Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoeterwoude houdende regels omtrent belastingen Tarieventabel belastingen en rechten 2019

Besluit van de gemeenteraad van Zoeterwoude

 

Registratienummer: Z18-019421

 

De raad van de gemeente Zoeterwoude,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018,

 

Gelet op

de Verordening onroerende-zaakbelastingen,

de Verordening rioolheffing,

de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019,

de Verordening liggeld I,

de Verordening marktgeld I,

de Verordening lijkbezorgingsrechten I,

de Verordening precario I,

Overwegende dat de tarieven voor de belastingen in de genoemde verordeningen dienen te worden gewijzigd;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening tot vaststelling van de Tarieventabel belastingen en rechten 2019

 

De bedragen in deze verordening zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is tenzij anders is aangegeven.

Artikel 1 Onroerende-zaakbelastingen

De tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening onroerende-zaakbelastingen wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening onroerende-zaakbelastingen

 

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de gebruikersbelasting 0,2177%;

 • b.

  de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,4127%

 • c.

  de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1070%.

Artikel 2 Rioolheffing

De tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening rioolheffing wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening rioolheffing

 

Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening rioolheffing bedraagt per perceel € 260.

Artikel 3 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

De tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

 

1.1

Maatstaven en tarieven Afvalstoffenheffing

Eenheid

Tarief *)

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel per jaar

 

€ 126,00

1.1.2

a. per openingshandeling van de 30-litertrommel, indien aanwezig.

 

€ 0,75

 

b. per openingshandeling van de 60-litertrommel.

 

€ 1,50

1.1.3

Vervangende afvalpas

Per stuk

€ 15,00

1.2

Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

 

 

1.2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het op aanvraag verwijderen van grof huishoudelijk afval dat minder dan 40 kilogram respectievelijk 1 m3 bedraagt:

per keer

€ 25,40

1.2.2

De belasting voor het achter laten van huishoudelijke afvalstoffen op het afvalbrengstation bedraagt voor:

 

 

 

a. GFT-afval

per zak

€ 0,00

 

b. Grof vuil

per 0,5 m3

€ 8,20

 

c. Hout

per 0,5 m3

€ 6,20

 

d. Bouw- en sloopafval

per 0,5 m3

€ 28,80

 

e. Schoon puin

per 0,5 m3

€ 10,30

 

f. Gipsafval

per 0,5 m3

€ 20,60

 

g. Teerhoudend dakafval

per 0,5 m3

€ 55,60

 

h. Autobanden met velg

per stuk

€ 2,50

2

Maatstaven en tarieven Reinigingsrechten

 

 

2.1

Reinigingsrechten

 

 

2.1.1

De rechten bedragen voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafvalstoffen per jaar. Dit bedrag wordt in de aanslag vermeerderd met 21 % BTW.

 

€ 126,00

2.1.2

a Per openingshandeling van de 30-litertrommel, indien aanwezig. Dit bedrag wordt in de aanslag vermeerderd met 21 % BTW.

 

€ 0,75

 

b Per openingshandeling van de 60-litertrommel. Dit bedrag wordt in de aanslag vermeerderd met 21 % BTW.

 

€ 1,50

2.1.3

Vervangende afvalpas

Per stuk

€ 15,00

Artikel 4 Liggeld

De tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening liggeld I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening liggeld I

 

Het tarief bedraagt per ligplaats € 153,70 per kalenderjaar. Dit bedrag wordt in de aanslag vermeerderd met 21 % BTW.

Artikel 5 Marktgeld

De tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening marktgeld I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening marktgeld I

 

Het marktgeld bedraagt voor iedere strekkende meter grond per dag: € 1,57.

Voor het gebruik van door de gemeente verstrekte elektriciteit wordt per dag een toeslag geheven van € 10.

Artikel 6 Lijkbezorgingsrechten

De tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2016:

 

Begraven

 

voor het begraven van een lijk, inclusief het onderhoud van het graf, wordt geheven :

€ 690,00

voor het begraven van een lijk van een kind beneden een jaar, inclusief het onderhoud van het graf, wordt geheven:

€ 380,00

het delven van een graf

€ 134,00

Grafdekking en onderhoud

 

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of het vernieuwen van een gedenkteken als bedoeld in artikel 10 van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Zoeterwoude 2016 wordt geheven:

€ 56,85

Inschrijven en overboeken van graven

 

Voor het inschrijven en overboeken van het gebruik van graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 37,50

Opgraven, herbegraven en ruimen

 

Voor het opgraven van een lijk en het herbegraven in hetzelfde graf of voor het herbegraven in een ander graf wordt geheven:

€ 1.775,00

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 1.775,00

Overige bepalingen

 

Voor het verwijderen van grafbedekking zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Zoeterwoude 1999 wordt een recht geheven per uur van:

€ 45,60

 

Artikel 7 Precariobelasting

De tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening precario I wordt vervangen door:

 

Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening precario I

 

Het tarief voor het hebben van leidingen, kabels en buizen bedraagt per strekkende meter

per jaar: € 4,15.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Tarieventabel belastingen en rechten 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Tarieventabel belastingen en rechten 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2018.

G. Buijs

Griffier,

E.G.E.M. Bloemen

Voorzitter,

Naar boven