Beleidsregels reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en de burgemeester van Rotterdam, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

 

gelezen het voorstel van de concerndirecteur Dienstverlening van 3 december 2018, registratienummer 3178163;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende, dat het in verband met de duidelijkheid wenselijk is om regels te stellen rondom het maken van reclame door politieke partijen in verkiezingstijd;

besluiten vast te stellen:

 

Beleidsregels reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  flyeren: het op straat uitdelen van reclamemateriaal;

 • -

  gebied: het op basis van artikel 2 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 aangeduide gebieden met de daarbij behorende wijken;

 • -

  houten aanplakbord: houten bord, geplaatst door het college, waarop het politieke partijen is toegestaan om posters te plakken;

 • -

  sandwichbord: twee reclameborden van maximaal A0 formaat, die als een stel aan elkaar bevestigd worden en langs de kant van de weg om een lantaarnpaal of verkeerspaal heen geplaatst worden;

 • -

  voorbedrukt posterbord: mobiele buitenreclamedrager met een betonnen voet, een in hoogte instelbare zuil en een kap met beelddrager.

Artikel 2 Algemeen

 • 1.

  Het maken van reclame is niet in strijd met de Kieswet, het stemgeheim en de privacy van de kiezers en de stembureauleden.

 • 2.

  Indien de aan de verkiezingen deelnemende partijen in de openbare ruimte reclame maken tijdens verkiezingstijd, maken zij gebruik van de volgende mogelijkheden:

  • a.

   voorbedrukte posterborden;

  • b.

   houten aanplakborden;

  • c.

   sandwichborden;

  • d.

   flyeren.

 • 3.

  Het college bepaalt per verkiezing welke van de in het tweede lid genoemde reclamemiddelen ingezet worden.

Artikel 3 Voorbedrukte posterborden

 • 1.

  Het college plaatst in alle gebieden voorbedrukte posterborden.

 • 2.

  Politieke partijen leveren hun posters voor de voorbedrukte posterborden digitaal aan bij het college.

 • 3.

  Het college informeert de politieke partijen over de onder het eerste lid bedoelde mogelijkheid op het moment dat zij zich melden bij het centraal stembureau of via de website van de gemeente.

 • 4.

  Politieke partijen kunnen zelfstandig een vergelijkbaar voorbedrukt posterbord inzetten voor de campagne, mits huur, bekostiging en vergunningaanvraag en dergelijke in eigen beheer en conform geldende regels plaatsvindt.

 • 5.

  De voorbedrukte posterborden worden uiterlijk een week na de verkiezingen door het college verwijderd.

Artikel 4 Houten aanplakborden

 • 1.

  Bij het houden van een referendum of in het geval van een onvoorziene absentie van voorbedrukte borden, kan het college in alle gebieden houten plakborden plaatsen, waarop politieke partijen reclame kunnen maken.

 • 2.

  Het college publiceert op de website waar deze borden worden geplaatst.

 • 3.

  Posters worden niet over elkaar heen geplakt op de aanplakborden.

 • 4.

  Op de houten aanplakborden worden geen andere posters dan verkiezingsposters geplakt.

 • 5.

  De houten plakborden worden uiterlijk een week na de verkiezingen door het college verwijderd.

Artikel 5 Sandwichborden

 • 1.

  Politieke partijen kunnen sandwichborden vanaf zes weken voor tot en met een week na de dag van de verkiezingen plaatsen, met dien verstande dat de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen niet in gevaar komt.

 • 2.

  Maximaal twee sandwichborden worden boven elkaar geplaatst.

 • 3.

  Bij het plaatsen van sandwichborden worden:

  • a.

   de sandwichborden niet aan andere palen dan lantaren- of verkeersbordpalen bevestigd;

  • b.

   geen lijmresten achter gelaten;

  • c.

   de lantaren- of verkeersbordpalen niet beschadigd;

 • 4.

  Indien een politieke partij de voorschriften uit het derde lid niet in acht neemt, zal het college de opruimkosten bij haar in rekening brengen.

Artikel 6 Flyeren

 • 1.

  Indien politieke partijen flyeren of laten flyeren, dan zijn zij zelf verantwoordelijk voor het van de straat verwijderen van weggegooide flyers.

 • 2.

  Indien een politieke partij het voorschrift uit het eerste lid niet in acht neemt, zal het college de opruimkosten bij haar in rekening brengen.

Artikel 7 Reclame in en rondom het stembureau

 • 1.

  De dag voor de verkiezingen zijn alle reclame-uitingen op een afstand van 50 meter van een stembureau verwijderd.

 • 2.

  In het stembureau worden geen activiteiten ontplooid, die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden.

Artikel 8 Inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

 • 2.

  De Beleidsregels reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd wordt ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 december 2018.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 11 december 2018.

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2018, nummer 167, is uitgegeven op 17 december 2018 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Naar boven