Gemeenteblad van Geertruidenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergGemeenteblad 2018, 275964VerordeningenVerordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2019

 

Nr.

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen van 22 november 2018.

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 10 van de Legesverordening 2019;

 

BESLUIT

Vast te stellen de:

Verordening tot eerste wijziging van de legesverordening 2019.

 

Artikel I

Hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2019 wordt vervangen door:

* 

Artikel II

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Raamsdonksveer, 4 december 2018

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

 • de secretaris,

  de waarnemend burgemeester,

     

     

   

  R.C.J. Nagtzaam

  J.J. Luteijn