Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2018, 27207Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Stadskanaal 2012 (artikel 2)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op het landelijke programma Digitale Agenda 2020 is één van de speerpunten van dit programma om ICT-opdrachtgeverschap bij gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden te professionaliseren;

 

om ICT-inkoopvoorwaarden te uniformeren en te professionaliseren heeft VNG/KING de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) opgesteld;

 

mede gelet op het vaststellen van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT);

 

b e s l u i t :

 

de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Stadskanaal 2012 als volgt te wijzigen:

 

Onderdeel 1 Wijziging artikel 2 (Toepasselijkheid)

  • 1.

    In artikel 2 worden de leden twee tot en met vier omgenummerd naar drie tot en met vijf;

  • 2.

    In artikel 2 wordt een nieuw tweede lid ingevoegd luidende als volgt:

    “In afwijking van / aanvulling op lid 1 zijn voor inkopen inzake ICT-gerelateerde leveringen en diensten de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) van toepassing. Bij strijdigheid prevaleert de GIBIT.”.

 

Onderdeel 2 Inwerkingtreding

De wijzigingen genoemd bij onderdeel 1 treden in werking één dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 januari 2018.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer H.J. Hamster

locoburgemeester