Gemeenteblad van Oss

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssGemeenteblad 2018, 275738VerordeningenWegsleepverordening gemeente Oss 2018

De raad van de gemeente Oss;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2018;

gelet op het advies van de adviescommissie van 29 november 2018;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

besluit vast te stellen de:

 

Wegsleepverordening gemeente Oss 2018

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

• a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

• b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

• c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet;

• d. voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1van het RVV 1990;

• e. motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder c van de wet;

• f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

• g. wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

 

Artikel 2: Aanwijzen van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

 

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Oss voor zover die behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 

Artikel 3: Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  De Kantsingel, Kantsingel 8 te Oss (slepen geschiedt door Van Eijck Groep BV)

 • 2.

  De bewaarplaats is op maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur voor het publiek geopend. Buiten die tijden kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor afgifte van het voertuig.

 

Artikel 4: Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats en het bewaren bedragen (prijspeil 2018):

 

<3.500kg

Kosten voor het wegslepen, bergen en veiligstellen van een gekentekend voertuig bedragen € 175,- excl. BTW. Zodra het voertuig op het terrein van bewaring is losgekoppeld vangt de termijn van bewaring aan. Stallingskosten bedragen € 7.50 excl. BTW, per dag. Stallingkosten worden berekend na het eerste etmaal dat het voertuig in bewaring staat.

 

>3.500kg

Kosten voor het wegslepen, bergen en veiligstellen van een vrachtwagen, touringcar etc. bedragen € 225,- excl. BTW. Zodra het voertuig op het terrein van bewaring is losgekoppeld vangt de termijn van bewaring aan. Stallingskosten bedragen €25,- excl. BTW, per dag. Stallingkosten worden berekend na het eerste etmaal dat het voertuig in bewaring staat.

 

 • 2.

  Bij afgifte van het voertuig buiten de in artikel 3, lid 2 genoemde tijden wordt € 100,- excl. BTW in rekening gebracht.

 

Artikel 5: Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in de artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag waarop deze is bekend gemaakt.

 

Artikel 7: Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: “Wegsleepverordening gemeente Oss 2018”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 december 2018

De griffier,

drs. P.H.A. van den Akker