Gemeenteblad van Dronten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenGemeenteblad 2018, 277040Overige overheidsinformatieBEKENDMAKING ZIENSWIJZEPROCEDURE CONCEPTBESLUIT PLAATSING ONDERGRONDSE CONTAINER 73 ZWANEBLOEM/ ZONNEBLOEMPAD te Swifterbant

 

Inleiding

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten de inwoners van de gemeente Dronten en andere belanghebbenden in de gelegenheid om mondeling of schriftelijk hun zienswijze kenbaar te maken over het conceptbesluit betreffende de verplaatsing van ondergrondse container 73 Havikskruid/ Zwanebloem naar Zwanebloem/ Zonnebloemplad te Swifterbant.

 

Wat houdt het concept besluit in?

Het verplaatsen van ondergrondse container 73 van de locatie Havikskruid/ Zwanebloem naar Zwanebloem/ Zonnebloemplad te Swifterbant

 

Hoe verloopt de inspraakprocedure verder?

Inwoners van de gemeente Dronten en andere belanghebbenden kunnen hun reactie gedurende een termijn van zes weken schriftelijk of mondeling indienen. De termijn loopt van 27 december 2018 tot en met 31 januari 2019.

 

Schriftelijke reacties kunnen worden verstuurd naar:

 

Gemeente Dronten

T.a.v. het college van burgemeester en wethouders

Postbus 100

8250 AC Dronten

 

email: gemeente@dronten.nl

 

onder vermelding van het onderwerp: verplaatsing ondergrondse container 73 Havikskruid/ Zwanebloem naar Zwanebloem/ Zonnebloemplad te Swifterbant.

 

Mondeling kunt u uw reactie doorgeven aan mevrouw Keyzer te bereiken op telefoonnummer 0321-388 165.

 

Indien u al eerder uw reactie op deze stukken hebt gegeven hoeft u nu niet opnieuw te reageren; deze reactie zal als hieronder beschreven in het proces worden meegenomen.

 

Het concept collegebesluit en de kaart met daarop aangegeven de huidige locatie met nummer 1 en de beoogde nieuwe locatie met nummer 2 liggen gedurende de hierboven genoemde periode ter inzage in het gemeentehuis aan De Rede 1, en de Gemeentewerf aan De Reest 3 te Dronten. Daarnaast kunt u de genoemde documenten raadplegen via de website van de gemeente.

 

De ontvangen reacties zullen kort en zakelijk worden opgenomen in het definitieve collegevoorstel waarbij gemotiveerd zal worden aangegeven of de ontvangen reacties al dan niet leiden tot aanpassing van het voorgenomen besluit en zo ja, op welke punten.