Gemeenteblad van West Maas en Waal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalGemeenteblad 2018, 273550VerordeningenVerordening forensenbelasting 2019

 

Vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018, zaak kenmerk Z.020216

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2018, zaak kenmerk Z.020216;

  • gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

  • besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 201 9

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: ‘een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet’.

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

Onder de naam "forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

 

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting bedraagt per woning € 541,32.

 

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen worden betaald in twee termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende termijn twee maanden later.

In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso in acht termijnen mogelijk is, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden en in het Incasso Reglement van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) opgenomen voorwaarden

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

De "Verordening forensenbelasting 2018" van 7 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening forensenbelasting 2019".

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 13 december 2018.

mitAF AFSLUITING \* MERGEFORMAT

 

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,

 

 

J.A. (Joyce) Satijn

De voorzitter,

 

 

V.M. (Vincent) van Neerbos