Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2018, 273122Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent betaald parkeren Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016 en artikelen 2 en 8 van de Verordening parkeerbelastingen Etten-Leur 2019;

 

besluit:

 

vast te stellen het volgende:

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2019

Artikel 1  

De aangegeven weggedeelten en terreinen, met uitzondering van zone 1 (parkeergarage), op de bij dit besluit behorende en daarvan deeluitmakende gewaarmerkte kaart, worden aangewezen als de plaatsen waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen of met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van de Verordening parkeerbelastingen 2019 mag worden geparkeerd.

Artikel 2  

Als dagen en tijdstippen, waarop tegen betaling van belasting of met een vergunning mag worden geparkeerd op de aangegeven weggedeelten en terreinen zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, worden vastgesteld:

 • a.

  Algemeen:

  maandag tot en met zaterdag 09.00 uur - 18.00 uur

  koopavond (vast op vrijdag) 18.00 uur - 21.00 uur

  koopzondag 11.00 uur - 18.00 uur

 • b.

  Locatie De Nobelaer:

  maandag tot en met zaterdag 09.00 uur - 18.00 uur

  koopzondag 11.00 uur - 18.00 uur

 

De mogelijk te betalen parkeertijd staat aangegeven op de parkeerapparatuur.

Op de parkeerterreinen Nobelaer Noord, voorterrein Nobelaer en Oderkerkpark geldt het maximum dagtarief.

Artikel 3  

Onder verwijzing naar artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen Etten-Leur 2019 wordt als de wijze waarop moet worden betaald alvorens op de in artikel 1 bedoelde weggedeelten en terreinen mag worden geparkeerd vastgesteld:

 • a.

  Terstond bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan door het in werking stellen van de daartoe aanwezige parkeerapparatuur op de wijze als aangegeven op de parkeerapparatuur;

 • b.

  Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur worden de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur in acht genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven;

 • c.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van:

  • Het gebruik maken van pinnen;

  • Het starten en stoppen van een parkeeractie bij een provider die mobiel parkeren aanbiedt en die is aangesloten bij SHPV, waarmee gemeente Etten-Leur een contract heeft afgesloten voor afhandeling van deze dienst.

 • d.

  Indien bij het betaald parkeren gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur, welke na het gebruik maken van pinnen een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde goed zichtbaar op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht;

 • e.

  Bij het starten van een parkeeractie bij een provider geeft de belastingplichtige het zonenummer door dat hoort bij de betreffende parkeerlocatie. Het kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd dient bij de provider te zijn geregistreerd.

Artikel 4  

Ter zake van het parkeren met een vergunning gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Parkeerverordening Etten-Leur 2016.

Artikel 5  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019, onder gelijktijdige intrekking van het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2018 zoals vastgesteld d.d. 21 november 2017.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Etten-Leur 2019’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 4 december 2018

Burgemeester en wethouders,

Dhr. C.M. Martens

wnd. gemeentesecretaris

Mw. M.W.M. de Vries

burgemeester

Bijlage 1: Kaart