Beleidsregel Bijstand Chronisch Zieken, Ouderen en Gehandicapten

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

 

  • Gelezen het beleidsplan Ondersteund in de Basis;

 

  • Gelet op de daarin vervatte opdracht van de Gemeenteraad om jaarlijks de normen voor het minimabeleid jaarlijks vast te stellen;

 

  • Gelezen het daartoe strekkende voorstel d.d. 15 november 2018;

 

 

Besluiten:

 

  • 1.

    De beleidsregel Chronisch Zieken, Ouderen en Gehandicapten, vastgesteld op 31 maart 2015, per 1 januari 2019 in te trekken;

 

  • 2.

    De beleidsregel Chronisch Zieken, Ouderen en Gehandicapten vast te stellen en met ingang van 1 januari in te laten gaan.

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2018.

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Naar boven