VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2019

 

 

De raad van de gemeente Halderberge;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2019

Artikel 1Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij horende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het mogen organiseren van een collecte of loterij.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien de leges, op het moment van het in behandeling nemen van een aanvraag om een dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • -

   hoofdstuk 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • -

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • -

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • -

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • -

   hoofdstuk 9 (verklaring omtrent het gedrag en naturalisatie);

  • -

   hoofdstuk 12 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of later wijzigen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Legesverordening Halderberge 2018’ vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2017 inclusief alle wijzigingen hierop die sindsdien zijn vastgesteld, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Halderberge 2019’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2018.

De griffier,

De voorzitter,

drs. A. Koenen drs. J. Vonk – Vedder

Tarieventabel 2019

Behorend bij de ‘Legesverordening Halderberge 2019’

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5-7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 9-10 Gereserveerd

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Gereserveerd

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1

Algemene dienstverlening

Tarief 2019

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking, een registratie van een partnerschap of omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (deze kosten van voorbereidende werkzaamheden worden verrekend met die van de huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap, tenzij dit een zogenaamd kosteloos huwelijk betreft, of de plechtigheid geen doorgang vindt):

€ 59,00

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.2.1

-maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur

€ 428,00

1.1.2.2

-vervallen

 

1.1.2.3

-zaterdag na 16.00 uur en zondag

€ 930,00

1.1.2.4

-dinsdag 11.00 uur zonder ceremonie

€ 102,00

1.1.2.5

Voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap op dinsdag om 9.30 uur en 10.00 uur zoals in het reglement burgerlijke stand van Halderberge is opgenomen worden geen huwelijksleges in rekening gebracht.

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.3.1

-maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur

€ 428,00

1.1.3.2

-zaterdag na 16.00 uur en zondag

€ 930,00

1.1.3.3

-dinsdag 11.00 uur zonder ceremonie

€ 102,00

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 674,00

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 674,00

 

 

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 25,50

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave

€ 11,95

 

 

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

1.1.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot éénmalige aanwijzing van een pand, niet zijnde een particuliere woning, als gemeentehuis voor de duur van de huwelijksvoltrekking

€ 102,00

 

 

 

1.1.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag

€ 76,50

 

 

 

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het wijzigen of annuleren van een gemaakte reservering van locatie en/of datum

€ 52,00

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

 

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingen-, vreemdelingen- en faciliteitenpaspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,95

 

 

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 48,60

1.2.7

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, worden de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen vermeerderd met:

€ 5,00

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,75

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

 

 

1.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een formulier “eigen verklaring” is gelijk aan het bedrag dat op voornoemd formulier is vermeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 13,35

1.4.2.2

tot het verkrijgen van een uittreksel uit de basisregistratie personen

€ 13,35

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,95

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zaken van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een persoonslijst, anders dan bij eerste vestiging of geboorte

€ 7,80

 

 

 

Hoofdstuk 5

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.1.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 11,95

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 1 zoals dat is opgenomen in de “Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen”. ( inclusief rijksleges)

€ 41,35

 

 

 

1.9.1.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (anders dan een internationaal bewijs als bedoeld in artikel 1.1.8.1)

€ 13,35

 

 

 

1.9.1.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 13,35

1.9.1.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 13,35

1.9.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek, worden de tarieven geheven conform het op het moment van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden conform de Rijkswet op het Nederlanderschap.

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave,

€ 11,95

 

 

 

 

De tarieven voor kopieën, uittreksels, afschriften, etc. zijn opgenomen onder Hoofdstuk 19 Diversen.

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

€ 164,00

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijk verhuur van een woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 82,05

 

 

 

Hoofdstuk 13

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

Voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 136,00

 

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning tot exploitatie van een speelautomatenhal op grond van artikel 2 van de ‘Verordening speelautomatenhallen gemeente Halderberge’

€ 283,00

 

 

 

Hoofdstuk 17

Kabels en leidingen

 

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.17.1.1

indien het betreft traces vanaf 25 m1 tot 250 m1

€ 412,00

1.17.1.2

indien het betreft traces vanaf 250 m1 tot 1.500 m1

€ 494,85

1.17.1.3

indien het betreft traces vanaf 1.500 m1 tot 5.000 m1

€ 584,95

1.17.1.4

indien het betreft traces vanaf 5.000 m1 en meer, per m1 trace

€ 0,12

1.17.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor traces vanaf 0 tot 25 m1

€ 46,55

1.17.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 (en volgende 1.17.1.1 t/m 1.17.1.4) genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 331,30

1.17.4

In afwijking van de in 1.17.1 en 1.17.3 genoemde tarieven bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in 1.17.1 indien instemming wordt aangevraagd voor een trace met meer dan 30 km sleuflengte: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot instemming aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 40,25

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 40,25

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB)

€ 32,70

1.18.4

Indien een medische keuring noodzakelijk is, dan wordt het tarief genoemd in artikel 1.18.3 verhoogd met de kosten van deze keuring

 

 

 

 

Hoofdstuk 19

Diversen

 

 

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van één of meer voorwerpen of stoffen op een openbare plaats als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 24,00

1.19.1.2

tot het verlenen van een vergunning om in de gemeente een standplaats in te nemen met de bedoeling om waren te verkopen

€ 48,05

 

 

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 13,35

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.2.1

-per pagina op papier van A4-formaat bij meer dan 10 pagina's

€ 1,05

1.19.2.2.2

-per pagina op papier van een ander formaat bij meer dan 5 pagina's

€ 2,10

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 11,95

 

vermeerderd met

€ 3,15

 

voor elke 1.000 cm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 1.000 cm2 te boven gaat

 

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 19,30

1.19.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 13,35

 

 

 

 

Milieupas

 

1.19.3.1

Het tarief bedraagt tot het verkrijgen van een duplicaat-milieupas

€ 15,00

 

 

 

 

Stookontheffing

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.4.1

een ontheffing voor het verbranden van snoeihout op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 48,15

 

 

 

 

Uitstel van begraven

 

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming tot uitstel van begraven als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging

€ 10,70

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van de prijzen per eenheid zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) zoals gevoegd bij deze tarieventabel als bijlage 1.

 

 

Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van de hiervoor genoemde bijlage 1 omdat de bouwwerken qua functie niet passen of niet voorkomen binnen de normatieve bouwkosten van bijlage 1 geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting;

 

 

 

 

2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

2.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

2.1.5

De in deze titel voorkomende tarieven zijn onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

€ 327,95

2.2.2

om beoordeling van de haalbaarheid van een vooroverleg dat na beoordeling vergunningvrij blijkt te zijn; de toetsing van een vooroverleg aan de vergunningsplicht of het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning die na beoordeling vergunningsvrij blijkt te zijn:

€ 83,60

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

-indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen:

€ 235,00

 

 

 

2.3.1.1.2

-indien de bouwkosten € 10.000 tot € 25.000 bedragen

€ 235,00

 

vermeerderd met 2,83% van de bouwkosten die € 10.000 overstijgen;

 

 

 

 

2.3.1.1.3

-indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

€ 659,50

 

vermeerderd met 2,60% van de bouwkosten die € 25.000 overstijgen;

 

 

 

 

2.3.1.1.4

-indien de bouwkosten € 50.000 tot 100.000 bedragen:

€ 1.309,50

 

vermeerderd met 2,55% van de bouwkosten die € 50.000 overstijgen;

 

 

 

 

2.3.1.1.5

-indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen:

€ 2.584,50

 

vermeerderd met 2,30% van de bouwkosten die € 100.000 overstijgen;

 

 

 

 

2.3.1.1.6

-indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

€ 4.884,50

 

vermeerderd met 2,14% van de bouwkosten die € 200.000 overstijgen;

 

 

 

 

2.3.1.1.7

-indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 11.304,50

 

vermeerderd met 1,94% van de bouwkosten die € 500.000 overstijgen;

 

 

 

 

2.3.1.1.8

-indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 21.004,50

 

  vermeerderd met 1,84% van de bouwkosten die € 1.000.000 overstijgen;

 

 

 

 

2.3.1.1.9

-indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 39.404,50

 

  vermeerderd met 1,58% van de bouwkosten die 2.000.000 overstijgen;

 

 

 

 

2.3.1.1.10

-indien de bouwkosten € 5.000.000 tot € 15.000.000 bedragen:

€ 86.804,50

 

  vermeerderd met 1,53% van de bouwkosten die 5.000.000 overstijgen;

 

 

 

 

2.3.1.1.11

-indien de bouwkosten € 15.000.000 of meer bedragen:

€ 239.804,50

 

  vermeerderd met 1,43% van de bouwkosten die 15.000.000 overstijgen, met een maximum van € 30.000.000 aan bouwkosten.

 

 

 

 

2.3.1.1.12

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1.1. wordt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift of een andere noodzakelijke reden voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag extra (advies)kosten moeten worden gemaakt, verhoogd met de werkelijk gemaakte extra kosten, mits deze vooraf aan aanvrager zijn meegedeeld.

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift of een andere noodzakelijke reden voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.2.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 133,90

2.3.1.2.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 133,90

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt, indien krachtens wettelijk voorschrift of een andere noodzakelijke reden voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld, de kostprijs daarvan doorberekend.

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 t/m 2.3.9 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvraag of gereedkomen van de activiteiten 50% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 127,20

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken (buitenplanse afwijking):

€ 3.345,80

2.3.3.2

Vervallen

 

2.3.3.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken (binnenplanse afwijking):

€ 557,65

2.3.3.4

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

€ 557,65

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken (binnenplanse afwijking):

€ 557,65

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

€ 557,65

2.3.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken (buitenplanse afwijking):

€ 3.345,80

2.3.4.4

Vervallen

 

2.3.4.5

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan wordt afgeweken (afwijking van exploitatieplan)

€ 111,45

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 308,50

 

vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:

 

 

Cat Oppervlakte Bedrag

 

 

1 0 t/m 100 m2 € 237,60

 

 

2 101 t/m 500 m2 € 99,35 + € 1,43 per m2

 

 

3 501 t/m 2.000 m2 € 545,80 + € 0,56 per m2

 

 

4 2.001 t/m 5.000 m2 € 1.358,05 + € 0,16 per m2

 

 

5 5.001 t/m 50.000 m2 € 1.865,40 + € 0,06 per m2

 

 

6 meer dan 50.000 m2 € 2.970,95 + € 0,04 per m2

 

 

 

 

 

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 1 betrekking heeft op het tijdelijk in gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedraagt het tarief 10% van het legestarief vermeld onder 2.3.5.

 

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het tarief indien het gaat om:

 

 

 

 

 

Uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat;

 

 

 

 

 

Het tarief vermeld in onderdeel 2.3.5 wordt verhoogd, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding indien het gaat om herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat;

 

 

 

 

2.3.6

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 127,20

 

 

 

2.3.7

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 189,55

 

 

 

2.3.8

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of de bomenverordening Halderberge 2004 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 38,95

 

 

 

2.3.9

Gereserveerd

 

2.3.10

Gereserveerd

 

2.3.11

Gereserveerd

 

 

 

 

2.3.12

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 167,25

2.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 167,25

2.3.12 .2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 167,25

2.3.12 .2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 167,25

 

 

 

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, vermeerderd met een bedrag van:

€ 167,25

2.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, vermeerderd met een bedrag van:

€ 167,25

 

 

 

2.3.14

Gereserveerd

 

 

 

 

2.3.15

Advies

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.16.1.1

Gereserveerd

 

2.3.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in subsubonderdeel 2.3.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor alle activiteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 t/m 2.3.8, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan, 75% van de oorspronkelijk verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken na het in behandeling nemen ervan 50% van de oorspronkelijk verschuldigde leges;

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor alle activiteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 30% van de oorspronkelijk verschuldigde leges;

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning alle activiteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 30% van de oorspronkelijk verschuldigde leges;

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 230,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.1.3 en 2.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 37,90

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 37,90

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen

 

2.8

Het tarief voor een aanvraag voor het in behandeling nemen van een verzoek i.v.m. het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wet ruimtelijke ordening toekenbaar is.

€ 327,95

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

2.8.1.1

het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.143,60

2.8.1.2

het vaststellen van een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.071,80

 

 

 

Hoofdstuk 9

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 37,90

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet.

€ 43,15

 

 

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet.

€ 19,30

 

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet.

€ 19,30

 

 

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

€ 19,30

 

 

 

3.1.5

Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1.1 t/m 3.1.4 wordt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift of een andere noodzakelijke reden voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag extra (advies)kosten moeten worden gemaakt, verhoogd met de werkelijke gemaakte kosten, mits deze vooraf aan aanvrager zijn meegedeeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren van evenementen of markten

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening indien het betreft:

 

3.2.1.1

evenement basis

€ 48,05

3.2.1.2

evenement basis + 1 ontheffing of vergunning

€ 72,10

3.2.1.3

evenement basis + 2 ontheffingen of vergunningen

€ 96,15

3.2.1.4

evenement basis + 3 ontheffingen of vergunningen

€ 120,25

3.2.1.5

evenement basis + 4 of meer ontheffingen of vergunningen

€ 144,25

 

 

 

3.2.2

Indien bij een evenement een calamiteitenplan noodzakelijk is bedraagt de toeslag voor de beoordeling

€ 96,15

 

 

 

3.2.3

Indien bij een evenement meer dan 1.500 bezoekers worden verwacht wordt een toeslag in rekening gebracht van

€ 627,40

 

 

 

Hoofdstuk 3

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

 

 

 

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.5.1

een vergunning als bedoeld in artikel 13 van de Marktverordening

€ 24,05

3.5.2

inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 18 van de Marktverordening

€ 11,95

 

 

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 24,05

3.6.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 24,05

 

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking per daaraan te besteden half uur, na voorafgaande prijsopgave

€ 24,00

Behorende bij raadsbesluit d.d. 13 december 2018.

De griffier van de gemeente Halderberge,

Bijlage 1: tarieventabel ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht).

Naar boven