Gemeenteblad van Noordwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkGemeenteblad 2018, 276231VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent tarieven gemeentelijke leges Legesverordening Noordwijk 2019

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 13 december 2018

 

De raad van de gemeente Noordwijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van door Noordwijkse ingezetenen of in Noordwijk gevestigde verenigingen en stichtingen, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, ingediende aanvragen om een vergunning zoals bedoeld in de artikelen 5:15* (venten), 5:18* (standplaats) en 2:25* (evenement) van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk dan wel een vergunning (op basis van welk artikel van de verordening dan ook) voor het houden van een straatbarbecue, verenigingsactiviteit, buurtfeest of soortgelijke kleinschalige activiteit ter verhoging van de buurt- of wijksamenhang, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan een liefdadig, godsdienstig of ander levensbeschouwelijk doel en/of wordt aangewend ten behoeve van een in Noordwijk gevestigde vereniging of stichting, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel, met een ideële doelstelling;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10a* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal voor elektrische voertuigen en de daarbij behorende infrastructuur;

 • e.

  het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 3 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur voor het tot stand brengen van een verbinding tussen het elektriciteitsnet en een openbare oplaadpaal voor elektrische voertuigen en de daarbij behorende infrastructuur.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en Herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en de verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en Herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending:

   • 1.

    per post, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

   • 2.

    langs elektronische weg, onverwijld.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Legesverordening Noordwijk 2018” van 30 november 2018, laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 11 van de Legesverordening Noordwijk 2017, worden geacht gebaseerd te zijn op artikel 11 van de Legesverordening Noordwijk 2019.

 • 4.

  Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de uitvoering van de Legesverordening Noordwijk 2017 blijven van toepassing bij de uitvoering van de Legesverordening Noordwijk 2019.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 3.

  De in onderdeel 3.2.1 van de tarieventabel genoemde “Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt bekend gemaakt door terinzagelegging bij het Team Openbare orde en veiligheid, Voorstraat 42, Noordwijk.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Noordwijk 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 13 december 2018

G.C.I. Kager,

Griffier

J. Rijpstra,

voorzitter

* of de bepaling volgens de dan vigerende Algemene plaatselijke verordening

Toelichting op artikel 12 Overgangsrecht van de Legesverordening Noordwijk 2019

De in artikel 12, derde en vierde lid bedoelde besluiten betreffen de:

 • a.

  ‘Uitvoeringsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Noordwijk’, vastgesteld op 14 maart 2017;

 • b.

  ‘Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Noordwijk’, vastgesteld op 14 maart 2017.

 

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Noordwijk 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeling tarieventabel:

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister (niet van toepassing)

 

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Vervallen

Bestuursstukken (niet van toepassing)

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014 (niet van toepassing)

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet (niet van toepassing)

 

Hoofdstuk 13

Hoofdstuk 14

Hoofdstuk 15

Gemeentegarantie (niet van toepassing)

Vervallen

Vervallen

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

Hoofdstuk 17

Kabels en leidingen

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en Vervoer

 

Hoofdstuk 19

Diversen

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Beoordeling principeverzoek

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

 

Hoofdstuk 5

Intrekking omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 6

Bestemmingsplan, - wijzigingen, herziening en uitwerking zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde beschikking

 

Hoofdstuk 8

Ter inzage leggen

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

 

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Marktstandplaatsen

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 7

Ventvergunning

 

Hoofdstuk 8

Aankondigingen/Reclame

 

 

 

Titel 1

 

 

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

tarief 2019

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in het gemeentehuis, dat niet op grond van de wet kosteloos wordt voltrokken:

 

1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag

€ 389,00

1.1.1.2

1.1.2

 

 

op zaterdag

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een budgetverbintenis

als bedoeld in het Reglement burgerlijke stand 2015

 

€ 563,00

 

€ 97,00

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.3.1

in de door de raad aangewezen andere locaties dan het gemeentehuis, op maandag tot en met zondag

 

€ 389,00

1.1.3.2

in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het

Burgerlijk wetboek

 

€ 389,00

1.1.4

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, voor zover deze omzetting geschiedt door middel van een

 

 

ceremonie, gelden de tarieven zoals vermeld in de subonderdelen

1.1.1.1 tot en met 1.1.3.2.

 

 

1.1.5

1.1.5.1

Het tarief bedraagt voor:

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

 

€ 46,00

1.1.5.2

het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje

 

€ 11,25

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege zorg dragen voor de aanwezigheid van het wettelijk verplicht aantal getuigen bij de

 

 

voltrekking van het huwelijk of registratie van het partnerschap, per getuige

€ 20,50

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het eenmalig laten benoemen van een buitengewoon ambtenaar

 

 

van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.7.1

zonder beëdiging van de Rechtbank

€ 76,75

1.1.7.2

met beëdiging van de Rechtbank

€ 153,50

 

De kosten voor de opleiding tot ambtenaar van de burgerlijke stand zijn niet begrepen in de tarieven vermeld in de subonderdelen

 

 

1.1.7.1 en 1.1.7.2.

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke

 

 

stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 62,50

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 48,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 62,50

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 48,00

 

 

 

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt

 

 

behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 62,50

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 48,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

 

€ 48,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

 

€ 51,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 27,00

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

 

 

€ 48,60

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een

 

 

rijbewijs

€ 33,00

 

1.3.2

 

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

 

 

€ 34,10

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking

 

 

verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

 

€ 5,00

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

 

€ 5,00

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk

 

 

verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

 

€ 5,00

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed

 

 

kwartier of gedeelte daarvan

€ 11,00

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

Hoofdstuk 6

Vervallen

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

1.8.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of een uittreksel uit:

 

1.8.1.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet Basisregistratie adressen en gebouwen, per adres of object

 

€ 11,95

1.8.1.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende

 

 

zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c

 

 

van die wet

€ 11,95

 

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:

 

1.8.2.1

om informatie uit het kadastraal register via kadaster on-line, de door het kadaster in rekening gebrachte kosten.

 

1.8.2.2

om het verstrekken van informatie uit het kadastraal register en over de niet gemeentelijke beperkingen een toeslag per kwartier of gedeelte daarvan

 

 

€ 11,00

1.8.2.3

om toelichting op het ter inzage verleende dossier, per kwartier of gedeelte daarvan

 

€ 11,00

 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen uit de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken:

 

1.8.3.1

per verstrekte inlichting (al dan niet onder afgifte van een afschrift

 

 

op A4 formaat)

€ 8,80

1.8.3.2

per verstrekt afschrift op A-3 formaat

€ 15,35

1.8.3.3

Indien de stukken genoemd in de subonderdelen 1.8.3.1 en 1.8.3.2 per post of fax dienen te worden verstuurd wordt als verzendtarief

 

 

een bedrag gerekend van

€ 2,05

 

 

 

1.8.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.8.4.1

een exemplaar van een bestemmingsplan bestaande uitsluitend uit de documentenmap met tekstonderdelen

€ 43,05

1.8.4.2

een bij het bestemmingsplan behorend kaartblad van A0 formaat

€ 17,40

1.8.4.3

een bij het bestemmingsplan behorend kaartblad van A1 formaat

€ 15,60

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 5,00

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

1.10.1

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 11,00

 

 

 

1.10.4

Indien met de in onderdeel 1.0.3 bedoelde verrichtingen naar verwachting meer tijd is gemoeid dan een half uur, wordt

 

 

vooraf met de opdrachtgever overleg gepleegd over de aard en de omvang van het onderzoek.

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014

 

 

niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

Niet van toepassing

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

 

Niet van toepassing

 

 

Hoofdstuk 14

 

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 

 

voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van maximaal vijf jaar:

 

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van maximaal vijf jaar:

 

 

voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de

 

 

Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 30,75

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een

 

 

 

speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk

 

€ 307,60

 

 

 

Hoofdstuk 17

Kabels en leidingen

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding

in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip,

plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden zoals

bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet of

 

 

artikel 3 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Noordwijk

 

€ 274,70

1.17.1.1

verhoogd per strekkende meter:

 

1.17.1.1.a

voor werken met een omvang tot 2.500 strekkende meter, waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de

 

 

beschikbaar gestelde tekeningen, met

€ 2,02

1.17.1.1.b

voor werken met een omvang van 2.500 tot 15.000 meter, waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de

 

 

beschikbaar gestelde tekeningen, met

€ 1,53

1.17.1.1.c

voor werken met een omvang van 15.000 meter of meer, waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de

 

 

beschikbaar gestelde tekeningen, met

€ 1,12

1.17.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met de uitvoering van “klein werk en calamiteiten” met

 

 

instemmingsvereiste achteraf zoals bedoeld in artikel 4, lid 4 en 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Noordwijk

 

 

€ 38,45

 

 

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

 

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

€ 70,65

 

1.18.1.2

tot verlenging of tot wijziging van de gehandicaptenparkeerkaart met dien verstande dat indien er ten behoeve van de verlenging of wijziging van de gehandicaptenparkeerkaart opnieuw een keuring is vereist, het tarief onder 1.18.1.1 geldt.

€ 50,20

1.18.1.3

tot het verstrekken van een duplicaat van een eerder verstrekte gehandicaptenparkeerkaart in geval van verlies of diefstal

€ 30,70

1.18.2

voor een op grond van artikel 5:2* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het parkeren van voertuigen door een autobedrijf op de weg

 

 

€ 307,90

1.18.3

voor een op grond van artikel 5:3* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het te koop aanbieden van voertuigen op een openbare plaats

 

 

€ 307,90

1.18.4

voor een op grond van artikel 5:6* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het parkeren van caravans e.d. op de weg

 

 

€ 123,10

1.18.5

voor een op grond van artikel 5:7* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen e.d. op de weg

 

 

€ 307,90

1.18.6

voor een op grond van artikel 5:8* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen op openbare plaatsen

 

 

€ 307,90

1.18.7

voor een op grond van artikel 5:11* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het rijden in een plantsoen of groenstrook

 

 

€ 123,10

1.18.8

voor een op grond van artikel 5:33* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het met een motorvoertuig, bromfiets, fiets of paard rijden in natuurgebieden, parken, plantsoenen etc.

 

 

 

€ 307,90

1.18.9

tot het verkrijgen van:

 

1.18.9.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

€ 48,60

1.18.9.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

 

in combinatie met één of meer APV-ontheffingen dan wel vergunningen uit deze tarieventabel

 

€ 12,20

1.18.10

voor:

 

1.18.10.1

het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats of artsenparkeerplaats

 

€ 252,20

1.18.10.2

het wijzigen van het kenteken op het onderbord bij een gehandicaptenparkeerplaats of artsenparkeerplaats

 

€ 33,55

1.18.10.3

het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats of artsenparkeerplaats

 

€ 52,70

1.18.10.4

 

 

Hoofdstuk 19

het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeer-

plaats of artsenparkeerplaats

 

Diversen

 

Nihil

1.19.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.19.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

afschriften, doorslagen, fotokopieën of gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

- per pagina op papier van A 4 formaat in zwart/wit:

€ 0,35

 

- per pagina op papier van A 4 formaat in kleur:

€ 0,40

 

- per pagina op papier van A 3 formaat in zwart/wit:

€ 0,45

 

- per pagina op papier van A 3 formaat in kleur:

- per pagina op papier groter dan A3 formaat:

€ 0,50

€ 10,95

 

 

 

1.19.1.2

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, welke zijn vervaardigd door een extern bureau, en voor zover daarvoor niet

 

 

elders in de tabel of in andere wettelijke regelingen een tarief is opgenomen:

 

 

de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, blijkend uit een begroting

 

 

die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien de werkelijke kosten minder bedragen

 

 

dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

1.19.1.3

het verlenen van ambtelijke bijstand wegens het verstrekken van de onder 1.19.1.1 vermelde stukken per kwartier

 

 

of gedeelte daarvan

€ 11,00

1.19.1.4

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

een beschikking op aanvraag voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

€ 30,75

1.19.1.5

het doen van nasporingen in, al dan niet digitale bestanden van de gemeente, anders dan de registers van de burgerlijke stand of het gemeentearchief, per kwartier of een gedeelte daarvan

 

 

€ 11,00

 

1.19.2

 

1.19.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

een fotokopie van een bestemmingsplankaart per A-4 formaat

 

 

€ 0,45

1.19.2.2

1.19.2.3

een fotokopie van een bouwtekening per A-4 formaat

een lichtdruk van een tekening per A-4 formaat

€ 0,45

€ 0,40

1.19.2.4

Het tarief bedraagt voor het verlenen van ambtelijke bijstand wegens het verstrekken van de onder 1.19.2.1, 1.19.2.2 en 1.19.2.3 vermelde stukken, per kwartier of gedeelte daarvan

 

 

€ 11,00

1.19.2.5

In geval van toezending per post van de stukken als bedoeld onder 1.19.1 en 1.19.2 worden de werkelijke verzendkosten in rekening

 

 

gebracht voor zover de verzendkosten hoger zijn dan € 5,00.

 

 

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

1.19.3.1

een op grond van artikel 2:6* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het verspreiden

 

 

 

van gedrukte stukken (folders/flyers)

€ 123,10

1.19.3.2

een op grond van artikel 2:9* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor een

 

 

 

straatartiest, fotograaf, tekenaar of gids

€ 123,10

1.19.3.3

een op grond van artikel 2:10a* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen vergunning voor

 

 

 

het hebben van voorwerpen op, aan of boven een openbare plaats

€ 123,10

1.19.3.4

een op grond van artikel 2:60* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het houden

 

 

 

van hinderlijke of schadelijke dieren

€ 123,10

1.19.3.5

een op grond van artikel 2:67* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen vrijstelling van het

 

 

 

bijhouden van een verkoopregister

€ 307,90

1.19.3.6

een op grond van artikel 2:72* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen vergunning voor het

 

 

verkopen van vuurwerk

€ 123,10

1.19.3.7

een op grond van artikel 4:6* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing van het verbod

 

 

 

op geluidhinder

€ 123,10

1.19.3.8

een op grond van artikel 4:12c* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen vergunning voor het voorhanden hebben, in voorraad hebben of vervoeren van gevelde houtopstanden of delen daarvan die een boomziekte kunnen verspreiden

 

 

 

€ 30,75

1.19.3.9

een op grond van artikel 5:13* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor de

 

 

 

inzameling van geld of goederen

€ 30,75

1.19.3.10

een op grond van artikel 5:18* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen incidentele standplaatsvergunning

 

 

 

voor maximaal 3 dagen

€ 123,10

1.19.3.11

een op grond van artikel 5:18* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen seizoensgebonden of vaste standplaatsvergunning voor meer dan 3 dagen

 

 

€ 307,90

1.19.3.12

een op grond van artikel 5:34* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing van het verbod

 

 

 

vuur te stoken

€ 123,10

1.19.3.13

een op grond van artikel 5:36* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing van het verbod

 

 

 

op het verstrooien van as

€ 123,10

1.19.3.14

een op grond van artikel 2:80* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor

 

 

 

activiteiten en voorwerpen op het strand

€ 123,10

1.19.3.15

een op grond van artikel 2:84* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het aanwezig hebben of rijden met een rij- of trekdier op het strand

 

 

€ 123,10

1.19.3.16

een op grond van artikel 2:1* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk te verlenen ontheffing voor het betreden

 

 

van of het zich bevinden op afgezette openbare plaatsen

€ 307,90

1.19.3.17

een op grond van artikel 5:25* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk verlenen vergunning voor het met een vaartuig innemen van een ligplaats, het hebben van een ligplaats dan wel het beschikbaar stellen van een ligplaats

 

 

 

€ 123,10

 

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een al verleende vergunning op grond van de

APV/RVV

 

 

€ 30,75

 

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde als bedoeld in

 

 

 

artikel 83 van de Wet geluidshinder

€ 123,10

 

 

 

1.19.6

Het tarief voor een aanvraag van een combinatie van vergunningen/ ontheffingen als genoemd in de subonderdelen 1.19.3.1 tot en met 1.19.3.17 en 1.18.2 tot en met 1.18.8 bestaat uit het hoogste tarief voor de onder 1.19.3.1 tot en met 1.19.3.17 en 1.18.2 tot en met 1.18.8 aangevraagde dienst verhoogd met

 

 

 

 

€ 30,75

 

1.19.7

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas voor de milieustraat en/of een ondergrondse container in verband met

 

 

 

verlies, diefstal of beschadiging van een eerder uitgegeven pas

€ 16,40

 

 

 

1.19.8

Voor een spoedbehandeling (waaronder moet worden verstaan het in behandeling nemen van een aanvraag die is ingediend

 

 

minder dan 1 week voor de beoogde activiteit) van de in de onderdelen 1.19.3.3 en 1.19.3.14 genoemde aanvragen, worden

 

 

de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met

50%

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

2.1.1.4

principeverzoek: een schriftelijk verzoek aan het gemeentebestuur om een (ontwerp)plan te toetsen aan de bepalingen van het

 

 

bestemmingsplan en/of de Welstandsnota.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het

 

 

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Beoordeling principeverzoek

 

2.2.1

2.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een principeverzoek ten aanzien van een omgevingsvergunning voor zover het om de activiteit bouwen of aanleggen gaat

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld

met een minimum van

en een maximum van

 

 

25%

 

 

€ 250,00

€ 3.800,00

2.2.1.2

een principeverzoek ten aanzien een omgevingsvergunning voor zover het uitsluitend gaat om het gebruik van gronden en/of opstallen in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit

 

 

 

25%

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld:

a. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° van de Wabo wordt

toegepast (binnenplanse afwijking);

b. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse afwijking – kruimelgeval);

c. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo wordt

toegepast (buitenplanse afwijking)

 

 

 

 

2.2.1.3

 

 

 

 

 

2.2.2

een verzoek tot verlenging van de geldigheidstermijn van een eerder ingenomen standpunt op een principeverzoek als bedoeld in subonderdeel 2.2.1.1 of subonderdeel 2.2.1.2

van het op grond van subonderdeel 2.2.1.1 of subonderdeel 2.2.1.2 berekende bedrag.

 

Als binnen de termijn van een jaar nadat het schriftelijke standpunt op een principeverzoek als bedoeld in subonderdeel 2.2.1.1 bekend is gemaakt, een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend die volledig overeenkomt met het betreffende principeverzoek, worden op aanvraag de op grond van subonderdeel 2.2.1.1 geheven leges in mindering gebracht op de leges die op grond van de subonderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.1.5 worden geheven, minus een bedrag van

 

 

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 250,00

 

2.2.3

 

Als binnen de termijn van de verlenging als bedoeld in subonderdeel 2.2.1.3 met betrekking tot een principeverzoek als bedoeld in subonderdeel 2.2.1.1 een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend die volledig overeenkomt met het betreffende principeverzoek, worden op aanvraag de op grond van de subonderdelen 2.2.1.1 en 2.2.1.3 geheven leges in mindering gebracht op de leges die op grond van de subonderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.1.1.5 worden geheven, minus een bedrag van

 

 

 

 

 

 

 

€ 375,00

2.2.4

 

 

 

 

Als binnen de termijn van een jaar nadat het schriftelijke standpunt op een principeverzoek als bedoeld in subonderdeel 2.2.1.2 onder c bekend is gemaakt een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend die volledig overeenkomt met het betreffende principeverzoek, worden op aanvraag de op grond van subonderdeel 2.2.1.2 onder c geheven leges in mindering gebracht op de leges die op grond van subonderdeel 2.3.4.3 worden geheven, minus een bedrag van

 

 

 

 

 

€ 250,00

 

2.2.5

Als binnen de termijn van de verlenging als bedoeld in subonderdeel 2.2.1.3 met betrekking tot een principeverzoek als bedoeld in subonderdeel 2.2.1.2 onder c een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend die volledig overeenkomt met het betreffende principeverzoek, worden op aanvraag de op grond van de subonderdelen 2.2.1.2 onder c en 2.2.1.3 geheven leges in mindering gebracht op de leges die op grond van subonderdeel 2.3.4.3 worden geheven, minus een bedrag van

 

 

 

 

€ 375,00

2.2.6

Van de leges die op grond van de subonderdelen 2.2.1.1 tot en met 2.2.1.3 worden geheven, vindt geen aparte restitutie plaats, maar uitsluitend verrekening in de situaties als omschreven in de subonderdelen 2.2.2 tot en met 2.2.5.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project:

 

 

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en

 

 

waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden

 

 

uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 2 van deze titel.

 

 

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouw- en aanlegactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouw- of aanlegkosten minder bedragen dan € 50.000,00: van de bouw- of aanlegkosten;

4%

2.3.1.1.2

indien de bouw- of aanlegkosten € 50.000,00 tot € 100.000,00 bedragen:

van de bouw- of aanlegkosten met een minimum van:

 

3,8%

€ 2.000,00

2.3.1.1.3

indien de bouw- of aanlegkosten € 100.000,00 tot € 200.000,00 bedragen:

 

3,3%

 

2.3.1.1.4

van de bouw- of aanlegkosten met een minimum van:

indien de bouw- of aanlegkosten € 200.000,00 tot € 1.000.000,00

bedragen:

€ 3.800,00

 

3%

 

van de bouw-of aanlegkosten met een minimum van:

€ 6.600,00

2.3.1.1.5

indien de bouw- of aanlegkosten € 1.000.000,00 of meer bedragen:

2,5%

 

van de bouw- of aanlegkosten met een minimum van:

en een maximum van:

€ 30.000,00

€ 300.000,00

 

2.3.1.2

In afwijking van het bepaalde onder 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

op een bouw- of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

lid, onder a of b, van de Wabo op het terrein van ESA/Estec,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit

hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

12%

 

van de overeenkomstig 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 berekende

leges.

 

 

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief indien een welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

bij vastgestelde bouwkosten van:

 

2.3.1.3.1

€ 0,00 tot € 25.000,00:

€ 45,00

2.3.1.3.2

€ 25.000,00 en hoger:

1,8‰

 

van de bouwkosten met een maximum legesbedrag van:

€ 2.250,00

 

Het op grond van 2.3.1.3.2 berekende bedrag wordt naar boven afgerond op € 5,00.

 

 

2.3.2

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid

 

 

onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

 

 

tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

2.3.2.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 80,80

2.3.2.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

 

€ 174,05

2.3.2.2.a

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast bij een buitenplanse kleine afwijking en de activiteit past

 

 

 

binnen het door het college vastgestelde ontheffingenbeleid zoals vastgelegd in de 'Beleidsregels Kruimelgevallen':

van de ingevolge 2.3.2.2 verschuldigde leges

 

50%

2.3.2.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

0,68%

 

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 11.428,00

2.3.2.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 4.061,00

2.3.2.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel

 

 

4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,

eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

 

 

provinciale regelgeving):

van de bouwkosten, met een maximum van:

0,68%

€ 11.428,00

2.3.2.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van nationale regelgeving):

van de bouwkosten, met een maximum van:

0,68%

€ 11.428,00

 

2.3.2.8

Verlengen instandhoudingtermijn

2.3.2.8.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de termijn als bedoeld in artikel 2.12, tweede lid van de Wabo en artikel 5.16, eerste en vierde lid van het Besluit omgevingsrecht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

€ 174,05

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik voorafgaand aan een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,

 

 

eerste lid, onder c, van de Wabo, welke activiteit voorafgaat aan en los staat van de overige onlosmakelijke activiteiten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

€ 3.446,00

 

 

 

2.3.3.2

Indien voorafgaand aan de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

voor hetzelfde project al leges zijn geheven ingevolge 2.3.3.1, worden op aanvraag de ingevolge 2.3.1. verschuldigde leges verminderd met

 

 

de ingevolge 2.3.3.1 geheven leges.

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

 

 

lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de

 

 

Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

 

€ 80,80

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

 

€ 174,05

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

€ 3.446,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

 

€ 4.061,00

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel

4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste

 

 

 

 

lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van provinciale regelgeving):

 

€ 3.446,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel

 

 

4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,

eerste lid onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van nationale regelgeving):

 

 

€ 3.446,00

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

 

 

lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor bouwwerken met een gebruiksoppervlakte:

 

 

 

 

2.3.5.1

tot en met 250 m²:

€ 147,20

 

vermeerderd met € 1,51 per m² gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.2

van meer dan 250 m² doch niet meer dan 1.500 m²:

€ 355,75

 

vermeerderd met € 0,96 per m² gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.3

van meer dan 1.500 m² doch niet meer dan 7.500 m²:

€ 1.083,35

 

vermeerderd met € 0,61 per m² gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.4

van meer dan 7.500 m² doch niet meer dan 15.000 m²:

€ 3.593,70

 

vermeerderd met € 0,34 per m² gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.5

van meer dan 15.000 m²:

€ 7.940,75

 

vermeerderd met € 0,14 per m² gebruiksoppervlakte.

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10, tweede lid van de Erfgoedverordening Noordwijk 2011, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

€ 80,80

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

€ 80,80

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

 

 

betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd

stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van

de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

 

 

 

 

 

onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 80,80

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin

 

 

dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidings-besluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de

Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

€ 80,80

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 307,90

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

€ 123,40

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4:11* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

a. als de aanvraag betrekking heeft op 1 tot en met 25 bomen:

€ 30,75

 

b. als de aanvraag betrekking heeft op 26 tot en met 50 bomen:

€ 61,55

 

c. als de aanvraag betrekking heeft op 51 tot en met 100 bomen:

d. als de aanvraag betrekking heeft op meer dan 100 bomen:

€ 123,05

€ 246,15

 

2.3.11

 

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10a* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 123,10

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar

 

 

 

roerende zaken worden opgeslagen:

€ 123,10

 

 

2.3.11.A

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 665,85

2.3.11.B

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 665,85

 

 

 

2.3.12

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of

 

 

handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.12.1

 

 

 

 

 

2.3.12.2

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening

of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van

invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel

2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het

bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens

sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

€ 116,00

 

 

 

 

 

 

2.3.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of

 

 

ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

 

 

€ 116,00

2.3.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag

 

 

om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en

 

 

wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op

 

 

de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager

ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid,

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit

 

 

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

 

2.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit

 

 

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.14

Advies over de aanvraag en daarbij overgelegde stukken

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift

 

 

aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag, het principeverzoek of het

 

 

ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevings-vergunning, alsmede de daarbij overgelegde rapporten en andere

 

 

voor de beoordeling van de aanvraag relevante informatie en stukken, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

 

 

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college

 

 

van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag

 

 

waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel

 

 

van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan

 

 

worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college

 

 

van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het

 

 

in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die

 

 

door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1.1 of 2.3.15.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de

 

 

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag

 

 

schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

 

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

 

 

bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in

 

 

behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan:

 

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan:

 

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of

 

 

sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op

 

 

teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de

 

 

Vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de

 

 

vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.4.4

Teruggaaf als gevolg van het niet in behandeling nemen, buiten behandeling stellen of niet ontvankelijk verklaren

 

 

Indien een aanvraag als bedoeld in 2.3.1, een 1e fase aanvraag als bedoeld in 2.3.13.1 of een 2e fase aanvraag als bedoeld in 2.3.13.2

 

 

niet in behandeling wordt genomen, buiten behandeling wordt gesteld of niet ontvankelijk wordt verklaard, wordt op aanvraag teruggaaf van

 

 

de ingevolge 2.3.1, 2.3.13.1 of 2.3.13.2 geheven leges verleend.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.4.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 50,-- wordt niet teruggegeven.

 

 

2.4.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.3, 2.3.14 en 2.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Intrekking omgevingsvergunning

 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning

 

 

 

als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.4.2 van toepassing is:

 

€ 80,80

 

 

 

Hoofdstuk 6

 

2.6

Bestemmingsplan, -wijzigingen, herziening en uitwerking zonder activiteiten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.6.1

tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 

€ 3.464,00

2.6.2

tot het wijzigen danwel uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet

 

 

 

ruimtelijk ordening:

€ 1.274,00

 

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet

 

 

benoemde beschikking:

€ 80,80

 

Hoofdstuk 8

Ter inzage leggen

 

2.8

Indien een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 en 2.6 ter inzage dient te worden gelegd

 

 

wordt het ingevolge deze onderdelen geheven bedrag verhoogd met

€ 61,55

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de

 

 

Drank- en Horecawet

€ 307,90

3.1.2

In afwijking van het onder 3.1.1 vermelde tarief bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen

 

 

van een vergunning welke in de plaats komt van een eerder aan dezelfde ondernemer verleende vergunning en uitsluitend tot doel

 

 

 

heeft een wijziging van ondergeschikte aard (niet zijnde een wijziging van de inrichting) van de bestaande vergunning

 

€ 59,70

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

 

€ 243,20

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 35 van de

 

 

 

Drank- en Horecawet

€ 59,70

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10a* van

 

 

 

de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk voor een bij een horecabedrijf behorend terras

 

€ 307,90

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid

 

 

van de Drank- en Horecawet

€ 59,70

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een

 

 

 

horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.2* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk

 

Gereserveerd

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een algemene ontheffing van het sluitingsuur

 

 

 

als bedoeld in artikel 2:29* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk

 

€ 76,50

3.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een incidentele ontheffing van het sluitingsuur

 

 

 

als bedoeld in artikel 2:29* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk

 

€ 93,25

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een

 

 

evenement als bedoeld in artikel 2:25* van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk

 

 

3.2.1.1

indien het een A-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden

 

€ 30,75

3.2.1.2

indien het een B-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden

 

€ 307,90

3.2.1.3

indien het een C-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden

 

€ 1.846,90

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5.23* van

de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk voor het houden van een snuffelmarkt binnen een gebouw

 

 

 

€ 135,05

 

3.2.3

Voor een spoedbehandeling (waaronder moet worden verstaan het in behandeling nemen van een aanvraag die is ingediend korter dan

 

 

1 week voor de beoogde activiteit) van de in de onderdelen 3.2.1 tot en met 3.2.2 genoemde aanvragen, worden de in die onderdelen

 

 

genoemde leges vermeerderd met

50%

 

 

 

Hoofdstuk 3

Seksbedrijven

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen

 

 

van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:3* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk

 

€ 2.853,80

3.3.2

Indien met betrekking tot een vergunning als bedoeld onder 3.3.1 advies moet worden ingewonnen van externe adviseurs, wordt het

 

 

onder 3.3.1 geheven bedrag verhoogd met de door deze adviseurs in rekening gebrachte kosten. Deze externe advieskosten worden voor

 

 

het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld aan de hand van een door of vanwege burgemeester

 

 

en wethouders opgestelde begroting. Voor zover de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting

 

 

geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel

 

 

21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 80,85

3.4.2

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

 

€ 80,85

 

 

 

Hoofdstuk 5

3.5

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

3.6

3.6.1

 

3.6.2

 

3.6.3

Marktstandplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verlenen van een standplaatsvergunning voor het innemen

van een plaats op de weekmarkt als bedoeld in de Marktverordening

Noordwijk

 

Winkeltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de Verordening Winkeltijden gemeente Noordwijk

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

 

 

 

 

€ 123,10

 

 

 

 

€ 73,95

 

€ 55,40

 

€ 55,40

 

Hoofdstuk 7

Ventvergunning

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ventvergunning als bedoeld in artikel 5:15*

 

 

van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk

€ 307,90

 

 

 

Hoofdstuk 8

Aankondigingen/Reclame

 

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van

 

 

aankondigingen of tijdelijke reclame in de vorm van driehoeksborden, sandwichborden, overige reclameborden en dergelijke

 

 

 

als bedoeld in artikel 2:10a* van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk

 

€ 123,10

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2018,

 

 

 

 

 

 

De griffier van de gemeente Noordwijk,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* of de bepaling volgens de dan vigerende Algemene plaatselijke verordening