Gemeenteblad van Alphen aan den Rijn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnGemeenteblad 2018, 276084VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2019

 

De raad van de Gemeente Alphen aan den Rijn

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018

Gelet op artikel 228 Gemeentewet

 

Besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a jaar: een kalenderjaar;

b maand: een kalendermaand.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

 

Artikel 3 Belastingplicht

1 Voor buizen, kabels, draden of leidingen waarvan op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de door de minister aangewezen netbeheerder.

2 In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die de buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

a voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

b buizen in de grond, tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het tarief bedraagt voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen per strekkende meter, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde, per jaar € 2,25.

 

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volledige strekkende meter aangemerkt.

 

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan een kalenderjaar.

 

Artikel 8 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1 De precariobelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

3 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 10 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.

 

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de precariobelasting.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De ‘Verordening precariobelasting 2018’ van de gemeente Alphen aan den Rijn, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

4 Deze verordening wordt aangehaald als `Verordening precariobelasting 2019’.

 

Vastgesteld door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in de openbare raadsvergadering van 13 december 2018

De griffier, de voorzitter,

Drs. J.A.M. Timmerman, mr. drs. J.W.E. Spies