Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2018, 275171VerordeningenVERORDENING LIGGELDEN WOONSCHEPEN CUIJK 2019

 

De raad van de gemeente Cuijk

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2018;

 

gehoord het advies van de commissie Bestuur van 28 november 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet.

 

besluit:

 

Vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIGGELD VOOR WOONSCHEPEN 2019 (VERORDENING LIGGELDEN WOONSCHEPEN CUIJK 2019)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonschip: een schip, uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of daartoe bestemd;

 • b.

  ligplaats: een gemarkeerd gedeelte van het in artikel 2 bedoelde gebied.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam liggeld voor woonschepen wordt een recht geheven voor het hebben van een ligplaats met een woonschip binnen de daartoe aangegeven gedeelten van het gebied "De Kraaijenbergse Plassen", zoals dat op de bij deze verordening behorende en gewaarmerkte tekening in rood en geel is aangegeven.

 

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de gebruiker van het woonschip;

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

 • 3.

  Het recht wordt slechts geheven indien het verblijf binnen de gemeente met een woonschip een termijn van veertien al dan niet achtereenvolgende dagen binnen hetzelfde kalenderjaar te boven gaat.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in een bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving, in de vorm van een gedagtekende nota.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is het recht verschuldigd over zoveel tweeënvijftigste gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht, als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twee-en-vijftigste gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht, als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 20,00.

 

Artikel 8 Termijn van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de in artikel 7 bedoelde schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de liggelden.

 

Artikel 11 Overgangsbepaling

De “Verordening liggelden woonschepen Cuijk 2018” vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening liggelden woonschepen Cuijk 2019”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering

van 18 december 2018.

 

De raad voornoemd,

 

 

R.M. van der Weegen

 

mr. W.A.G. Hillenaar

griffier

 

voorzitter

 

 

 

 

 

Tarieventabel behorende bij artikel 4 van de “Verordening liggelden woonschepen Cuijk 2019”

 

Tarieven met ingang van 1 januari 2019:

 

Hoofdstuk 1

 

Het recht bedraagt per ligplaats, gelegen binnen het gedeelte van “De Kraaijenbergse Plassen” welk gedeelte op de bij de verordening behorende gewaarmerkte kaart in rood is aangegeven,

 

 

Tarief 2018 (€)

Tarief 2019 (€)

per belastingjaar

753,50

768,50

 

Hoofdstuk 2

 

Het recht bedraagt per ligplaats, gelegen binnen het gedeelte van “De Kraaijenbergse Plassen” welk gedeelte op de bij de verordening behorende gewaarmerkte kaart in geel is aangegeven,

 

 

Tarief 2018 (€)

Tarief 2019 (€)

per belastingjaar

227,25

231,50

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente

Cuijk d.d. 18 december 2018.

 

 

Mij bekend,

De griffier,