Gemeenteblad van Mill en Sint Hubert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertGemeenteblad 2018, 275091VerordeningenVERORDENING LEGES MILL EN SINT HUBERT 2019

 

De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

 

gehoord het advies van de Commissie Samenleving en Bestuur van 4 december 2018;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2019

(VERORDENING LEGES MILL EN SINT HUBERT 2019)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • 2.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 3.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven:

 • 1.

  voor diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 2.

  voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 3.

  voor het in behandeling nemen van in de bij deze verordening behorende tarieventabel vermelde aanvragen om een:

  • a.

   loterijvergunning als bedoeld in titel 1, onderdeel 1.14.2;

  • b.

   evenementenvergunning als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 2;

  • c.

   ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein als bedoeld in titel 3, onderdeel 3.6.1;

  • d.

   standplaatsvergunning als bedoeld in titel 3, onderdeel 3.6.3;

  • e.

   niet in titel 3 genoemde ontheffing of vergunning als bedoeld in titel 3, hoofdstuk 7:

aangevraagd door en voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, digitale kennisgeving in geval van DigiD of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4. (papieren verstrekkingen uit de basisregistratie persoonsgegevens);

  • 4.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 14 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening leges Mill en Sint Hubert 2018” vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening leges Mill en Sint Hubert 2019”.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert in zijn openbare vergadering

van 13 december 2018.

 

 

De raad voornoemd,

 

 

Dr. J. Cornips

Ing. A.A.M.J. Walraven

griffier

voorzitter

 

 

 

 

Inhoud legestarieventabel Mill en Sint Hubert 2019

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk

 

1 Burgerlijke stand

2 Paspoorten en identiteitskaarten

3 Rijbewijzen

4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

6 Vervallen

7 Vervallen

8 Vastgoedinformatie

9 Overige publiekszaken

10 Gemeentearchief

11 Leegstandwet

12 Vervallen

13 Vervallen

14 Kansspelen

15 Vervallen

16 Kabels en leidingen

17 Verkeer en vervoer

18 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk

 

1 Begripsomschrijvingen

2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

3 Omgevingsvergunning

4 Vermindering

5 Teruggaaf

6 Intrekking omgevingsvergunning

7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

8 Vervallen

9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk

 

1 Horeca

2 Evenementen c.a.

3 Prostitutiebedrijven

4 Vervallen

5 Gastouderopvang

6 Algemene plaatselijke verordening (diversen)

7 Winkeltijdenwet

8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

Bijlage 1 ROEB-lijst

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.1

De regels over de openstelling voor, de vormen van en de locatie met betrekking tot het sluiten van een huwelijk of een registratie van een partnerschap zijn opgenomen in het Reglement Burgerlijke Stand 2017 Mill en Sint Hubert (Gemeenteblad van 12 juni 2017, nummer 98754)

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap in de O.L. Vrouw ten Hove kapel of het gemeentehuis op:

 

 

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag

562,00

573,00

1.1.1.2

vrijdag

625,00

637,00

1.1.1.3

Zaterdag

675,00

688,00

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap in kasteel Tongelaar of op een andere, dan wel een eigen locatie op:

 

 

1.1.2.1

maandag tot en met donderdag

482,00

491,00

1.1.2.2

vrijdag

535,00

545,00

1.1.2.3

zaterdag

600,00

612,00

1.1.3

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1.1.1 en 1.1.2 hiervoor bedraagt het tarief, indien wordt gekozen voor korte en sobere ceremonie:

151,50

154,50

1.1.4

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het voor een tweede en volgende keren verzetten van een reservering als bedoeld in de onderdelen 1.1.1. tot en met 1.1.3

112,00

114,00

1.1.5

Bij de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt, bij het gebruik maken van een ambtelijke getuige boven het verschuldigde bedrag genoemd in 1.1.1. tot en met 1.1.3., per ambtelijke getuige een tarief berekend van:

31,80

32,40

1.1.6

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van:

 

 

1.1.6.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje

53,60

30,00

1.1.6.2

een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje

53,60

30,00

1.1.7

het tarief bedraagt voor een benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor één dag

80,00

81,50

1.1.8

Laissez passer voor lijken

 

 

1.1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van uitstel tot begraven of cremeren

34,30

35,00

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.2

het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

71,35

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

53,95

 

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattend dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

71,35

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

53,95

 

 

 

 

1.2.3

van een reisdocument en behoeve van een persoon die op grond van de wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

71,35

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

53,95

 

 

 

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

52,00

53,95

 

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

51,00

56,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,00

29,95

 

 

 

 

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

 

47,55

 

48,60

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.3.1.1

Tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een Nieuw Rijbewijs Document

39,45

39,75

1.3.1.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 geldt tot aan de verhoging van de rijkskostencomponent door de invoering van de Wet digitale overheid (34.792).

Vanaf de inwerkingtreding van genoemde wet geldt dan een tarief van:

 

43,05

1.3.1.3

Het tarief genoemd in de onderdelen 1.3.1.1 of 1.3.1.2 hiervoor wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

17,90

18,20

1.4.2.2

tot de afgifte van een BRP-persoonslijst

20,20

20,60

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van subonderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

17,90

18,20

 

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,00

20,40

1.4.6.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen (maximumtarief)

7,50

7,50

 

Hoofdstuk 5 Kiezersregister

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

17,90

18,20

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen ivm AVG)

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken (vervallen: informatie is digitaal algemeen beschikbaar)

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.1.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

 

13,95

 

14,20

1.8.1.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

13,95

14,20

1.8.1.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

 

13,95

 

14,20

1.8.1.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

 

13,95

 

14,20

1.8.1.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

 

 

 

13,95

 

 

 

 

14,20

1.8.1.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.6.1

Voor het aanvragen en/of vernummeren van een huisnummer

27,90

28,40

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1.1

Tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (maximum wettelijk vastgesteld tarief)

41,35

41,35

1.9.2

Legalisaties

 

 

1.9.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.2.2

tot het verlenen van een legalisatie van een handtekening

18,70

19,00

1.9.3

Verklaring omtrent persoon

 

 

1.9.3.1

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.3.2

Tot afgifte van alle andere verklaringen, tot welker afgifte het gemeentebestuur op verlangen van particulieren bevoegd is, een en ander voor zover niet begrepen in enige andere paragraaf van deze verordeningen daarbij behorende tabel

18,70

19,00

1.9.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verlening van het Nederlanderschap gelden de tarieven zoals opgenomen in artikel 3 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.10.1

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

20,00

20,40

1.10.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op papier van A4-formaat

0,40

0,40

1.10.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

0,40

0,40

 

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.11

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

Tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

187,70

191,40

1.11.2

Tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

187,70

191,40

1.11.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.11.1 en 1.11.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. (Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend).

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie (vervallen)

 

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet (vervallen: miv 2019 in titel 3, hoofdstuk 7)

 

Hoofdstuk 14 Kansspelen

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.14.1

Tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen (wettelijk maximum):

 

 

1.14.1.1

a. voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

56,50

1.14.1.2

b. voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 

 

1.14.1.3

- voor de eerste kansspelautomaat

56,50

56,50

1.1.4.1.4

- en voor iedere volgende kansspelautomaat per automaat

34,00

34,00

 

 

 

 

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

53,80

54,80

 

Hoofdstuk 15 Kinderopvangregister (vervallen: zie titel 3, hoofdstuk 5)

 

Op dit onderdeel waren tariefbepalingen opgenomen voor het verstrekken van inlichtingen uit het kinderopvangregister. Dat is een landelijk register geworden, dat voor iedereen via internet te raadplegen is. De tariefbepalingen zijn daardoor een dode letter geworden en geschrapt. In titel 3 zijn vanaf 2012 legestarieven opgenomen voor aanvragen voor exploitatie van gastouderopvang.

 

Hoofdstuk 16 Kabels en Leidingen

 

 

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.17.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (stb.459) voor zover noodzakelijk voor en indirect samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

62,10

63,30

1.17.1.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (stb.459) anders dan bedoeld in subonderdeel 1.17.1.1

27,50

28,00

1.17.1.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement (stb.1994,450)

62,60

63,80

1.17.1.4

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

18,80

19,10

1.17.1.5

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen (tariefafspraak met Rijksdienst voor het wegverkeer)

30,00

30,60

1.17.2

Wedstrijden met voertuigen op een weg

 

 

1.1.7.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10, vierde lid van de Wegenverkeerswet

18,80

19,10

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.17.3.1

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring plaatsvindt op basis van (medische) stukken

 

 

0,00

 

 

0,00

1.17.3.2

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een standaardkeuring (spreekuur) plaatsvindt.

 

 

0,00

 

 

0,00

1.17.3.3

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij een keuring op het thuisadres plaatsvindt

 

 

0,00

 

 

0,00

1.17.3.4

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen sprake is van een herkeuring, zoals het geval is bij een duplicaat en het omwisselen van een gehandicaptenparkeerkaart

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

Hoofdstuk 18 Diversen

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

1.18.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

 

1.18.1.1

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,00

7,10

1.18.1.2

Afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.18.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,40

0,40

1.18.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

0,40

0,40

1.18.1.3

Kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.18.1.1 en 1.18.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk € 10,40, vermeerderd met € 0,35 voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 6 dm2 te boven gaat;

10,20

10,40

1.18.1.4

In afwijking in zoverre van het onder 1.18.1.2 hiervoor bepaalde worden geen leges in rekening berekend indien het totaal verschuldigde legesbedrag niet meer bedraagt dan € 9,00

 

 

1.18.1.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

28,50

29,00

1.18.1.6

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

5,45

5,50

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin begrepen

 

 

2.1.1.2.1

bouwkosten:

 

 

 

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van de prijzen per eenheid inclusief omzetbelasting zoals die worden vastgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) en bij deze tarieventabel als bijlage I zijn opgenomen.

Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde ROEB-overzicht, wordt onder bouwkosten verstaan:

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012: Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, inclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs inclusief omzetbelasting die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.1.1.2.2

bouwkosten grondgebonden zonnepark

 

 

 

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 2.1.1.2.1 hiervoor wordt bij het bepalen van de bouwkosten van een grondgebonden zonnepark uitgegaan van de kosten van de constructieve werken, bestaande uit de stellingen waarop de zonnepanelen worden geplaatst, de onderstations en eventuele andere bouwwerken, maar uitgezonderd de zonnepanelen zelf en de elektrische installaties (omvormers en schakelingen in de onderstations).

 

 

2.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag/principeverzoek

2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het geven van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is wordt geheven:

 

101,00

 

103,00

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor het verlenen van planologische medewerking opgesteld voor een plan dat niet binnen het bestemmingsplan past:

 

 

2.2.2.1

voor een enkelvoudige afwijking op het gebied van bouwen als bedoeld in in artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 2 van de Wabo, juncto artikel 4, lid 1 tot en met 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)

168,00

171,00

2.2.2.2

voor een complexe c.q. meervoudige afwijking, waaronder wordt verstaan een verzoek om een afwijking ten aanzien van het gebruik van een bouwwerk en complexe bouwzaken en werken of werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub a onderdeel 2 van de Wabo, juncto artikel 4 lid 5 tot en met 10 van bijlage II van het Bor en artikel 2.12, lid 1 sub a, onderdeel 3 van de Wabo

393,00

400,00

2.2.2.3

In afwijking van het bepaalde in subonderdeel hoofdstuk 4, subonderdeel 2.4.1 worden de onder 2.2.2.1 of 2.2.2.2 berekende leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 indien:

 

 

2.2.2.3.1

de omgevingsvergunning met daarin de plannen waarop een positief besluit op het principeverzoek is genomen ongewijzigd en binnen een jaar na de datum van dit besluit wordt aangevraagd of

 

 

2.2.2.3.2

het advies behorend bij het besluit op het principeverzoek wordt opgevolgd en de gewijzigde aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning binnen een jaar na de datum van dit besluit wordt ingediend

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

5,15%

5,25%

 

van de bouwkosten met een minimum van

258,50

263,50

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen doch niet meer dan € 50.000

1.287,50

1.313,00

 

vermeerderd met

3,57%

3,64%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 25.000 te boven gaan

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 50.000 of meer bedragen:

€ 2.180,00

€ 2.223,00

 

vermeerderd met

3,27%

3,33%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000 te boven gaan

 

 

2.3.1.2

Als een bouwplan voldoet aan de sneltoetscriteria van de welstandsnota (waardoor geen advies bij de welstandscommissie hoeft te worden ingewonnen), wordt het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1 verhoogd met

 

 

2.3.1.2.1

Als de bouwkosten lager zijn dan € 5.000

40,40

41,20

2.3.1.2.2

Indien de bouwkosten € 5.000 of meer bedragen

80,80

82,40

2.3.1.2.3

Als het bouwplan niet voldoet aan de sneltoetscriteria van de welstandsnota, is alsnog een toetsing door de Welstandscommissie noodzakelijk.

 

 

2.3.1.3

Het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt in verband met de toetsing aan de criteria van de welstandnota door de Welstandscommissie verhoogd:

 

 

2.3.1.3.1

Indien de bouwkosten niet meer dan € 500.000 bedragen

0,133%

0,135%

2.3.1.3.2

van die bouwkosten met een minimum van

80,80

82,40

2.3.1.3.3

Indien de bouwkosten meer dan € 500.000 en niet meer dan € 1.000.000 bedragen, per bouwplan

783,00

798,00

2.3.1.3.4

Indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 en niet meer dan € 1.500.000 bedragen, per bouwplan

954,00

973,00

2.3.1.3.5

Indien de bouwkosten meer dan € 1.500.000 en niet meer dan € 2.000.000 bedragen, per bouwplan

1.123,00

1.145,00

2.3.1.3.6

Indien de bouwkosten meer dan € 2.000.000 en niet meer dan € 2.500.000 bedragen, per bouwplan

1.297,00

1.322,00

2.3.1.3.7

Indien de bouwkosten meer dan € 2.500.000 en niet meer dan € 5.000.000 bedragen, per bouwplan

1.564,00

1.595,00

2.3.1.3.8

Indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000 en niet meer dan € 7.500.000 bedragen, per bouwplan

1.976,00

2.015,00

2.3.1.3.9

Indien de bouwkosten meer dan € 7.500.000 en niet meer dan € 10.000.000 bedragen, per bouwplan

2.379,00

2.426,00

2.3.1.3.10

Indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000 en niet meer dan € 12.500.000 bedragen, per bouwplan

2.767,00

2.822,00

2.3.1.3.11

Indien de bouwkosten meer dan € 12.500.000 en niet meer dan € 15.000.000 bedragen, per bouwplan

3.196,00

3.259,00

2.3.1.3.12

Indien de bouwkosten meer dan € 15.000.000 bedragen, per bouwplan

3.604,00

3.676,00

 

Extra welstandstoets

 

 

2.3.1.3.13

Het van toepassing zijnde tarief op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt niet verhoogd indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

2.3.1.3.14

Het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt in verband met toetsing aan de criteria van de welstandsnota door de Welstandscommissie verhoogd indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders in verband met de grootte en/of complexiteit van het plan een uitgebreide toetsing door het team Ruimtelijke Kwaliteit van Welstandszorg noodzakelijk is, bestaande uit de werkelijke kosten van deze toetsing, na voorafgaande opgave van de kosten.

 

 

2.3.1.4

Verplichte adviezen

 

 

2.3.1.4.1

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van de agrarische commissie wordt vereist, verhoogd met de werkelijke kosten van het uitgebrachte advies

 

 

2.3.1.4.2

Verplicht advies Brabants Heem

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van Brabants Heem wordt vereist, verhoogd met de werkelijke kosten van het uitgebrachte advies

 

 

2.3.1.5.

Overige verplichte adviezen

 

 

 

Het verschuldigde bedrag op grond van subonderdeel 2.3.1 wordt, indien de aanvraag van een bouwvergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een extern advies wordt vereist, verhoogd met de werkelijke kosten van dat advies

 

 

2.3.1.6

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

150%

150%

2.3.1.7

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

 

Voor het beoordelen van aanvullende gegevens als gevolg van een onvolledige aanvraag worden geen aanvullende leges geheven.

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

181,00

184,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten;

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

416,00

424,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

416,00

424,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.352,00

4.439,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

416,00

424,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

416,00

424,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

 

 

 

243,00

247,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

491,00

500,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

416,00

424,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

416,00

424,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

416,00

424,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

4.352,00

4.439,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

416,00

424,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

472,00

481,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

244,00

248,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

490,00

499,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

416,00

424,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

2.3.5.1

–         minder dan 100 m²

729,00

743,00

2.3.5.2

–         100 m² of meer, doch minder dan 500 m²

729,00

743,00

2.3.5.3

vermeerderd met een bedrag per m² van

2,244

2,268

2.3.5.4

–         500 m² of meer, doch minder dan 2.000 m²

1.626,60

1.651,00

2.3.5.5

vermeerderd met een bedrag per m² van

0,912

0,930

2.3.5.6

–         2.000 m² of meer, doch minder dan 5.000 m²

2.994,60

3.046,00

2.3.5.7

vermeerderd met een bedrag per m² van

0,250

0,255

2.3.5.8

–         5.000 m² of meer, doch minder dan 50.000 m²

3.744,60

3.811,00

2.3.5.9

vermeerderd met een bedrag per m² van

0,081

0,082

2.3.5.10

–         50.000 m² of meer

7.389,60

7.501,00

2.3.5.11

vermeerderd met een bedrag per m² van

0,016

0,016

2.3.5.12

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning, als bedoeld in de onderdelen 2.3.5.1 t/m 2.3.5.11 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning, bedraagt het legestarief indien het betreft uitbreiding van die inrichting, met dien verstande dat de:

 

 

2.3.5.12.1

uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruikersoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld onder artikel 2.3.5.1 t/m 2.3.5.11 met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

 

2.3.5.12.2

herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief als vermeld onder de onderdelen 2.3.5.1 t/m 2.3.5.11, met dien verstande dat de leges uitsluitend worden berekend over de oppervlakte van de herindeling, interne verbouwing of het gewijzigd gebruik.

 

 

2.3.5.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning aan een nieuwe eigenaar

100,00

102,00

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

182,50

186,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

182,50

186,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

182,50

186,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

182,50

186,00

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

273,00

278,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

244,00

248,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of het provinciaal wegenreglement of de de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

162,00

165,00

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening ofde Algemene plaatselijke verordening of de gemeentelijke bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

45,50

46,50

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

123,00

125,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

281,00

286,00

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

40,80

41,50

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

81,00

82,50

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

244,00

244,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

162,00

165,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

81,00

82,50

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

162,00

165,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

83,00

84,50

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

251,50

256,50

2.3.16.3

voor de beoordeling van een brandveiligheidrapport

83,00

84,50

2.3.16.4

voor de beoordeling van een ander hiervoor niet genoemd rapport

83,00

84,50

2.3.17

Procedure vaststelling hogere grenswaarde Wet Geluidhinder

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het starten van een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet Geluidhinder

500,00

510,00

2.3.18

Archeologische aanvragen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor een aanvraag waarbij archeologische controle, toetsing en archiefonderzoek wordt verricht:

 

 

2.3.18.2

voor bureauonderzoek

514,00

524,00

2.3.18.3

voor inventariserend veldonderzoek

514,00

524,00

2.3.18.4

voor proefsleuvenonderzoek, inclusief voorafgaand programma van eisen

514,00

524,00

2.3.18.5

bij definitieve opgraving, inclusief voorafgaande programma van eisen en plan van aanpak

514,00

524,00

2.3.19

Advies

 

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.19.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.19.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.20

Publicatiekosten

 

 

 

De in titel 2 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag aan de aanvrager meegedeelde werkelijke kosten van wettelijk verplichte openbare kennisgevingen, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze rubriek wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van wettelijke verplichte openbare kennisgevingen aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

2.3.21

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.21.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

491,00

500,00

2.3.21.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.21.1.3

Als een begroting als bedoeld in 2.3.21.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

65%

65%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan

60%

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,

 

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen ervan

55%

55%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges,

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

50%

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in subonderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Het minimumbedrag voor teruggaaf bedraagt

258,50

263,50

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies, publicatiekosten of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.19, 2.3.20 en 2.3.21 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij subonderdeel 2.5.2 van toepassing is:

258,50

263,50

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

182,00

185,00

 

Hoofdstuk 8 Vervallen

 

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

4.352,00

4.439,00

 

Het in subonderdeel 2.9.1 genoemde tarief wordt (maximaal) verhoogd, indien er sprake is van:

 

 

2.9.1.2

Het in subonderdeel 2.9.1 genoemde tarief wordt (maximaal) verhoogd, indien er sprake is van het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing exclusief bijkomende noodzakelijke onderzoeken, met

2.720,00

2.720,00

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

4.352,00

4.352,00

2.9.2.1

Het in subonderdeel 2.9.2 genoemde tarief wordt (maximaal) verhoogd, indien er sprake is van het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing exclusief bijkomende noodzakelijke onderzoeken, met

2.720,00

2.720,00

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

182,00

182,00

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

3.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

562,50

573,00

 

 

 

 

3.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een wijziging van een Drank- en Horecavergunning i.v.m. wijziging lokaliteit(en)

133,50

136,00

 

 

 

 

3.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een wijziging van een Drank- en Horecavergunning i.v.m. het wijzigen van de leidinggevenden

133,50

136,00

 

 

 

 

3.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

27,90

28,50

 

 

 

 

3.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in artikel 4 van de Drank- en Horecawet

27,90

28,50

 

Hoofdstuk 2 Evenementen c.a.

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

3.2.1

Evenementen e.d.

 

 

3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementen e.d.)

92,30

94,00

3.2.1.2

Bij aanvragen die voldoen aan de door burgemeester en wethouders vastgestelde en bekendgemaakte criteria voor meerjaren- en jaarvergunningen voor evenementen wordt het tarief als bedoeld in onderdeel 3.2.1.1 hiervoor verhoogd met 50%.

 

 

 

3.2.2

Geluidhinder

 

 

 

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 4:6. van de Algemene plaatselijke verordening geldende voor:

 

 

3.2.2.1

één dag of een gedeelte daarvan

38,20

39,00

3.2.2.2

meer dan één dag

54,50

55,50

 

 

 

 

3.2.3

Ontheffing sluitingsuur

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.2.3.1

Tot het verlenen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 2:29 van de A.P.V.

 

 

3.2.3.1.1

voor elk uur of gedeelte daarvan

18,70

19,00

3.2.3.1.2

met twee uur of minder, doch meer dan één uur

27,90

28,50

3.2.3.1.3

met meer dan twee uur

37,40

38,00

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.3.1.1

Tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening (seksinrichting of escortbedrijf)

706,00

720,00

3.3.1.2

Tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in 3.3.1.1

138,50

141,00

 

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening (vervallen per 1 januari 2018)

 

Op 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking getreden (Stb. 2017, 373 en 391). Door het vervangen van de vergunningplicht door een meldingsplicht is de mogelijkheid om leges te heffen vervallen.

 

Hoofdstuk 5 Gastouderopvang

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

 

 

3.5.1.1

voor een buitenschoolse opvang (BSO), een kinderdagverblijf (KDV) of een peuterspeelzaal (PSZ)

782,00

797,00

3.5.1.2

voor een gastouderbureau (GOB)

490,00

499,00

3.5.1.3

Voor een gastouderopvang (GO) worden geen leges geheven

 

 

 

Hoofdstuk 6 Algemene plaatselijke verordening (APV)

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

 

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.6.1.1

Tot het verlenen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 4:18 van de APV:

27,90

28,50

 

Vent- en standplaatsvergunningen

 

 

3.6.2

Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 5:14 van de APV:

 

 

3.6.2.1

tot het in de gemeente venten of verkopen gedurende één dag

28,00

28,50

3.6.2.2

tot het in de gemeente venten of verkopen gedurende een maand

113,00

115,00

3.6.2.3

tot het in de gemeente venten of verkopen gedurende een half jaar

169,50

173,00

3.6.2.4

tot het in de gemeente venten of verkopen gedurende een jaar

339,00

345,00

 

3.6.3

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemeen plaatselijke verordening tot het in de gemeente innemen van een standplaats, niet tijdens marktdagen, per standplaats gedurende een periode van:

 

 

3.6.3.1

een dag of een gedeelte daarvan

28,00

28,50

3.6.3.2

een maand of een gedeelte daarvan

113,00

115,00

3.6.3.3

een kwartaal of een gedeelte daarvan

169,50

173,00

3.6.3.4

een jaar of een gedeelte daarvan

339,00

345,00

 

Verkoopregister

 

 

3.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.6.4.1

Tot het verlenen van een verkoopregister als bedoeld in artikel 2:67 van de APV.

56,00

57,00

 

Nachtverblijfregister

 

 

3.6.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

 

3.6.5.1

een nachtverblijfregister als bedoeld in artikel 2:37 van de APV.

56,40

57,50

3.6.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het mogen exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

59,60

60,80

3.6.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het mogen exploiteren van een bedrijf als bedoeld in artikel 2:80 van de Algemene plaatselijke verordening:

nieuw

60,80

 

Parkeren van reclamevoertuigen en objecten onder hoogspanningsmasten

 

 

3.6.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van:

 

 

3.6.7.1

het verbod op het parkeren van reclamevoertuigen als bedoeld in artikel 5:7 van de APV

29,30

30,00

3.6.7.2

het verbod op grond va artikel 2:22 van de APV om binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

46,70

47,60

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

3.7

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.7.1

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

56,25

57,30

3.7.2

Tot het wijzigen van een in onderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing

56,25

57,30

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

Tarief

2018 €

Tarief

2019 €

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

28,70

29,50

 

 

 

Bijlage 1 : overzicht prijzen voor berekenen en toetsen van de bouwkosten ( roeb -lijst*)

 

*Vastgesteld in Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB)-overleg

 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

 

(euro)

(euro)

 

1. WONINGEN

 

 

 

1.1 Rijtjeswoningen

193,00

233,53

per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen

233,00

281,93

per m3

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

260,00

314,60

per m3

1.4 Bungalows

278,00

336,38

per m3

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

175,00

211,75

per m3

1.6 (Tijdelijke) woonunit

175,00

211,75

per m3

1.7 Recreatiewoning

175,00

211,75

per m3

 

 

 

 

2. WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 

 

 

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

264,00

319,44

per m3

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

117,00

141,57

per m3

2.3 Kelder

242,00

292,82

per m3

2.4 Serre

524,00

634,04

per m3

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

121,00

146,41

per m3

2.6 Dakkapel

1.002,00

1.212,42

per ml

2.7 Gevelwijziging

541,00

654,61

per m2

2.8 Nieuw dak

108,00

130,68

per m2

 

 

 

 

3. BIJGEBOUWEN

 

 

 

3.1 Berging/garage met plat dak

121,00

146,41

per m3

3.2 Berging/garage met kapconstructie

112,00

135,52

per m3

3.3 Carport / Overkapping

144,00

174,24

per m2

3.4 Tuinhuisje (prefab)

135,00

163,35

per m2

3.5 Zwembad

179,00

216,59

per m3

 

 

 

 

4. TUIN en STRAATMEUBILAIR

 

 

 

4.1 Houten schutting/pergola

63,00

76,23

per ml

4.2 Gemetselde tuinmuur

112,00

135,52

per ml

4.3 Schotelantenne

904,00

1.093,84

per st.

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

85,00

102,85

per ml

4.5 Gaashekwerk

45,00

54,45

per ml

 

 

 

 

5. BEDRIJFSHALLEN

 

 

 

Gemetselde wandconstructie :

 

 

 

geldt voor gehele pand ( geen opsplitsing )

 

 

 

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

90,00

108,90

per m3

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

54,00

65,34

per m3

5.3 Tussenvloer in de hal extra

121,00

146,41

per m2

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

184,00

222,64

per m3

 

 

 

 

Systeembouw :

 

 

 

geldt voor gehele pand ( geen opsplitsing )

 

 

 

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

54,00

65,34

per m3

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

45,00

54,45

per m3

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

41,00

49,61

per m3

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

41,00

49,61

per m3

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

36,00

43,56

per m3

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

36,00

43,56

per m3

5.11 Tussenvloer in de hal extra

77,00

93,17

per m2

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

117,00

141,57

per m2

5.13 Open loods

117,00

141,57

per m2

5.14 Semi-permanente unit

184,00

222,64

per m3

5.15 Romneyloods

26,00

31,46

per m3

 

 

 

 

6. OVERIGE GEBOUWEN

 

 

 

6.1 Kantoor

260,00

314,60

per m3

6.2 Showroom

153,00

185,13

per m3

6.3 Winkel

260,00

314,60

per m3

6.4 Bouwmarkt

117,00

141,57

per m3

6.5 Horeca

237,00

286,77

per m3

6.6 Sporthal

233,00

281,93

per m3

6.7 Kleedgebouwen

215,00

260,15

per m3

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

206,00

249,26

per m3

6.9 Noodscholen

170,00

205,70

per m3

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

309,00

373,89

per m3

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

90,00

108,90

per m3

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

546,00

660,66

per m2

 

 

 

 

7. TUINBOUWKAS

 

 

 

7.1 Verwarmde kas

41,00

49,61

per m2

7.2 Onverwarmde kas

27,00

32,67

per m2

 

 

 

 

8. VARKENSSTAL

 

 

 

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

358,00

433,18

per m2

8.2 Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

331,00

400,51

per m2

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

233,00

281,93

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

 

 

 

9. KOEIENSTAL

 

 

 

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

322,00

389,62

per m2

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

260,00

314,60

per m2

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

278,00

336,38

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4 Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

550,00

665,50

per m2

 

 

 

 

10. KIPPENSTAL

 

 

 

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

269,00

325,49

per m2

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

287,00

347,27

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

85,00

102,85

per m2

 

 

 

 

11. PAARDENSTAL

 

 

 

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

541,00

654,61

per m2

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

264,00

319,44

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

 

 

 

 

 

12. OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 

 

 

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

193,00

233,53

per m2

12.2 Opslagloods (houten gevels)

103,00

124,63

per m2

12.3 Opslagloods (beton gevels)

103,00

124,63

per m2

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

85,00

102,85

per m2

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

50,00

60,50

per m2

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

296,00

358,16

per m2

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

533,00

644,93

per m2

12.8 Nertsen

130,00

157,30

per ml

 

13. MEST SILO / KELDER

 

 

 

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

35,00

42,35

per m3

13.2 Mest kelder (losse kelder)

121,00

146,41

per m2

13.3 Sleufsilo

220,00

266,20

per ml

 

 

 

 

14. (PARKEER)KELDER

 

 

 

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

157,00

189,97

per m3

14.2 Geheel ondergronds

211,00

255,31

per m3

14.3 Geheel bovengronds

99,00

119,79

per m3

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

103,00

124,63

per m3

 

 

Behoort bij het raadsbesluit van 13 december 2018

Mij bekend,

 

De griffier,