Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2018, 270774Beschikkingen | afhandelingKENNISGEVING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING ZEVENBERGEN

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:

Dat aan Geobrothers B.V. te Papendrecht, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten ‘het oprichten en in werking hebben van een inrichting’ en ‘het bouwen van een bouwwerk’, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Zevenbergen. De inrichting Zevenbergen is gelegen in de gemeente Moerdijk, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 1532.

De omgevingsvergunning betreft het oprichten en in gebruik nemen van een geothermie-installatie en het plaatsen van een hekwerk om de inrichting.

Op het ontwerpbesluit dat van 4 juli 2018 t/m 15 augustus 2018 ter inzage lag bij de gemeente Moerdijk zijn geen zienswijzen of adviezen ingediend.

Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 12 december 2018 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Moerdijk te Zevenbergen. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Wij adviseren u voor de inzage van dit besluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 14 0168).

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. mr. K.F. Peperkoorn (tel. 06 11 18 78 88) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 90110, 4811 TA, Breda.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.