eigen of familiegraf wordt geheven voor:

 

 

 

 

2.1.1.

•het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

504,00

791,00

2.1.2.

•het begraven van een lijk van een kind beneden twaalf jaar

286,00

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Voor het begraven in een algemeen graf wordt geheven voor:

 

 

 

 

2.2.1.

•het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

1.046,00

1.191,00

2.2.2.

•het begraven van een lijk van een kind beneden twaalf jaar

625,00

650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 - Bijzetten van asbussen en urnen

 

 

 

 

3.1.

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

 

 

 

3.1.1.

•in een eigen urnengraf of bestaand graf

273,00

384,00

3.1.2.

•in een algemeen urnengraf

494,00

583,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 – Asverstrooiing

 

 

 

 

4.1.

Voor het verstrooien van as van één persoon op een eigen graf wordt geheven:

273,00

384,00

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 – Opgraven

 

 

 

 

5.1.

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

620,00

734,00

5.2.

Voor het opgraven van een asbus wordt geheven

333,00

468,00

 

Behoort bij raadsbesluit van 19 december 2018

 

De griffier, De voorzitter,