Gemeenteblad van Appingedam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AppingedamGemeenteblad 2018, 274096VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van leges 2019 (Legesverordening 2019)

Nummer 11

 

De raad van de gemeente Appingedam;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018

 

gelet op de artikelen 156 eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

 

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  maand: het tijdvak dat loopt van de (n)e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de(n)e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vastgesteld van rechten heffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 3.

  Diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevings-vergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht;

 • 4.

  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen of vermogen.

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van en aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 1.

  In afwijking van het in lid 1a en b bepaalde, moeten de leges conform artikel 1.19.3.1 van de tarieventabel behorende bij deze legesverordening (reservering gehandicaptenparkeerplaats) worden betaald in vijf gelijke termijnen. De termijnen worden geïnd door middel van een jaarlijkse nota, die betaald dient te worden binnen één maand na de dagtekening van de nota.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend, met uitzondering voor de leges genoemd in artikel 1.1.1.1 van de tarieventabel.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • b.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • c.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • d.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • e.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • f.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2018’ van 14 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vijfde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2019”.

 

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Kinderopvang

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

Maandag t/m vrijdag (09.00–16.30 uur)

€ 376,00

1.1.1.2

Andere uren dan voornoemd tot 20:30 uur op een andere eenmalig aangewezen locatie

€ 773,00

1.1.1.3

zaterdag (09.00–16.00 uur)

€ 773,00

1.1.1.4

Kosteloze huwelijksvoltrekkingen of omzetting van een geregistreerd partnerschap, geschiedt op dinsdagmorgen om 09.00 uur en 9.30 uur in het Stadskantoor. Ingevolge artikel 4, 1e lid van de Wet rechten burgerlijke stand (Wet van 23 april 1879, Stb.72, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 27 april 1997, Stb.420)

Gratis

1.1.2

Het tarief voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte wordt berekend naar de onder 1.1.1 genoemde tarieven.

 

1.1.3

Indien de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap plaatsvindt in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, worden de tarieven onder 1.1.1 en 1.1.2 verhoogd met

€ 78,00

1.1.4

Indien het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, worden de tarieven onder 1.1.1 en 1.1.2 verhoogd met

€ 68,00

1.1.4.1

Indien het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zich beperkt tot een administratieve handeling

€ 50,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 28,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor iedere daaraan bestede periode van vijf minuten

€ 9,50

1.1.7

Gereserveerd

 

1.1.8

Gereserveerd

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.10

Indien de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap wordt verricht door een (onbezoldigde) buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente, worden de tarieven onder 1.1.1 en 1.1.2 verhoogd met

€ 116,00

1.1.11

Het tarief voor het annuleren van de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap binnen veertien dagen voor de afgesproken datum bedraagt

€ 87,00

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,74

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,14

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1. (zakenpaspoort)

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,74

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt

€ 53,14

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,74

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,14

1.2.4

Voor een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,14

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 52,20

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,69

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1. tot en met 1.2.5. genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 48,60

1.2.7

Vervangende Nederlandse identiteitskaart

€ 29,00

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, ver-nieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,78

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

1.3.3

Vervallen

 

1.3.4

Indien bij de aanvraag om een rijbewijs een schriftelijke verklaring omtrent de vermissing moet worden opgemaakt, wordt het overeenkomstig 1.3.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 30,00

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 13,40

1.4.2.1

Vervallen

 

1.4.2.2

Vervallen

 

1.4.2.2.1

Vervallen

 

1.4.2.2.2

Vervallen

 

1.4.2.2.3

Vervallen

 

1.4.2.3

Vervallen

 

1.4.3

Vervallen

 

1.4.4

Vervallen

 

1.4.4.1

Vervallen

 

1.4.4.2

Vervallen

 

1.4.4.2.1

Vervallen

 

1.4.4.2.2

Vervallen

 

1.4.4.2.3

Vervallen

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 tweede lid van het Besluit basisregistratie personen, juncto artikel 10 lid 2 van de regeling BRP.

€ 8,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor iedere daaraan bestede periode van vijf minuten.

Dit tarief wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager meegedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges, aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

€ 9,50

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Gereserveerd.

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming Persoonsgegevens

Gereserveerd.

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting, per pagina

€ 0,02

1.7.1.2

een afschrift van de productramingen per sector, per pagina

€ 0,02

1.7.1.3

een afschrift van de gemeenterekening, per pagina

€ 0,02

1.7.2

Gereserveerd

 

1.7.3

Gereserveerd

 

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.5.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening, per pagina

€ 0,02

1.7.5.2

een afschrift van de Bouwverordening, per pagina

€ 0,02

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.

€ 13,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van makelaars/taxateurs tot het verstrekken van en informatie ten behoeve van taxatieopdrachten, per aanvraag.

€ 90,00

1.8.3

Gereserveerd

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift uit de kadastrale massale output

€ 13,50

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentelijk kadaster voor iedere daaraan bestede periode van vijf minuten.

Dit tarief wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager meegedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges, aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

€ 9,50

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 42,50

1.9.2

Gereserveerd

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,00

1.9.4

tot het waarmerken van een fotokopie

€ 13,00

1.9.5

tot het verstrekken van een duplicaat containerpas

€ 13,00

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor iedere daaraan bestede periode van vijf minuten.

Dit tarief wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager meegedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges, aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

€ 9,50

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift, fotokopie of digitaal bestand van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina.

€ 0,50

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 14,00

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een kopie van een stuk zoals een plan (bestemmingsplan, structuurplan etc.), kaart, (bouw)vergunning, bouwtekening, besluit, of topografische kaart, alsmede een print van een digitaal bestand/gegeven of kaar in formaat:

 

1.10.3.1

A-4 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€ 1,00

1.10.3.2

A-3 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€ 1,50

1.10.3.3

A-2 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€ 7,50

1.10.3.4

A-1 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€ 10,50

1.10.3.5

A-0 formaat op lichtdrukpapier en/of kopieerpapier

€ 14,00

1.10.3.6

A-4, A-3, A-2, A-1, A-0 formaat op plotterpapier

€ 14,00

1.10.3.7

A-4, A-3, A-2, A-1, A-0 formaat op filmmateriaal

€ 15,00

1.10.4

Tot het verstrekken van een digitaal bestand van uitsnede van een digitale kaart, per bestand:

 

1.10.4.1

via e-mail

€ 5,50

1.10.4.2

op eigen usb-stick

€ 5,50

1.10.4.3

op CD-Rom of DVD

€ 7,50

1.10.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kadastraal gegeven.

€ 9,50

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de leegstandswet

€ 68,00

1.12.2

Tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in arti-kel 15, vijfde lid, van de leegstandswet.

€ 18,00

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van 12 maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van 12 maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 56,50

€ 34,50

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 0,00

 

Hoofdstuk 17

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding tot verkrijgen van instemming of vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en/of artikel 5 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur van de gemeente Appingedam voor tracés tot en met een lengte van 10 meter of een montagegat c.q. lasgat met een oppervlakte van minder dan 2 m2 bedraagt:

€ 157,50

1.18.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding tot verkrijgen van instemming of vergunning omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en/of artikel 4 en artikel 12 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur van de gemeente Appingedam voor tracés met een lengte van 10 tot 50 meter bedraagt:

€ 372,00

1.18.3

Voor een sleuf langer dan 50 meter in, door de gemeente Appingedam beheerde, openbare ruimte wordt het onder 1.18.2 genoemde bedrag verhoogd per 100 meter (of een gedeelte hiervan) met:

€ 87,00

1.18.4

Indien met betrekking tot een melding als bedoeld in 1.18.2 inhoudelijke afstemming en/of nader overleg nodig is tussen de gemeente Appingedam en de aanbieder en/of er overleg nodig is tussen de gemeente Appingedam en andere partijen wordt het onder 1.18.2 genoemde bedrag verhoogd met:

€ 347,50

1.18.5

Het tarief als bedoeld in 1.18.1, 1.18.2 en 1.18.3 wordt verminderd met 50% indien op een aanvraag afwijzend wordt beschikt, een aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen of een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

50%

1.18.6

In afwijking van 1.18.1, 1.18.2 en 1.18.3 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een, na aanvang of gereedkomen van de werkzaamheden, ingediende melding 200% van de leges zoals deze op grond van de melding geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag.

200%

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing voor voertuigen als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 32,50

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing voor voertuigen als bedoeld in artikel 9.1 van het Voertuigreglement

€ 32,50

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.2.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 40,00

1.19.2.2

tot het verkrijgen van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 52 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 40,00

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.3.1

tot reservering van een gehandicaptenparkeerplaats door middel van kentekenvermelding alsmede het plaatsen van een bord E6 als bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (artikel 29 BABW), voor de duur van maximaal 5 jaar

€ 487,00

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.4.1

tot het verkrijgen van een ontheffing, of een tijdelijke ontheffing, van de parkeerduurregeling voor de parkeerterreinnen: “de Ossendrift”, de Paardewasch, de Wijkstraat, de Molenstraat en het terrein achter het hotel Wapen van Leiden te Appingedam

€ 40,00

1.19.4.2

tot het wijzigen van de ontheffing van de parkeerduurregeling voor de onder 1.19.4.1. genoemde parkeerterreinen wegens het wijzigen van het kenteken van het motorvoertuig van de houder van de ontheffing

€ 14,00

 

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

van een vergunning tot handelingen, waarvoor krachtens wet, reglement of verordening, een vergunning moet worden gevraagd, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

€ 28,50

1.20.2.1

afschriften, doorslagen, fotokopieën, scan’s, of digitale afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

€ 1,00

1.20.2.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 13,50

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

vervallen

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

De bouwkostennormen waarnaar in deze tarieventabel wordt verwezen liggen ter inzage op de daartoe aangewezen plaats.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/ beoordeling conceptaanvraag

Gereserveerd.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevings-vergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen: 1,86 % van de bouwkosten, met een minimum van

€ 95,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 500.000 bedragen: 1,53% van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 4.000.000 bedragen: 1,17% van de bouwkosten;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 4.000.000 of meer bedragen: 0,97% van de bouwkosten, met een maximum van € 537.500,-

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, verhoogd met het bedrag aan kosten advies Welstandscommissie. De kosten van deze verhoging wordt aan de aanvrager van te voren mede gedeeld.

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld verhoogd met het bedrag aan kosten advies van de agrarische commissie.

Deze verhoging wordt aan de aanvrager mede gedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges, aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 25% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

25%

2.3.1.5

Gereserveerd

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen, betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 75,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 380,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 635,00

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 885,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 380,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 885,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 885,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 885,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 630,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 380,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 630,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 885,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 380,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 885,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 885,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 885,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 630,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheidIndien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 485,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Gemeente Appingedam aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 98,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 98,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Gemeente Appingedam aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 98,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 92,50

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo

€ 92,50

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen, gereserveerd

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg, gereserveerd

 

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 31,50

 

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2 lid 1 van de Bomenverordening Appingedam een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 42,00

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken, gereserveerd

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 170,00

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit bedraagt het tarief onverminderd het bepaald in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteit

€ 183,00

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk be-doeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 183,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieven-tabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning, Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in de onderdelen bedoelde activiteiten

€ 183,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport het bedrag aan kosten van dat bodemrapport.

€ 96,50

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport het bedrag dat door de commissie bij de gemeente in rekening wordt gebracht

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkens uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevings-vergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 367,00

2.3.18.1.2

indien de provincie een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven, wordt het bedrag dat door de provincie bij de gemeente in rekening wordt gebracht en vastgesteld is door de Provincie in de Legesverordening Provincie Groningen

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

Gereserveerd.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

75%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken na het in behandeling nemen ervan 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

2.5.2

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Gereserveerd

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6

Teruggaaf bij melding begin der werkzaamheden en gereedmelding

Indien de meldingen “begin der werkzaamheden” en “gereedmelding” binnen twee weken na het begin c.q. het gereedkomen schriftelijk gemeld zijn, wordt op verzoek een teruggaaf van € 50,00 van de geheven leges als vermeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 98,50

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 885,00

2.8.1.1

Indien, er nadere onderzoeken dienen te worden uitgevoerd welke redelijkerwijs niet als standaard binnen een wijzigingsplan gebracht kunnen worden, zoals veldonderzoeken, wordt het tarief verhoogd met de kosten die daarvoor bij de gemeente in rekening worden gebracht met dien verstande dat dit bedrag verhoogd wordt met 10%

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 882,00

2.8.2.1

Indien, er nadere onderzoeken dienen te worden uitgevoerd welke redelijkerwijs niet als standaard binnen een wijzigingsplan gebracht kunnen worden, zoals veldonderzoeken, wordt het tarief verhoogd met de kosten die daarvoor bij de gemeente in rekening worden gebracht met dien verstande dat dit bedrag verhoogd wordt met 10%

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Vervallen

 

Hoofdstuk 10 In de titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 70,00

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 280,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijziging inrichting)

€ 64,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende)

€ 64,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 25,50

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.2.4.1

tot het verkrijgen van een vergunning als genoemd in artikel 5.18 (individuele standplaats) van de algemene plaatselijke verordening geldig voor:

 

3.2.4.1.1

een dag

€ 9,50

3.2.4.1.2

een maand

€ 19,50

3.2.4.1.3

een jaar

€ 111,00

3.2.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.2.5.1

tot het verkrijgen van een vergunning als genoemd in artikel 6 (ligplaats woonboten) van de woonschepenverordening Appingedam

€ 345,00

3.2.5.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een ligplaats woonschip waarvoor een vergunning moet worden verleend en toetsing aan welstandcriteria als bedoeld in artikel 7 van de woonschepen-verordening Appingedam moet plaatsvinden wordt:

 

3.2.5.2.1

het overeenkomstig 3.2.5.1 berekende bedrag verhoogd met het bedrag aan kosten advies Welstandscommissie zoals dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager is meegedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges, aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

3.2.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

3.2.6.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.2.6.1.1

voor een klein evenement

€ 9,50

3.2.6.1.2

voor een bestaand grootschalige evenement

€ 29,00

3.2.6.1.3

voor een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 164,00

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, of artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 810,00

 

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.4.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1:45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 650,05

3.4.1.2.

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1:45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

3.4.1.2.1

Indien het een eerste opvanglocatie betreft

€ 551,75

3.4.1.2.2

Indien het een tweede of volgende locatie betreft

€ 351,35

3.4.2.1

Indien de in 3.4.1.1. bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan én er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

75%

3.4.2.2

Indien de in 3.4.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van de inspectie voor aanvang exploitatie, bedraagt de teruggaaf van de op grond van dit onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50%

3.4.2.3

Indien de in 3.4.1.2.1 en 3.4.1.2.2 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan én er nog geen inspectie heeft plaatsgevonden, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

75%

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Gereserveerd

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking voor iedere daaraan bestede vijf minuten

Dit tarief wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager meegedeeld en blijkt uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is opgesteld.

Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van het bedrag aan leges, aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

€ 9,50

 

Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 13 december 2018

 

De raad voornoemd,

 

 

voorzitter.

(A.W. Hiemstra)

 

 

griffier.

(T.G.C. Kramer-Klein)

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2018.

De raad voornoemd,

voorzitter.

(A.W. Hiemstra)

griffier.

(T.G.C. Kramer-Klein)