Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 274597Beschikkingen | afhandelingBesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Oude Rijksweg Noord, Susteren

Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai hebben vastgesteld, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder, ten behoeve van 4 nieuw te bouwen woningen aan de Oude Rijksweg Noord in Susteren.

De 4 woningen betreffen ruimte voor ruimte woningen die worden gerealiseerd aan de Oude Rijksweg Noord op de akkergronden ten noorden van de Oude Roermondseweg.

 

Het besluit inclusief de overige relevante stukken liggen vanaf vrijdag 21 december 2018 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Echt-Susteren bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 te Echt. Gedurende de inzagetermijn van 6 weken kunnen belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren hebben ingediend, dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, tegen de vaststelling van dit besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet gericht worden aan Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Zij die beroep instellen kunnen gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl . Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

 

Echt-Susteren, 20 december 2018