Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent subsidie voor organisaties die activiteiten voor vrouwen stimuleren Beleidsregel Maximina

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond

 

Besluit:

 

vast te stellen beleidsregel Maximina

Beleid  

Het coalitieakkoord van de gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de gemeente Roermond.

Kadernota Welzijn.

Doelstelling  

Het stimuleren van activiteiten of ondersteuning in beleid, door organisaties die gericht zijn op leer-, ontplooiing- en bewustwordingsprocessen van vrouwen in het algemeen en in het bijzonder van vrouwen waarvan kan worden gesteld dat zij een lage participatiegraad hebben in de samenleving.

Subsidiegrondslag  

Algemene Subsidieverordening Roermond 2008.

De ingangsdatum van deze beleidsregel is 1 januari 2019. In geval van gewijzigde omstandigheden zal de beleidsregel aangepast worden.

Het totale subsidiebedrag per jaar dat beschikbaar is voor Maximina is maximaal € 80.000,-.

Subsidiecriteria  

 • 1.

  De organisatie voorziet in prestaties/activiteiten met een beoogd resultaat.

 • 2.

  De organisatie werkt samen met verschillende partijen die aantoonbare inzet leveren om de te leveren prestaties en activiteiten mogelijk te maken.

 • 3.

  De organisatie treedt actief naar buiten om de doelgroep te bereiken.

 • 4.

  Er is inzichtelijk op welke manieren cofinanciering mogelijk is door de verschillende partijen waaronder eigen bijdragen van betrokken burgers en organisaties.

 • 5.

  De voorgenomen activiteiten moeten een bijdrage leveren aan leer- en ontplooiing- en bewustwordingsprocessen van vrouwen waarvan gesteld kan worden dat zij een lage participatiegraad hebben in de samenleving.

 • 6.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt welke activiteiten worden georganiseerd, die bijdragen aan de ontplooiing en bewustwordingsprocessen van vrouwen in de Roermondse samenleving, gericht op toename van de participatiegraad.

 • 7.

  De vrouwen krijgen jaarlijks een traject aangeboden gericht op toename van participatie. De resultaten (aantal vrouwen en mate van stijging op de participatieladder) worden weergegeven met het instrument participatieladder.

 • 8.

  Er wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd rondom een thema in het kader van opvoedingsondersteuning in overleg met het CJG.

 • 9.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt welke bijdrage wordt geleverd aan maatschappelijke projecten in de wijk.

 • 10.

  De subsidieaanvraag dient een activiteitenplan te bevatten waarin is beschreven wat de doelstelling van desbetreffende activiteit is en op welke wijze de voorgenomen activiteiten een bijdrage leveren aan deze doelstelling.

 • 11.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt wat het exploitatieresultaat van de organisatie is (zonder subsidiebijdrage gemeente) en met welke inkomstenbronnen en kostenposten rekening is gehouden. Verder blijkt uit de subsidieaanvraag welke optimalisatiemaatregelen worden genomen om de kostenposten zo laag mogelijk te houden en wat de verwachte resultaatsontwikkeling is ten opzichte van voorgaande jaren.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2018.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest

Naar boven